Overzicht relaties

Bedrijfschap voor de Groothandel in Vis en Aanverwante Bedri...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
GVi
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1955
Einddatum
1991
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De algemene taakstelling van de schappen is vastgelegd in artikel 71 Wet op de bedrijfsorganisatie (Wbo). Op grond van deze taakstelling verrichten schappen twee soorten taken, te weten: taken in medebewind; autonome taken.De schappen hebben tot taak de gemeenschappelijke belangen van de bedrijven - georganiseerden en ongeorganiseerden- en de daarin werkzame personen te behartigen in het kader van het ‘algemeen belang’. De schappen fungeren enerzijds als overheid voor hun sector: zij kunnen regelingen en heffingen dwingend opleggen, anderzijds zijn zij organen van het betrokken bedrijfsleven: zij worden alleen ingesteld op verzoek van dat bedrijfsleven en het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties.De schappen hebben drie soorten rollen: regelgeving, belangenbehartiging en dienstverlening.De regulerende rol van de schappen wordt vooral uitgevoerd op het terrein van de Europese regelgeving. De schappen geven uitvoering aan de EU-regels op basis van hun verordende bevoegdheden inzake medebewind. Aangezien de marktordening door de EU vooral gebeurt met behulp van subsidies, heffingen en restituties, fungeren de schappen als een soort ‘betaalkantoor’ van de EU.Bij de belangenbehartiging van de schappen gaat het vooral om de belangen van de sector bij de uitvoering van de regelgeving. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de schappen als kenniscentrum van hun sector. Omdat de private organisaties, die de schappen dragen, de belangenbehartiging vaak lieverzelf uitvoeren, is deze rol van de schappen beperkt.De schappen leveren aan de aangesloten bedrijfsgenoten diensten in de vorm van informatie uit onderzoek, gegevensverzamelingen e.d. betreffende de ontwikkelingen in de branche en productvernieuwing; in de vorm van studiebijeenkomsten; in de vorm van voorlichting en PR, e.d. De dienstverlening van de schappen wordt meestal gefinancierd uit de algemene heffingen. De dienstverlenende activiteiten van de schappen worden beperkt door de activiteiten van de dragende organisaties; de private organisaties dulden weinig concurrentie.Deze drie rollen staan niet los van elkaar. Vertegenwoordigers van de schappen, als uitvoerders van de Europese regelgeving, worden bijvoorbeeld opgenomen in de Nederlandse delegatie naar de EU, waar zij proberen een voor de bedrijfsgenoten zo gunstig mogelijke regelgeving voor elkaar te krijgen.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Productschap Vis (SER) 1992
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Sociaal-Economische Raad (EZ) 1975 tot 1991
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/bffefdac-9bf7-4a0c-a22d-77c5aff9d28f