Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Rijks Psychologische Dienst
Andere namen
RPD
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1950
Einddatum
1995
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Algemene taken<p>het bevorderen van een kwalitatief goede personeelsbezetting van de burgerlijke rijksdienst en het leveren van de daarbij behorende aangepaste en op de behoeften van de cliënten afgestemde produkten en diensten;</p><p>het bevorderen van de herplaatsing van hen die een wachtgeld of een uitkering genieten volgens het Rijkswachtgeldbesluit 1959 (Stb. 319) of de Uitkeringsregeling 1966 (Stb. 408);</p>Specifieke taken<p>het verwerken en doorgeleiden van vacatures bij de rijksdienst naar de Gewestelijke Arbeidsbureaus;</p><p>het publiceren van vacatures van internationale organisaties;</p><p>het voeren van een stimuleringsbeleid dat bijdraagt aan een toename van het aantal Nederlanders in functies bij internationale organisaties;</p><p>het verrichten van overige taken dan die bedoeld onder punten 3, 4 en 5, die niet uitsluitend het burgerlijk rijkspersoneel betreffen en die door de minister van Binnenlandse Zaken zijn opgedragen.</p>

Structuur

<p>In 1991 naamswijziging naar RPD Advies.</p><p>Omstreeks 1995 als overheidsdienst opgeheven en in private vorm verder gegaan als RPD Advies. </p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Management en Personeelsbeleid (BZK) 1986 tot 1995
Directoraat-Generaal voor Overheidspersoneelsbeleid (BZK) 1975 tot 1986
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Centraal Antecedentenbureau (BZK) 1975 tot 1977
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/5085d849-3435-404f-bc4d-b59db6032417