Overzicht relaties

Commissie Ultimate Forward Rate (SZW)

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
UFR
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2012
Einddatum
2013
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De commissie heeft tot taak:<p>a. te bezien of en hoe de wijze waarop de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR) methode zoals die met ingang van 30 september 2012 wordt toegepast op de rentetermijnstructuur voor pensioenfondsen, aanpassing verdient met het oog op een structurele toepassing na 2013, waarbij uitgangspunten zijn een UFR die een zo goed mogelijke benadering vormt van de risicovrije rente die op lange termijn mag worden verwacht, en een toepassing van de UFR waardoor de rentetermijnstructuur in zijn geheel een zo goed mogelijke benadering vormt van de risicovrije rente;</p><p>b. het op basis van de bevindingen bij de uitvoering van de taak, bedoeld in onderdeel a, doen van aanbevelingen ten aanzien van een methode op grond waarvan kan worden vastgesteld dat de (toepassing van de) UFR realistisch is en blijft;</p><p>c. bij de onder b genoemde aanbevelingen rekening te houden met de vergelijkbare methode die naar verwachting door de European Insurance and Occupational Pension Authority (EIOPA) zal worden ontwikkeld, waartoe de commissie naast contact met EIOPA desgewenst ook andere deskundigen in binnen- en buitenland kan raadplegen.</p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2012 tot 2013
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/d7224fe7-9579-489e-9cda-eee4b2a800d9