Overzicht relaties

Afdeling A I (militair personeel) (Oorlog)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Afdeeling A I (militair personeel)
afdeling militair personeel
directie militair personeel
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
ca. 1946
Einddatum
1959
Geschiedenis

De afdeling ressorteerde in de periode 1946-1950 onder de Adjudant-Generaal.[1]

 

Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

-het behandelen van benoemingen, bevorderingen, ontslag, overplaatsing, buitenlands verlof, indeling, enz. van de beroeps- en reserveofficieren van de Koninklijke Landmacht, verlenen van alle onderscheidingen, identiteitskaarten, enz.;

-aanleggen en aanvullen van de beoordelingslijsten van de beroeps- en reserveofficieren van de Koninklijke Landmacht;

-aanleggen en aanvullen van de stamboeken van de beroeps- en reserveofficieren van de Koninklijke Landmacht;

-begroting;

-berekening sterkte;

-ranglijsten;

-overige onderwerpen rakende van de rechtstoestand van het beroeps- en het reservepersoneel beneden de rang van officier, kortom personeelsaangelegenheden in de meest uitgebreide zin met toepassing van de Ambtenarenwet, Ambtenarenreglement, Reglement R.M.A.K.L., Wet Reserve-personeel, Capitulantenreglement, Reglement R.B.K.L., Pensioenwetten, Bevorderingswet en overige voorschriften, reglementen en bepalingen;

-verzamelen alle mogelijke gegevens omtrent krijgsgevangenen;

-registreren krijgsgevangenen;

-terugzending van aan krijgsgevangenen toebehorende goederen;

-werkzaamheden betreffende non-activiteit, enz.;

-uitvoering van de wachtgeldregelingen voor officieren en militairen beneden de rang van officier en van de daarmee verband houdende wettelijke bepalingen, reglementen en voorschriften, welke  bij het berekenen en het vaststellen van de wachtgelden moesten worden toegepast;

-indeling van officieren;

-verlenen van groot verlof aan officieren;

-registratie van officieren;

-behandeling en security-rapporten van officieren;

-uitgifte van army-books;

-registratie keuringsgegevens;

-zeer veel verstrekken van inlichtingen van allerlei aard.[2]

Structuur

Onder de afdeling ressorteerden het bureau onderscheidingen, bureau beoordeling officieren en bureau bezoldigingsaangelegenheden.[3]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Oorlog 1951 tot 1959
Adjudant-Generaal 1946 tot 1950
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/710f2504-527b-4e6d-9d60-cd2729ede66c
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1946, 1948 en 1950

[2] Staatsalmanak 1946, 1947, 1948,1950, 1952, 1955 en 1958

[3] Staatsalmanak 1948