Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1929
Einddatum
1937
Geschiedenis

De Afdeling Centrale Directie werd opgericht in 1929 en was belast met alle aangelegenheden van personeel en organisatie van de belastingdienst. In 1937 werden het takenpakket verdeeld over twee aparte afdelingen: Afdeling Personeel van de Belastingdienst en Afdeling Organisatie van de Belastingdienst.[1]

 

Functies en activiteiten

De Afdeling Centrale Directie had taken verdeeld over twee bureaus:

Bureau Personeel en Administratie:

- behandeling van stukken omtrent benoeming, bevordering, verplaatsing, ontslag, etc.

- uitvoering Bezoldigingsbesluit en Ambtenarenbesluit Belastingdienst; handleidingen; Dienst van de Waarborg;

- begroting voor zover de belastingdienst betreft;

- correspondentie met de vakbonden; zaken betreffende het georganiseerd overleg;

- inhoudingen en cessies van bezoldiging;

- examens; rijkscursussen; onderscheidingen; bestraffingen; klachten over ambtenaren;

- gratificatiën, vergoedingen, schadeloosstellingen en kredieten;

- scheepsmetingen;

- verificatie van pensioenaanvragen;

- buitengewone commissies; onbezoldigde rijksveld en kanaalwachters; vrijkaarten en toegangskaarten voor de spoorwegen;

- weggeld; schoolgelden;

- vreemdelingentoezicht; woninghuur;

- invordering en teruggave van gelden die geen betrekking hebben op belasting, boeten en gerechtskosten in strafzaken.

 

Bureau Organisatie

- de organisatie van de onder het Hoofdbestuur van de Belastingen ressorterende diensten;

- inrichten van gebouwen voor zover die niet hoorden bij de Rijksgebouwen;

- exploitatie van schepen voor de ambulante recherche te water;

- behandeling van verslagen van grondige naziening van de registratiekantoren;

- vervaardigen van drukwerk, andere materialen en verstrekking daarvan aan de ambtenaren.[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Personeel (Financiën) 1929
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Personeel van de Belastingdienst (Financiën) 1937
Afdeling Organisatie van de Belastingdienst (Financiën) 1937
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Administratie van de Belastingen (Financiën) 1929 tot 1937
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/8e22862e-2c46-4474-9f9d-8e6ca8d432ef
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 296.

[2] Staatsalmanakken 1930 en 1936.