Overzicht relaties

Afdeling A III (dienstplicht) (Oorlog)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
afdeling A 3 (dienstplicht)
hoofdafdeling dienstplichtzaken
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
ca. 1946
Einddatum
1959
Geschiedenis

De afdeling ressorteerde in de periode 1946-1950 onder de Adjudant-Generaal.[1]

 

Functies en activiteiten

De afdeling had taken omtrent:

-inschrijving voor de dienstplicht;

-vrijstelling van de dienstplicht;

-uitsluiting van de dienst;

-overplaatsing; detachering;

-kostwinnersvergoeding;

-vrijwillig verblijf in werkelijke dienst;

-ontheffing uit verbintenis;

-keuringsraden, herkeuringsraad, indeling en inlijving. Behandeling van verzoeken om klein verlof (studie-, zakenverlof, enz.), groot verlof, vrijstelling van opkomst, of verblijf in werkelijke dienst en verbreking dienstverband, een en ander voor zoveel het gold voor oorlogsvrijwilligers, vrijwilligers op voet van dienstplichtige, dienstplichtigen;

-bijhouden van de stamboeken van de Koninklijke Landmacht voor zover betreft verlof van personeel beneden de rang van tweede-luitenant, met uitzondering van de buitengewone opzichters van fortificaties;

-opmaken van uittreksels uit het stamboek en afschriften van de landstormstamkaarten, ten behoeve van pensionering, inkoop van diensttijd, enz.;

-opmaken van premiecertificaten en ontslagbewijzen;

-signaleringen in het Algemeen Politieblad en het laten vervallen van signaleringen na verjaring;

-beheer van de administratie van het voormalig Centraal Registratie Bureau. Aanhouden van een kaartregister van militairen, die voor het merendeel in Londen waren gerekruteerd en als marinier waren gedetacheerd;

-aanbrengen van mutaties op de kaarten;

-verstrekken van inlichtingen aan autoriteiten en particulieren;

-uitgeven van leger (registratie) nummers aan de onderdelen van de Koninklijke Landmacht;

-registreren van Koninklijke onderscheidingen;

-bijhouden van een register van aangegane huwelijken;

-registreren en opleggen van administratieve bescheiden van ontslagen en overleden personeel;

-bevorderingen van dienstplichtig personeel, voor zover de korpscommandanten daartoe niet gemachtigd waren (dit betreft ook personeel, dat overigens niet bij dit bureau in registratie was).[2]

Structuur

Onder de afdeling ressorteerden het bureau algemene zaken, bureau cib (centraal indelings bureau), bureau vrijstelling van de dienstplicht, bureau uitstel van eerste oefening, bureau verloven aan militairen (geen beroepspersoneel), bureau stamboeken, bureau rekrutering Londen, bureau oproeping dienstplichtigen oudere lichtingen, bureau kostwinnersvergoeding, bureau agenda, bureau 2 (opleiding en bevordering), bureau 3 (onderzoek, nalatigheid en dienstweigering), bureau opkomst,  bureau verloven en bureau beheer.[3]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Oorlog 1951 tot 1959
Adjudant-Generaal 1946 tot 1950
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/5dae6535-d7ca-4e67-ade4-93b864827bc1
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1946, 1948 en 1950

[2] Staatsalmanak 1946, 1947, 1948, 1950, 1952, 1955 en 1958

[3] Ibidem