Overzicht relaties

Wijkraad Stuyvesant-Bomenbuurt te Haarlem

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Wijkraad Stuyvesant te Haarlem
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1979
Einddatum
2004
Plaatsen
Haarlem
Geschiedenis

De Wijkraad Stuyvesant te Haarlem-Noord, Schoten, is opgericht in oktober 1979. De wijkraad is een adviserend orgaan bestaande uit een groep bewoners die zich door beïnvloeding van overheidsbesluiten vrijwillig inzet voor de verbetering/handhaving van de woon- en leefomstandigheden in de buurt. De wijkraad heeft zich intensief bezig gehouden met door het gemeentebestuur beoogde verandering van de bebouwing en van de bestemming van terreinen in de buurt en in sommige gevallen met plannen tot ingrijpende bestemmingswijzigingen van locaties in direct aangrenzende buurten. Veelvuldig heeft de wijkraad zijn invloed uitgeoefend ten aanzien van de door gemeentebestuur beoogde bestemmingswijziging van het openbare sport- en speelveld aan de Kleverlaan. Gedurende een groot deel van de periode waarin de wijkraad functioneerde ontving de wijkraad ter advisering van de Afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente Haarlem ingediende aanvragen voor bouwvergunningen vanuit de Stuyvesantbuurt. Dat betroffen aanvragen van derden voor een bouwvergunning voor dakopbouwen en -kapellen, carports, schuttingen en andere erfafscheidingen, die na uitvoering vanaf de openbare weg in het zicht zouden komen. De wijkraad heeft ook uitvoerig in adviserende zin gereageerd op de voorbereiding, vorming en vaststelling van het bestemmingsplan Bomenbuurt door de gemeente Haarlem. De wijkraad werd ter zijde gestaan door een actieve redactie, die gedurende de gehele periode van het bestaan van de wijkraad een wijkkrant publiceerde. Er is slechts één jeugdwijkkrant verschenen. Het werkgebied van de wijkraad is in november 2001 uitgebreid met de Bomenbuurt. De Wijkraad Stuyvesant-Bomenbuurt is per 1 januari 2005 opgeheven, waarschijnlijk door gebrek aan bestuurders en andere vrijwilligers. Van de wijkraadsvergaderingen, gehouden in het najaar 2004, zijn alleen de agenda¿s bewaard gebleven; de precieze achtergronden van de opheffing zijn daardoor niet bekend.

Beheer
Identificatiecode van de instelling
Noord-Hollands Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/391dcb15-c5e1-4063-bd94-48341989b782