Identiteit
Parallelle namen
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Andere namen
RWS
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Functies en activiteiten

Het directoraat-generaal Rijkswaterstaat is, voor zover één en ander aan de minister van Infrastructuur en Milieu is opgedragen, belast met de navolgende hoofdtaken en daarmee samenhangende activiteiten:

de aanleg, het beheer en het onderhoud van rijkswaterstaatswerken;

de uitvoering van beleid met betrekking tot milieu en leefomgeving, mobiliteit en klimaat voor zover dit niet bij of krachtens de wet aan anderen is opgedragen of gemandateerd;

het verrichten dan wel bevorderen van onderzoek en het adviseren van de minister van Infrastructuur en Milieu over hetgeen dienstig kan zijn voor de uitvoering van de eerdergenoemde taken;

het adviseren over en het toetsen van de uitvoerbaarheid van nieuwe wet- en regelgeving, die voor de uitvoering van de bovenste twee genoemde taken van belang is;

de vergunningverlening en handhaving van wet- en regelgeving, voor zover dat niet uitdrukkelijk aan een ander onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is opgedragen, verband houdende met de uitvoering van de taken als eerste genoemd, waarvoor de minister van Infrastructuur en Milieu bevoegd gezag is;

de toetsing van de uitvoerbaarheid van plannen, regelingen en projecten van andere bestuursorganen die gevolgen kunnen hebben voor de uitvoering van taken genoemd onder het eerste aandachtsteken;

de uitvoering van de Belemmeringenwet Privaatrecht en de onteigeningswet, en

de uitvoering van opdrachten van tweeden en derden;

het beheer van de territoriale zee en de exclusieve economische zone, bedoeld in de Wet maritiem beheer BES, voor zover dit niet bij of krachtens wet aan anderen is opgedragen of gemandateerd.

Structuur

Ingesteld ingevolge het bepaalde in het Organiek Besluit Rijkswaterstaat (k.b. van 14 januari 1971, Stb. 42 van 1971). Het directoraat-generaal Rijkswaterstaat is per 1 april 2013 samengesteld uit:

de RWS Bestuursstaf;

regionale organisatieonderdelen;

landelijke organisatieonderdelen;

programmadirecties, en

projectdirecties.

Sinds 2006 is Rijkswaterstaat agentschap. Als agentschap maakt Rijkswaterstaat voor beheer en onderhoud prestatieafspraken met het ministerie. Voor de te leveren prestaties ontvangt Rijkswaterstaat een agentschapbijdrage waarvan tevens de organisatiekosten worden betaald. Behalve voor beheer en onderhoud is Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de aanleg en uitbreiding van de hoofdwegen, hoofdvaarwegen en het hoofdwatersysteem.

 

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (VenW) 1989
Vaarwegmarkeringsdienst (VenW) 2001
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (IenM) 2010
Algemene Leiding (VenW) 1985 tot 2010
Hoofddirectie van de Waterstaat (VenW) 1956 tot 1970
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1951 tot 1985
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Rijkswaterstaat Verkeer- en Watermanagement (IenM) 2012
Rijksinstituut voor Kust en Zee (VenW) 1993 tot 2007
Adviesdienst voor Geo-informatie en ICT (VenW) 2003 tot 2006
Meetkundige Dienst (VenW) 1975 tot 2002
Directie Uitvoering (VenW) 2000 tot 2004
Directie Kennis (VenW) 2000 tot 2004
Directie Water (VenW) 1997 tot 2004
Stafdienst Strategie (VenW) 2001 tot 2003
Bureau Verontreiningsheffing Rijkswateren (VenW) 1975 tot 2004
Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (IenM) 2013
Dienst Verkeerskunde (VenW) 1971 tot 1993
Dienst Verkeer en Scheepvaart (VenW, IenM) 1994 tot 2013
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (VenW) 1975 tot 2007
Dienst Getijdewateren (VenW) 1985 tot 1992
Verkeerscentrum Nederland (VenW, IenM) 2003 tot 2011
Dienst Weg- en Waterbouwkunde (VenW) 1985 tot 2007
Dienst Verkeersongevallenregistratie (VenW) 1973 tot 1993
Corporate Dienst (VenW, IenM) 2006
Waterdienst (VenW, IenM) 2008 tot 2013
Projectdirectie De Maaswerken (VenW) 2000 tot 2010
Data-ICT-Dienst (VenW, IenM) 2008 tot 2013
Dienst Infrastructuur (IenM) 2011 tot 2013
Bouwdienst Rijkswaterstaat (VenW, IenM) 1990 tot 2011
Projectdirectie HSL-Zuid (VenW, IenM) 2000 tot 2015
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/2205b2c3-1d37-435f-b016-c06f6e1ad978
Bronnen

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 11 maart 2013, met kenmerk RWS/SDG-2013/12897, tot wijziging van het Instellingsbesluit directoraat generaal Rijkswaterstaat (Stcrt. 2013-7827)

Jaarbericht 2014 Rijkswaterstaat, bladzijde 68

Staatsalmanak 1951, 1956, 1961, 1966, 1971