Overzicht relaties

Adviescollege Stikstofproblematiek

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Adviescollege Remkes
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2019-07-17
Einddatum
ca. 2020-06-08
Functies en activiteiten

Het Adviescollege Stikstofproblematiek had de opdracht gekregen de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit te adviseren over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland. De opdracht aan het Adviescollege was om advies uit te brengen over oplossingen voor de problematiek die was ontstaan in het licht van de uitspraken van de Raad van State van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021, en over een daarmee samenhangende vrijstellingsregeling voor het bemesten van landbouwgronden en het beweiden van vee.

De opdracht luidde:

Het adviescollege heeft tot taak de minister te adviseren over:

a. de wijze waarop en de voorwaarden waaronder op korte termijn toestemming kan worden verleend voor ontwikkelingen die stikstofdepositie veroorzaken op daarvoor gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden en legalisering kan plaatsvinden van ontwikkelingen die zijn gerealiseerd op basis van de vrijstellingen die waren verbonden aan het programma aanpak stikstof 2015–2021;

b. een kader, ter verzekering van een evenwichtige afweging van de belangen van verschillende sectoren en maatschappelijke belangen, dat kan worden gehanteerd voor toestemmingverlening en legalisering op grond van de geldende wetgeving en voor de prioritering bij die toestemmingverlening en legalisering; en

c. een nieuwe aanpak van de stikstofproblematiek die past in het streven om in de Natura 2000-gebieden een gunstige staat van instandhouding te realiseren en daartoe de voor stikstof gevoelige habitats te herstellen en die ertoe strekt om de balans tussen natuur en economische ontwikkeling te herstellen.

Bij de formulering van de aanpak, bedoeld onder c, worden zo mogelijk ook andere schadelijke emissies betrokken en wordt in ieder geval voorkomen dat de aanpak tot een toename van andere schadelijke emissies leidt.

Mandaten/Gezagsbronnen

Regeling instelling Adviescollege stikstofproblematiek https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-40120.html

Structuur

Het Adviescollege bestond uit:

J.W. Remkes, voorzitter

dr. J.J. van Dijk (vanaf 1 februari 2020)

prof. dr. E. Dijkgraaf

mr. dr. A. Freriks

drs. G.J. Gerbrandy

W.H. Maij MBA (t/m december 2019)

ir. A.G. Nijhof MBA

E. Post MMC

prof. dr. ir. R. Rabbinge

dr. M.C.Th. Scholten

prof. dr. L.E.M. Vet

Het Adviescollege had een eigen secretariaat, gevoerd door een adviesbureau in Amersfoort.

Adviseurs van het Adviescollege waren A. van Hoorn van het Ministerie van LNV en P. Dikhoff van het IPO.

 

Relaties
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (II) 2019-07-17 tot 2020-06-08 De Minister van LNV is opdrachtgever
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/95202d9d-8e38-4baf-bacf-9e1bb5920d17
Bronnen

Uitspraak Raad van State inzake de beroepen van de Stichting Werkgroep Behoud de Peel tegen zes vergunningen voor verschillende agrarische bedrijven in de provincie Noord-Brabant ECLI:NL:RVS:2019:1603 https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@115602/201600614-3-r2/

Regeling instelling Adviescollege stikstofproblematiek https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2019-40120.html

Niet alles kan overal. Eindadvies van het Adviescollege Stikstofproblematiek over een structurele aanpak van stikstof op lange termijn. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/06/08/niet-alles-kan-overal (laatst geraadpleegd op 30-07-2021