Overzicht relaties

Commissie onderzoek vuurwerkramp

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Commissie Oosting
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2000-05-26
Einddatum
2001-02-28
Plaatsen
Enschede
Geschiedenis

Op 13 mei 2000 is in Enschede een opslagruimte met vuurwerk van het bedrijf S.E. Fireworks ontploft. Er vielen 23 doden, ongeveer 950 mensen raakten gewond en ca. 200 woningen werden verwoest.

Direct na de vuurwerkramp van 13 mei 2000 in Enschede besloten de gemeente Enschede, de provincie Overijssel en het rijk gezamenlijk tot een onafhankelijk onderzoek. Op 26 mei 2000 werd door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Enschede, het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overleg met de Ministers van Volksgezondheid,Welzijn en Sport, van Verkeer en Waterstaat, van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening enMilieubeheer, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van Defensie en van Justitie de onafhankelijke Commissie onderzoek vuurwerkramp geïnstalleerd.Hoe kon de ramp gebeuren, wie was verantwoordelijk, hoe is de bestrijding van de ramp verlopen,hoe zijn getroffenen geholpen, en tot welke lessen leidt het onderzoek, zijn de vragen waarop de Commissie in haar onderzoek een antwoord heeft gezocht.Op 28 februari 2001 heeft de Commissie het resultaat aan de drie opdrachtgevers aangeboden.

Functies en activiteiten

De commissie had allereerst tot taak de oorzaak, de toedracht en de bestrijding van de vuurwerkontploffng en de directe gevolgen die deze ramp heeft gehad te onderzoeken, alsmede de organisatie en eerste uitvoering van de zorg voor de door de ramp getroffenen. Bij het onderzoek moesten in ieder geval de volgende aspecten worden betrokken:

a. de milieuveiligheid, de veiligheid voor de omgeving en de ruimtelijke ordening;

b. de volksgezondheid, waaronder de nazorg;

c. de openbare veiligheid en de rampenbestrijding.

Het onderzoek strekt zich ook uit tot de geldende regelgeving en de toepassing daarvan.

Mandaten/Gezagsbronnen

Besluit tot instelling Commissie onderzoek vuurwerkramp, Stcrt. 2000-103 van 29 mei 2000 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2000-103-p8-SC24179.html (laatst geraadpleegd op 14-05-2020)

Structuur

De commissie bestond uit: mr. dr. M. Oosting, voorzitter, drs. M.B.C. Beckers - de Bruijn, ir. M.E.E. Enthoven, prof. mr. J. de Ruiter, prof. dr. T.J.F. Savelkoul en drs. Y.I. Tümer. De commissie had ambtelijke ondersteuning door een secretaris, tevens projectleider.

De Commissie had voor haar directe ondersteuning een kernteam geformeerd. Met inbegrip van de secretaris/projectleider en de adjunct-secretaris bestond dit team uit elf personen. Voor de verschillende delen van haar onderzoek had de Commissie externe deskundigen aangetrokken.Ten behoeve van haar beoordeling van het verloop van de brand en de explosies bij SE Fireworks en van de verklaring van de kracht van de explosies werd ook buitenlandse deskundigheid ingeschakeld.

Algemene context

Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt door het secretariaat met inachtneming van de terzake geldende bepalingen van het beheersreglement van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie overgedragen aan het centraal archief van dit ministerie.

Relaties
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2000-05-26 tot 2001-02-28 Mede-insteller van de commissie
College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel 2000 tot 2001 Mede-insteller
Gemeente Enschede Mede-insteller
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/750cbbb5-95d4-4211-a2eb-c1a9a49fa18f
Bronnen

Besluit tot instelling Commissie onderzoek vuurwerkramp, Stcrt. 2000-103 van 29 mei 2000 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2000-103-p8-SC24179.html (laatst geraadpleegd op 14-05-2020)

Eindrapport van de Commissie onderzoek vuurwerkramp https://dloket.enschede.nl/loket/sites/default/files/DOC/Eindrapport%20Commissie%20Oosting%20compleet.pdf (laatst geraadpleegd op 14-05-2020)

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal van 23 maart 2001 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27157-20.html (laatst geraadpleegd op 14-05-2020)