Overzicht relaties

Commissie Doorlichting Interbestuurlijke Toezichtarrangement...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Commissie DIT
Commissie Oosting
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2006-09-08
Einddatum
2008
Functies en activiteiten

De commissie had tot taak:

a. het begeleiden van de doorlichting van bestaande en in ontwikkeling zijnde wetgeving op het terrein van interbestuurlijk toezicht, op basis van het Kabinetsstandpunt Interbestuurlijk Toezicht en het daarbij behorende stappenplan van de Bestuurlijke Werkgroep Alders. De doorlichting werd uitgevoerd door de departementen die het aanging, elk op zijn eigen beleidsterrein, en komt tot stand in overleg met de koepelorganisatie van de bij de betreffende interbestuurlijke toezichtarrangementen  betrokken overheden;

b. het opstellen van een beoordelingsrapport over de doorlichting per departement, bezien in relatie tot het Kabinetsstandpunt Interbestuurlijk Toezicht, en, waar zij daarvoor aanleiding ziet, vergezeld van een advies over maatregelen waartoe de doorlichting en de beoordeling daarvan aanleiding geven;

c. het uitbrengen van een eindverslag, met een eindadvies.

Mandaten/Gezagsbronnen

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkselaties van 22 augustus 2006, nr. DGKB/GSIB/IB 2006-0000291091, Stcrt. 20060173

Structuur

De commissie bestond uit een zestal leden: mr. dr. M. Oosting (voorzitter), J.G.M. Alders, drs. L.A.M. van Halder, mr. A.W. Kist, drs. Y.C.Th.J. Kortmann en drs. K. van der Steenhoven.

Het secretariaat van de commissie werd gevormd door ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2006-09-08
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f066892d-b6d6-413f-ab09-ae757d5acb0e
Bronnen

Instellingsbesluit http://wetten.overheid.nl/BWBR0020203/2007-05-16/0