Overzicht relaties

Staatscommissie parlementair stelsel

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Staatscommissie-Remkes
Staatscommissies Remkes
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2017-02-01
Einddatum
2018-12-13
Geschiedenis

Tijdens de kabinetsperiode Rutte-II (2012-2017) is in de Staten-Generaal meerdere malen gedebatteerd over het functioneren van ons politiek systeem. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in het aannemen door de Eerste Kamer van een motie-Duthler c.s. waarin de regering wordt gevraagd over te gaan tot het instellen van een staatscommissie die advies zou moeten uitbrengen over de toekomstbestendigheid van ons parlementair stelsel (EK, 34.000 Q). Later heeft de Tweede Kamer zich bij dit verzoek aangesloten, blijkens een brief van de Voorzitters van de beide Kamers der Staten-Generaal aan de minister-president. Het onderhavige besluit strekt tot de instelling van de bedoelde commissie.

In dit besluit wordt geregeld welke opdracht de staatscommissie meekrijgt. De inhoud van de eerder genoemde motie-Duthler c.s. bevat de opdracht aan de staatscommissie en maakt dus integraal onderdeel uit van dit besluit. Ook de omvang van de staatscommissie wordt in dit besluit vastgesteld en de termijn waarbinnen het advies dient te zijn vastgesteld. Er is gekozen voor een kleine, slagvaardige commissie, omdat dit de meeste kans biedt op een advies binnen een redelijke termijn.

Verder zou de regering het op prijs stellen als de staatscommissie haar werkzaamheden zou uitvoeren in dialoog met de samenleving. De discussie over verkiezing, taken, positie en functioneren van het parlementair stelsel en de parlementaire democratie is van groot maatschappelijk belang en is het waard om breed te worden gevoerd. De staatscommissie zal via een budget en ondersteuning in staat worden gesteld om in gesprek te treden met burgers en inzichten vanuit de wetenschap te verwerken.

Tevens spreekt de motie Duthler uit dat de staatscommissie kan worden begeleid door een uit beide Kamers der Staten-Generaal samen te stellen begeleidingsgroep die de onafhankelijkheid van de staatscommissie dient te respecteren. Het is aan de Kamers een dergelijke begeleidingsgroep in te stellen. De staatscommissie krijgt de opdracht periodiek overleg te plegen met deze begeleidingsgroep.

Op 13 december heeft de commissie het eindrapport aangeboden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Functies en activiteiten

De staatscommissie heeft tot taak de regering te adviseren over de toekomstbestendigheid van het parlementair stelsel, daarbij in overweging nemend dat:

− de Nederlandse burger meer betrokkenheid bij beleid en politiek ambieert volgens onder meer onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau;

− de Europese besluitvorming voor de parlementaire taak en de vormgeving daarvan voor beide Kamers van de Staten Generaal toenemende betekenis heeft;

− veel taken de afgelopen jaren zijn gedecentraliseerd naar andere overheden;

− de electorale volatiliteit sterk is toegenomen;

− digitalisering en social media onmiskenbaar invloed hebben op het karakter van de representatieve democratie en het functioneren van het parlementaire stelsel;

− bezinning over verkiezing, taken, positie en functioneren van het parlementair stelsel en de parlementaire democratie (in het licht van bovenstaande overwegingen) gewenst is.

Mandaten/Gezagsbronnen

Instellingsbesluit staatscommissie parlementair stelsel, Stcrt. 2017, 6895 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-6895.html

 

Relaties
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017-02-01 tot 2018-12-13 De Staatscommissie is ingesteld door de Minister van binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/3169922e-c1fa-4df5-b0e9-c474ac3de13e
Bronnen

Instellingsbesluit staatscommissie parlementair stelsel, Stcrt. 2017, 6895 Stcrt. 2017, 6895 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-6895.html

Online-archief van de Staatscommissie, https://staatscommissieparlementairstelsel.archiefweb.eu/