Overzicht relaties

Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening Zuidelijk Noord...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
ca. 1991
Einddatum
ca. 2001
Geschiedenis

Het Regionaal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (RBA) heeft de leiding over een regionale organisatie bestaande uit een of meer regionale directeuren, arbeidsbureaus en centra vakopleiding. Op 1 januari 1991 zijn er 28 regionale besturen, samengesteld uit vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties en gemeenten in de betreffende regio. De provinciale overheid is lid zonder stemrecht. Het RBA staat onder een onafhankelijk voorzitter. De benoeming van de voorzitter, plaatsvervangend (plv.) voorzitters en de (plv.) leden van het RBA vindt plaats door het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA). Elk RBA heeft een regionaal stafbureau ter beschikking. Dit stafbureau heeft tot taak het regionaal beleid voor te bereiden en het regionaal bestuur te ondersteunen. Zo¿n beleidsplan bevat o.m. de scholingsbehoefte in de regio, de doelgroepen, de scholingsmaatregelen en het uitvoeringsplan. Aanvankelijk waren er 28 RBA gebieden. Het aantal is door een besluit van het CBA in 1995 teruggebracht van 28 naar 18. De regionaal directeur staat aan het hoofd van het Regionaal Stafbureau en is belast met de voorbereiding en uitvoering van het bestuursbeleid. Daarnaast betreft een bijzondere door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan deze functionaris gedelegeerde taak het toetsen van ontslagaanvragen. Een werkgever heeft in de regel toestemming nodig van de regionaal directeur om een werknemer te kunnen ontslaan, de zgn. ontslagvergunning. Verder bepaalt de Arbeidsvoorzieningswet (AVW) dat de regionaal directeur benoemd wordt door het RBA. De inwerkingtreding van de AVW 1996 heeft een aantal veranderingen teweeggebracht. Deze wet bepaalt dat er voortaan sprake is van een Regionale Directie (RD). Daarnaast vindt er een uitbreiding van taken en bevoegdheden plaats.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Noord-Hollands Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/affaf9c0-25fb-4d79-8c98-dafed596361c