Overzicht relaties

Regeringscommissaris Informatiehuishouding

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2022-01-01
Geschiedenis

Het kabinet heeft in de kabinetsreactie van 15 januari 2021 op het rapport ‘Ongekend Onrecht’ van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (hierna: POK) aangekondigd maatregelen te treffen. Deze maatregelen hebben onder meer betrekking op de verbetering van de informatiehuishouding van de rijksoverheid. Substantiële investeringen worden gedaan om achterstanden sneller in te lopen, de informatiehuishouding toekomstbestendig te maken en om beter in te spelen op de informatiebehoeftes van de samenleving, het parlement en het kabinet.

Op 6 april 2021 heeft het kabinet het generieke actieplan informatiehuishouding rijksoverheid ‘Open op Orde’ aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit meerjarenplan richt zich op de benodigde structurele verbetering van de informatiehuishouding binnen de gehele rijksoverheid, als onderdeel van de bredere kabinetsreactie op het POK-rapport. De rijksoverheidsorganisaties hebben elk hun eigen opgaven en verschillende uitgangsposities. Daarom heeft elke organisatie ook een eigen actieplan opgesteld. In de kabinetsreactie van 15 januari 2021 is aangegeven dat met de benoeming van een regeringscommissaris onder verantwoordelijkheid van de Minister, het kabinet iemand met extra gezag wil laten werken aan het op orde brengen van de informatiehuishouding.

Zie verder de toelichting bij het instellingsbesluit.

Functies en activiteiten

De Regeringscommissaris Informatiehuishouding is onder verantwoordelijkheid van de Minister belast met het bevorderen van de uitvoering van het Programma Open op Orde.

De Regeringscommissaris Informatiehuishouding heeft de volgende taken:

a) als boegbeeld het initiatief nemen in het opbouwen en in stand houden van politiek en bestuurlijk draagvlak voor het programma Open op Orde;

b) het voeren van, en zitting nemen in, overleggen en het onderhouden van een nauwe samenwerkingsrelatie met de betrokken rijksoverheidsorganisaties;

c) het stimuleren dat rijksoverheidsorganisaties, vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, de informatiehuishouding verbeteren en de doelen van het programma Open op Orde halen, en met de betrokken rijksoverheidsorganisaties knelpunten in de uitvoering van het programma Open op Orde benoemen en oplossingen aandragen;

d) zo nodig rijksoverheidsorganisaties op de voortgang aanspreken en indien het de voortgang van het programma Open op Orde ten goede komt en voor de realisatie van het programma Open op Orde noodzakelijk is, voorstellen doen aan de Minister om bevoegdheden in te zetten;

e) het signaleren van ontwikkelingen en bewaken van de voortgang van de uitvoering van het programma Open op Orde en daarover rechtstreeks adviseren aan de Minister;

f) het inzichtelijk laten maken van maatschappelijke effecten van de uitvoering van het Programma Open op Orde;

g) het op verzoek bijstaan van de Minister, bij de behandeling van het programma Open op Orde in het parlement, waarbij de Regeringscommissaris Informatiehuishouding desgewenst het woord kan voeren over feiten en omstandigheden betreffende het programma Open op Orde;

h) het adviseren over, en het doen van, voorstellen voor verbeteringen ten aanzien van het functioneren van het sturingssysteem.

Mandaten/Gezagsbronnen

Instellingsbesluit Regeringscommissaris Informatiehuishouding, Staatscourant 2021-48052

Structuur

De Regeringscommissaris Informatiehuishouding heeft een bureau ter ondersteuning van de werkzaamheden en een budget dat toereikend is voor de toebedeelde taken. De middelen hiervoor worden verstrekt vanwege het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Regeringscommissaris Informatiehuishouding maakt waar mogelijk gebruik van de faciliteiten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022-01-01 De Regeringscommissaris werkt onder verantwoordelijkheid van de Minister van BZK
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/7eda9ffb-c081-4ff6-aef4-a0c95a443b09
Bronnen

Instellingsbesluit Regeringscommissaris Informatiehuishouding, Staatscourant 2021-48052 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-48052.html