Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1904
Einddatum
1926
Geschiedenis

De Afdeling Domeinen ging in 1904 verder als Administratie van de Domeinen.

Functies en activiteiten

De Administratie van de Domeinen had taken omtrent:

– het verkrijgen en vervreemden van onroerende goederen door middel van aankoop,

onteigening, overdracht van beheer, erfpacht, huur, pacht, verkoop, schenking, ruiling, grensregeling, ruilverkaveling;

– het vestigen van erfdienstbaarheden en andere beperkingen ten behoeve en ten laste van onroerende goederen;

– het exploiteren van onroerende goederen door middel van verhuur, verpachting, medegebruik van voorzieningen, uitgifte in erfpacht, uitgifte in opstalrecht, verkoop van veldvruchten en grasgewassen, verlening van jacht- en visvergunningen, verlening van vergunningen tot winning van zand, tot het hebben van kabels en leidingen en tot tijdelijk gebruik van terreinen;

– het onderhouden, instandhouden en verbeteren van onroerende goederen;

– het exploiteren van agrarische bedrijven in eigen beheer;

– het verkopen van overtollige roerende goederen, afkomstig van andere rijksdiensten;

– het beheren en afkopen van aan de Staat toekomende grondrenten, uitgangen, cijnzen, tijnzen en andere periodieke inkomsten;

– het beheren en afkopen van tiendrechten;

– het beheren van vicarieën, beneficiën en prebenden;

– het betalen en afkopen van vaste, onveranderlijke door de Staat verschuldigde lasten;

– het beheren en liquideren van onbeheerde nalatenschappen en zaken zonder eigenaar.[1]

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Financiën 1904 tot 1926
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Domeinen (Financiën) 1904
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Afdeling Domeinen (Financiën) 1926
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/51609744-1af6-42ce-a27f-2a4b29d399fc
Bronnen

[1] Centrale Archief Selectiedienst, ‘Beschrijving van het archief. Archiefvorming. Geschiedenis van de archiefvormer’, Inventaris van het archief van de Afdeling Domeinen van het Ministerie van Financiën, 1869-1944, Archiefinventaris: 2.08.71 (2005).