Overzicht relaties

Commissie Positie Oudere Ambtenaar (BZK)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
CPOA
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
1991
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Zich fundamenteel bezinnen op de algemene problematiek van de positie van de oudere werknemer in burgerlijke overheidsdienst en bij het openbaar en het bijzonder onderwijs, ten einde de regering in haar rol van werkgever ter zake van advies te dienen;</p><p>Nagaan of er uit een oogpunt van intern sociaal beleid problemen zijn die om een oplossing vragen, en zo ja, of die oplossingen gezocht moeten en kunnen worden in het algemene pensioneringsvraagstuk. Daarbij dient met name gedacht te worden aan vraagstukken betreffende een mogelijke afwijking van de huidige, in de ABP-wet vastgestelde pensioneringsleeftijd;</p><p>Aandacht schenken aan vraagstukken betreffende de voorbereiding van de oudere ambtenaar op zijn pensionering;</p><p>Zich beraden over mogelijke maatregelen tot verdere aanpassing van de werkbelasting aan de verminderde belastbaarheid van de oudere werknemer;</p><p>De f.l.o.-problematiek bestuderen, met name voor zover het betreft de juistheid van de uitgangspunten van het functioneel leeftijdsontslag en de hoofdlijnen van de uitwerking daarvan. </p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1975 tot 1991
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f5a078dd-189a-4ce4-9ebf-2586ae4149de