Overzicht relaties

Adviescommissie Water (VenW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2004-02-10
Einddatum
2017-12-31
Geschiedenis

Ingesteld bij besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 24 februari 2004. Opgeheven per 1 januari 2018. Zie verder "Breed kijken, smal adviseren. Adviescommissie Water 2004-2018" https://www.adviescommissiewater.nl/binaries/AcW%20afscheidsboek_tcm120-316190.pdf geraadpleegd op 23-08-2018

Functies en activiteiten

De Commissie heeft tot taak de Minister van Infrastructuur en Milieu gevraagd en ongevraagd te adviseren omtrent de uitvoering van het integraal waterbeleid.

Mandaten/Gezagsbronnen

Instellingsbesluit Adviescommissie Water art. 3: Voor zover het voor de vervulling van haar taak nodig is kan de Commissie inlichtingen verlangen van bestuursorganen, deskundigen en andere belanghebbenden.

Structuur

De Commissie bestaat uit acht leden, onder wie de voorzitter. De Minister van Infrastructuur en Milieu benoemt en ontslaat de leden van de Commissie. De leden van de Commissie kunnen voor een tijdvak van vier jaar worden herbenoemd. De Commissie kiest uit haar midden een plaatsvervangend voorzitter. Het secretariaat van de Commissie berust bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De secretaris is voor zijn werkzaamheden voor de Commissie uitsluitend verantwoording schuldig aan de Commissie.

Algemene context

Indien de Commissie wordt opgeheven draagt de secretaris het archief over aan de beheerder van het archief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, met inachtneming van het bepaalde in het Besluit archiefoverdrachten rijksadministratie.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2004-02-10 tot 2017-12-31
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/67fcf723-5028-4f63-8080-20f6558090d8
Bronnen

Instellingsbesluit Adviescommissie Water http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0016434&z=2016-04-17&g=2016-04-17 geraadpleegd op 23-08-2018

Breed kijken, smal adviseren. Adviescommissie Water 2004-2018 https://www.adviescommissiewater.nl/binaries/AcW%20afscheidsboek_tcm120-316190.pdf geraadpleegd op 23-08-2018