Overzicht relaties

Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
ACOI
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2022-05-01
Geschiedenis

Het adviescollege is ingesteld op grond van de Wet open overheid.

Functies en activiteiten

Het college adviseert de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal gevraagd en ongevraagd over de uitvoering van de regels over openbaarmaking van publieke informatie.

Het college adviseert Onze Minister periodiek over aanpassing van het meerjarenplan. Het college rapporteert in zijn advies in elk geval over de stand van de informatiehuishouding in het bestuur, de voortgang van de uitvoering van het meerjarenplan en de toegang tot de publieke informatie.

Het college wordt om advies gevraagd over voorstellen van wet en ontwerpen van algemene maatregelen van bestuur die geheel of voor een belangrijk deel betrekking hebben op de openbaarmaking en de ontsluiting van publieke informatie.

Het college adviseert het betrokken bestuursorgaan naar aanleiding van bij het college ingediende klachten van journalisten, wetenschappers of andere naar het oordeel van het college in aanmerking komende groepen met een beroepsmatig belang bij het gebruik van publiek informatie over de wijze waarop dat bestuursorgaan publieke informatie openbaar maakt.

Het college bevordert de toepassing van deze wet, onder meer door:

a. het geven van voorlichting aan bestuursorganen en anderen;

b. het opleiden van personen werkzaam bij organen belast met de uitvoering van openbaarmaking van publieke informatie;

c. het monitoren en onderzoeken van en rapporteren over de openbaarmaking van publieke informatie in algemene zin of door specifieke organen in het bijzonder;

d. het publiceren van richtsnoeren ter bevordering van de openbaarmaking uit eigen beweging en de ontsluiting van informatie.

Mandaten/Gezagsbronnen

Wet open overheid https://wetten.overheid.nl/BWBR0045754/2023-04-01/0/#Hoofdstuk7

Structuur

Het College bestaat uit een voorzitter en maximaal vier leden. De benoeming van de leden geschiedt bij koninklijk besluit op voordracht van de Minister van BZK, in overeenstemming met Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het College wordt ambtelijk ondersteund door een bureau, bestaande uit een secretaris-directeur en medewerkers. Het collegebureau helpt de leden van het Adviescollege met het voorbereiden van de zaken die als bemiddelingsverzoek of als signaal het Adviescollege bereiken. Ook verzorgt het bureau de woordvoering en de communicatie van het Adviescollege.

 

Relaties
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022-05-01 De benoeming van de leden is op voordracht van de Minister van BZK
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022-05-01 De benoeming van de leden is op voordracht van de Minister van BZK, gehoord de Minister van OCW
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/62c1ba2b-2949-41fb-b300-a7b935507c33
Bronnen

Website van het Adviescollege: https://www.acoi.nl/ (laatst geraadpleegd op 24-04-2023)

Nieuwsbericht "Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding ingesteld" https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/06/03/adviescollege-openbaarheid-en-informatiehuishouding-ingesteld (laatst geraadpleegd op 24-04-2023)

Wet open overheid https://wetten.overheid.nl/BWBR0045754/2023-04-01/0/ (laatst geraadpleegd op 24-04-2023)