Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
ARBO
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2005
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De directie Arbeidsomstandigheden is verantwoordelijk voor het bevorderen van toegankelijk, gezond en veilig werk door het voorkomen en verminderen van gezondheidsschade en onveiligheid ten gevolg van arbeidsrisico`s en door het terugdringen van ziekteverzuim. Daarbij is de verantwoordelijkheid van bedrijven en instellingen het uitgangspunt en het maatschappelijk aanvaard niveau bepalend.</p><p>De directie Arbeidsomstandigheden is verantwoordelijk voor : (Stcrt. 2011-23089)</p><p>het toezicht op de naleving door werkgevers en werknemers van wet- en regelgeving op het gebied van arbeidstijden en arbeidsomstandigheden, met inbegrip van stralingsbescherming, gewasbeschermingsmiddelen en biociden, gevaarlijke werktuigen en stoffen, en daaraan gerelateerd milieubeheer, alsmede het in verband daarmee opsporen van strafbare feiten;</p><p>het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving ten aanzien van het in de handel brengen van producten, genoemd in artikel 1 (1e lid), onderdeel d, onder 2, van de Warenwet, die bestemd zijn voor de Europese Economische Ruimte alsmede het in verband daarmee opsporen van strafbare feiten (bron: Stcrt. 2012-20842);</p><p>het toezicht op de naleving door fabrikanten en importeurs van buiten de Europese Economische Ruimte van wet- en regelgeving ten aanzien van het in de handel brengen of in gebruik stellen van onveilige producten voor professioneel gebruik, alsmede het in verband daarmee opsporen van strafbare feiten;</p><p>het behandelen van klachten, signalen en verzoeken om onderzoek aangaande het niet naleven van wetgeving betreffende haar werkterrein;</p><p>het verrichten van onderzoek bij arbeidsongevallen;</p><p>het bijdragen aan de totstandkoming van inspectiebrede producten als het meerjarig strategisch plan, het jaarplan en jaarverslag, en van landelijke strategieën met betrekking tot het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidstijden en arbeidsomstandigheden.</p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Arbozorg en Verzuimbeleid (SZW) 2004
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Arbeidsomstandigheden en Sociale Verzekeringen (SZW) 2005 tot 2008
Arbeidsinspectie (SZW) 2009 tot 2010
Inspectie SZW (SZW) 2011
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4c0f1a36-0422-4763-8fd8-99c9538ac863