Overzicht relaties

Veevoederoverlegorgaan (LNV)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
VOO
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
1996
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De minister van LNV desgevraagd of uit eigen beweging van advies dienen betreffende het nationaal en internationaal te voeren beleid op het gebied van de veevoeding;</p><p>Overleggen over algemene vraagstukken betreffende de veevoeding en meer in het bijzonder over de toelating van het gebruik van toevoegingsmiddelen in de veevoeding;</p><p>Zich voortdurend op de hoogte houden van alle veevoedingswetenschappelijke en daarmee samenhangende veterinaire ontwikkelingen, alsmede van die op de terreinen van toxicologie, analyse, milieu en praktische veevoeding;</p><p>Zoveel mogelijk streven naar de coördinatie van technische en operationele samenwerking van alle op het gebied van de veevoeding werkzame ambtelijke disciplines;</p><p>Stimuleren van een soortgelijke samenwerking met diensten en instellingen welke zich bezighouden met vraagstukken die samenhangen met de veevoeding;</p><p>instellen, voor bepaalde onderwerpen die met de eigen taak verband houden, van stuur-, werk- of studiegroepen, die worden samengesteld uit eigen leden of uit daartoe uitgenodigde deskundigen. </p>

Structuur

<p>Ingesteld bij beschikking 26 mei 1975.</p><p>Opgeheven in 1996 i.v.m. herziening adviesstelsel.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw en Visserij 1975 tot 1996
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e00ae0f9-4231-4777-8651-f42aae535e8a