Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1926
Einddatum
1940
Geschiedenis

De administratie van de Afdeling Domeinen viel onder de verantwoordelijkheid van de Administratie van de Belastingen. Onder de afdeling Domeinen ressorteerden provinciale directies en daaronder een wisselend aantal ontvangkantoren van de domeinen. Die waren in bepaalde periodes gecombineerd met het dienstvak van de Registratie. Als regel correspondeerde het Ministerie van Financiën alleen met de provinciale directeuren. Het feitelijk beheer werd gevoerd door de ontvangers. Zij voerden hun administratie op grond van instructies van het ministerie.[1]

 

 

Functies en activiteiten

De Afdeling Domeinen had taken omtrent:

- het geldelijk en ander eigenaars-beheer van de grote rivieren en Zeeuwse stromen (waaronder de (schelpdieren)visserijen), van de aanwassen, verlandingen, zand –en grindbevravingen, baggeringen, grondbergplaatsen en aanstortingen in en langs die wateren. Dit gold voor de door de Staat onderhouden wegen, kanalen, vaarten, veren en havens (waaronder de Vissershaven te IJmuiden), de militaire gronden en wateren, duinen, stranden, meren, staatsspoorwegoverhoeken en uiterwaarden, de domaniale mijn te Kerkrade, en alle algemene gronden, wateren en gebouwen waarover het materieel beheer door andere ministeries wordt gevoerd (uitgezonderd Staatsbebossingen en hoeven);

- de voormalige vestinggronden, de indijking van schorren en aanwassen, opnemingen, opmetingen, grensregelingen van en de grens –en andere geschillen omtrent Staatseigendommen, vaststelling oevergrenzen volgens de Rivierenwet 1908, door de Staat beheerde vicarieën, de wierwaarden van de Zuiderzee, de onbeheerde nalatenschappen, de invordering en de afkoop van cijnsen, jachtrecht, grondrenten en eeuwdurende erfpachten, de verkoop van alle voor vervreemding vatbare ontroerende Staatseigendommen, en die van aangehaald en van de buitendienst gestelde roerende goederen, beheer van het Kroondomein, het domaniale oude-mannen –en vrouwenhuis te Naaldwijk en de samenstelling van de domeinstatistiek, index en archief van de afdeling.[2]

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Administratie van de Domeinen (Financiën) 1926
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Administratie van de Belastingen (Financiën) 1926 tot 1940
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/12d9f2ae-d2d2-4ef6-b8b0-5ef73747d577
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 303.

[2] Staatsalmanakken 1930 en 1940.