Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1979
Einddatum
2000
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>Ontwikkelen van beleid inzake de uitvoering van de
wetgeving en internationale regelingen betreffende de Algemene wet
rijksbelastingen, de Douanewetgeving, in het bijzonder wat betreft de
formele en strafrechtelijke bepalingen, de Invorderingswet, de Wet op de
internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen en de
internationale regelgeving inzake wederzijdse bijstand bij heffing en
invordering en douane, alsmede van andere, met genoemde wet- en
regelgeving samenhang vertonende wet- en regelgeving voor zover de
uitvoering daarvan is opgedragen aan de Minister van Financiën
onderscheidenlijk de Belastingdienst.</p><p>Ontwikkelen van het beleid
inzake de toepassing van het civiele recht, de WOB en de Wet Nationale
ombudsman, het strafrecht inclusief de internationale rechtshulp en de
privacy-wetgeving door het Directoraat-Generaal der Belastingen en de
Belastingdienst.</p><p>Adviseren in en behandelen van zaken van
algemene (fiscale) aard waaronder het verlenen van bijstand aan de (plv)
directeur-generaal der Belastingen. </p>

Structuur

In 1979 takenpakket grotendeels overgenomen van opgeheven Directie Algemene en Juridische Zaken van de Belastingdienst. In 2000 overgegaan in de Directie Rechtstoepassingsbeleid Belastingdienst (RTB).

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Algemene en Juridische Zaken van de Belastingdienst (Financiën) 1979
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Rechtstoepassingsbeleid Belastingdienst (Financiën) 2000
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Belastingdienst (Financiën) 1979 tot 2000
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/43294d8d-aa35-446e-b1de-a1468823efa8