Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1954
Einddatum
1988
Functies en activiteiten

Het bureau had taken omtrent:
-geneeskundige inspectie zich uitstrekkend over het gevangeniswezen en de kinderbescherming, alsmede over inrichtingen ressorterende onder de Psychopatenzorg;
-het adviseren omtrent medische en medisch-hygiënische aangelegenheden;
-het toezien op de juiste behartiging van de geneeskundige zorg t.b.v. gedetineerden en verpleegden;
-het adviseren t.a.v. werving en aanstelling van personeel voor de vervulling van functies op medisch en verpleegkundig gebied;
-het uitbrengen van advies te zake van verzoeken om gratie, c.q. strafonderbreking op medische gronden.[1]

 

Structuur

In 1988 opgegaan in afdeling geneeskundige inspectie van de directie Delinquentenzorg en Jeugdinrichtingen.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bureau van de Tandheelkundig Inspecteur (Justitie) 1988
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Bureau van de Tandheelkundig Inspecteur (Justitie) 1986
Psychiatrisch adviseur voor de psychopatenverpleging 1960 tot 1970
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Bureau Secretaris-Generaal (Justitie) 1954 tot 1988
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/5cb087fd-56dc-4c7e-9aef-62608bbf6904
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1974