Overzicht relaties

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Ministerie van Sociale Zaken
Andere namen
SZW
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1981
Functies en activiteiten

SZW werkt aan een sociaal en economisch krachtig Nederland in Europa, met werk en bestaanszekerheid voor iedereen.Het gaat om de combinatie van sociaal én economisch. Het werken aan een sociaal Nederland, aan sociale samenhang. Werk is hierbij van groot belang. Werk draagt bij aan zelfrespect en ontplooiing, en is één van de beste wegen naar integratie van mensen in de samenleving. Een sterke economie zorgt voor voldoende banen. Tegelijkertijd is betaald werk nodig voor de economische houdbaarheid van het sociale systeem. De kwaliteit van de arbeidsmarkt is bepalend voor de kwaliteit van de economie en andersom.De verbinding tussen het sociale en economische aspect zorgt voor een krachtige samenleving waarin duurzaam, eerlijk, gezond en veilig gewerkt wordt. Daar waar betaald werken echt niet (meer) mogelijk of passend is, garanderen we bestaanszekerheid. Nederland staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van Europa. We stemmen ontwikkelingen in Nederland af op relevante ontwikkelingen in Europa en proberen Europese ontwikkelingen te beïnvloeden.Het ministerie van SZW willen dat iedereen die tot de (potentiële) beroepsbevolking behoort, werkt en leert naar vermogen. Het werken zelf is gezond, veilig, eerlijk en duurzaam. SZW wil dat iedereen werkt aan de eigen loopbaan, en dus blijft leren. Daardoor kunnen mensen ook langer blijven doorwerken. En als betaald werken nog niet mogelijk is, willen we dat mensen leren om dit uiteindelijk wel te bereiken. Leren kan op verschillende manieren: van het volgen van een opleiding tot leren tijdens het werken. Het gewaagd doel doet ook een beroep op werkgevers: zij moeten medewerkers de mogelijkheid bieden om op een goede manier te werken en te leren. Zo houden we de arbeidsparticipatie en de economie op peil. En blijft Nederland een welvarend land met bestaanszekerheid voor iedereen.De kerntaken van SZW:Werkgelegenheid en arbeidsmarktSZW bevordert de werkgelegenheid en het goed functioneren van de arbeidsmarkt. Daarbij richt SZW zich mede op het stimuleren van participatie van zoveel mogelijk burgers aan het arbeidsproces.Sociale zekerheidSZW bevordert dat uitkeringsgerechtigden zo snel mogelijk opnieuw zelfstandig kunnen voorzien in hun bestaan. Voor mensen die niet zelf in staat zijn om door werk in hun eigen onderhoud te voorzien en voor mensen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, waarborgt SZW een inkomen.InkomensSZW bevordert een evenwichtige inkomensverdeling. SZW is verantwoordelijk voor het vaststellen van het minimumloon en het sociaal minimum bij de uitkeringen.ArbeidsverhoudingenSZW bevordert goede arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Daarbij gaat het zowel om het faciliteren en stimuleren van moderne arbeidsrelaties, als om de rechtsbescherming van werknemers.ArbeidsomstandighedenSZW bevordert veiligheid en gezondheid op het werk. Dit arbobeleid is mede gericht op preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid alsmede op vroegtijdige re-integratie

Structuur

Naamwijziging in 1981 van 'Ministerie van Sociale Zaken' naar 'Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid'.Bij het invoeren van jaartallen wordt altijd met zorg gewerkt om tot een minimale foutmarge te komen. Om die reden en omdat het systeem afrondt per jaar, worden alle jaartallen afgerond op een heel jaartal. Dit betekent als een organisatie in 2000 is opgeheven maar nog in 2001 voor 2 maanden bestaat, deze wordt afgerond naar 1 jaar. De invoer van een jaar betekent dus gedurende de gehele periode van januari tot aan december.Om dit te bewerkstelligen is er gebruik gemaakt van de regel staatsalmanakken - 1 jaartal. In sommige gevallen is aan de hand van aanvullende bronnen gebruik gemaakt, om er voor te zorgen dat jaartallen nauwkeuriger zijn en worden de originele oprichtingsjaren gegeven indien deze voor 1975 zijn. De invoer is gecontroleerd van 1975- tot 2012; het kan zijn dat wanneer bronnen geen duiding geven over jaren voor 1975 of na 2010 dat er kunstmatig deze jaren worden aangenomen als begin of als einddatum.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken 1981
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (SZW) 1981
Commissie Toekomstbestendigheid Aanvullende Pensioenregelingen (SZW) 2009
Commissie Beleggingsbeleid en Risicobeheer (SZW) 2009
Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen (SZW) 1992 tot 2004
Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid (SZW) 2000 tot 2000
Commissie Reactorveiligheid (SZW) 1987 tot 1998
Emancipatieraad (SZW) 1981 tot 1996
Pensioenkamer (SZW) 1983 tot 1994
Commissie Coördinatie Arbeidsvoorwaarden en Inkomensaangelegenheden (SZW) 1981 tot 1994
Arboraad (SZW) 1981 tot 1992
College van Bijstand en Advies voor de Bedrijfsgezondheidszorg (SZW) 1981 tot 1992
Commissie Deskundige Diensten (SZW) 1981 tot 1992
Commissie Invoering Arbowet (SZW) 1981 tot 1992
Commissie Bezwaarschriften (SZW) 1984 tot 1992
Agendacommissie (SZW) 1985 tot 1992
Centrale Begeleidingscommissie Arbeidsplaatsverbetering (SZW) 1985 tot 1992
Commissie Begeleiding Arbeidsveiligheidsrapport (SZW) 1985 tot 1992
Commissie Internationale Zaken (SZW) 1985 tot 1992
Commissie Grenswaarden Gezondheidsschadelijke Stoffen (SZW) 1985 tot 1992
Zandsteencommissie (SZW) 1985 tot 1992
Commissie Onderzoek (SZW) 1987 tot 1992
Commissie Arbeidsinspectie en Uitvoering (SZW) 1989 tot 1992
Overlegorgaan Dienstverlening Arbeidsomstandigheden (SZW) 1989 tot 1992
Toeslagenfonds (SZW) 1987 tot 1991
Adviescommissie Rijtijden (SZW) 1981 tot 1991
Centrale Begeleidingscommissie voor de Arbeidsvoorziening inde Zeescheepvaart (SZW) 1981 tot 1990
Centrale Begeleidingscommissie (SZW) 1981 tot 1990
Raad voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting (SZW) 1991 tot 1996
Raad voor de Beroepskeuzevoorlichting (SZW) 1981 tot 1989
Centrale Commissie van Bijstand en Advies voor de Directeur-Generaal van het Rijksarbeidsbureau (SZW) 1981 tot 1989
Werkgroep van Deskundigen (SZW) 1981 tot 1989
Technische Commissie voor toestellen onder druk (SZW) 1981 tot 1989
Commissie Onderzoek Sociale Zekerheid (SZW) 1981 tot 1989
Asbestcommissie (SZW) 1981 tot 1988
Interdepartementale Coördinatiecommissie Jeugdwerkloosheid (SZW) 1981 tot 1990
Sociale Commissie voor Binnenschippers (SZW) 1981 tot 1990
Stichting Zeemanswelzijn Nederland (SZW) 1981 tot 1989
Voorlopige Commissie van Overleg en Coördinatie inzake Voorlichting over Remigratie (SZW) 1985 tot 1991
Commissie Zelfstandigen (SZW) 1981 tot 1986
Centrale Commissie Complementaire Arbeidsvoorziening Beeldende Kunstenaars (SZW) 1981 tot 1986
Centra voor Beroepsoriëntatie en Beroepsoefening (SZW) 1981 tot 1988
Emigratiebestuur (SZ) 1981 tot 1992
Raden van Arbeid (SZ) 1981 tot 1988
Commissie van Advies Stoomwezen (SZW) 1995 tot 2002
Interdepartementale Coördinatiecommissie Emancipatiebeleid (CRM, SZW) 1981 tot 2003
College van toezicht sociale verzekeringen (SZW) 1994 tot 2001
Commissie Ultimate Forward Rate (SZW) 2012 tot 2013
Audit Committee SZW (SZW) 2012
Adviescommissie Bezwaren Personeel SZW (SZW) 2009
Raadsman SZW (SZW) 2011
Monitorcomité ESF Equal (SZW) 2009
Toetsingscommissie Wet werk en bijstand (SZW) 2003
Monitorcomité ESF2 (SZW) 2007 tot 2017
Klankbordgroep ESF 2007–2013 (SZW) 2008
Comité van Experts subsidieregeling ESF 2007-2013/Actie E (SZW) 2009 tot 2021
Begeleidingscommissie onderzoek pilots Werken naar vermogen (SZW) 2010 tot 2014
Landelijk Overleg Minderheden (BZK, Justitie, VROM, BZK, SZW) 2012
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/01f2289f-a1fc-41d1-a400-91a2e4882384
Bronnen

Staatsalmanak 1951, 1956, 1960, 1966, 1971, 1976