Identiteit
Parallelle namen
Ministerie van Sociale Zaken
Andere namen
SZW
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1981
Functies en activiteiten

Verantwoordelijk voor het algemeen sociaal-economisch beleid, met name voor het werkgelegenheidsbeleid, arbeidsaangelegenheden en voor het inkomens- en vermogensbeleid en voor de sociale zekerheid in Nederland.

De beleidsterreinen emancipatie en kinderopvang zijn per 22 februari 2007 overgegaan naar de minister van OCW. Het beleidsterrein kinderopvang is per 14 oktober 2010 weer terug naar SZW. De aangelegenheden op het terrein van het kindgebonden budget, de kinderbijslag en de tegemoetkoming ouders thuiswonende gehandicapte kinderen zijn eveneens per 14 oktober 2010 naar SZW, afkomstig van de Minister van Jeugd en Gezin.

Per 7 maart 2013 heeft de minister van Economische Zaken de taken van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het terrein van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie zoals deze voortvloeien uit de Wet op de bedrijfsorganisatie, Tweede hoofdstuk (Van de bedrijfslichamen) overgenomen

Per 5 november 2012 heeft SZW de taken van BZK op het terrein van integratie en inburgering overgenomen.

Relaties
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (SZW) 1981
Commissie Toekomstbestendigheid Aanvullende Pensioenregelingen (SZW) 2009
Commissie Beleggingsbeleid en Risicobeheer (SZW) 2009
Commissie Preventie van Rampen door Gevaarlijke Stoffen (SZW) 1992 tot 2004
Adviescommissie Arbeidsongeschiktheid (SZW) 2000 tot 2000
Commissie Reactorveiligheid (SZW) 1987 tot 1998
Emancipatieraad (SZW) 1981 tot 1996
Pensioenkamer (SZW) 1983 tot 1994
Commissie Coördinatie Arbeidsvoorwaarden en Inkomensaangelegenheden (SZW) 1981 tot 1994
Arboraad (SZW) 1981 tot 1992
College van Bijstand en Advies voor de Bedrijfsgezondheidszorg (SZW) 1981 tot 1992
Commissie Deskundige Diensten (SZW) 1981 tot 1992
Commissie Invoering Arbowet (SZW) 1981 tot 1992
Commissie Bezwaarschriften (SZW) 1984 tot 1992
Agendacommissie (SZW) 1985 tot 1992
Centrale Begeleidingscommissie Arbeidsplaatsverbetering (SZW) 1985 tot 1992
Commissie Begeleiding Arbeidsveiligheidsrapport (SZW) 1985 tot 1992
Commissie Internationale Zaken (SZW) 1985 tot 1992
Commissie Grenswaarden Gezondheidsschadelijke Stoffen (SZW) 1985 tot 1992
Zandsteencommissie (SZW) 1985 tot 1992
Commissie Onderzoek (SZW) 1987 tot 1992
Commissie Arbeidsinspectie en Uitvoering (SZW) 1989 tot 1992
Overlegorgaan Dienstverlening Arbeidsomstandigheden (SZW) 1989 tot 1992
Toeslagenfonds (SZW) 1987 tot 1991
Adviescommissie Rijtijden (SZW) 1981 tot 1991
Centrale Begeleidingscommissie voor de Arbeidsvoorziening inde Zeescheepvaart (SZW) 1981 tot 1990
Centrale Begeleidingscommissie (SZW) 1981 tot 1990
Raad voor Studie- en Beroepskeuzevoorlichting (SZW) 1991 tot 1996
Raad voor de Beroepskeuzevoorlichting (SZW) 1981 tot 1989
Centrale Commissie van Bijstand en Advies voor de Directeur-Generaal van het Rijksarbeidsbureau (SZW) 1981 tot 1989
Werkgroep van Deskundigen (SZW) 1981 tot 1989
Technische Commissie voor toestellen onder druk (SZW) 1981 tot 1989
Commissie Onderzoek Sociale Zekerheid (SZW) 1981 tot 1989
Asbestcommissie (SZW) 1981 tot 1988
Interdepartementale Coördinatiecommissie Jeugdwerkloosheid (SZW) 1981 tot 1990
Sociale Commissie voor Binnenschippers (SZW) 1981 tot 1990
Stichting Zeemanswelzijn Nederland (SZW) 1981 tot 1989
Voorlopige Commissie van Overleg en Coördinatie inzake Voorlichting over Remigratie (SZW) 1985 tot 1991
Commissie Zelfstandigen (SZW) 1981 tot 1986
Centrale Commissie Complementaire Arbeidsvoorziening Beeldende Kunstenaars (SZW) 1981 tot 1986
Centra voor Beroepsoriëntatie en Beroepsoefening (SZW) 1981 tot 1988
Emigratiebestuur (SZ) 1981 tot 1992
Raden van Arbeid (SZ) 1981 tot 1988
Commissie van Advies Stoomwezen (SZW) 1995 tot 2002
Interdepartementale Coördinatiecommissie Emancipatiebeleid (CRM, SZW) 1981 tot 2003
College van toezicht sociale verzekeringen (SZW) 1994 tot 2001
Commissie Ultimate Forward Rate (SZW) 2012 tot 2013
Audit Committee SZW (SZW) 2012
Adviescommissie Bezwaren Personeel SZW (SZW) 2009
Raadsman SZW (SZW) 2011
Monitorcomité ESF Equal (SZW) 2009
Toetsingscommissie Wet werk en bijstand (SZW) 2003
Monitorcomité ESF2 (SZW) 2007 tot 2017
Klankbordgroep ESF 2007–2013 (SZW) 2008
Comité van Experts subsidieregeling ESF 2007-2013/Actie E (SZW) 2009 tot 2021
Begeleidingscommissie onderzoek pilots Werken naar vermogen (SZW) 2010 tot 2014
Landelijk Overleg Minderheden (BZK, Justitie, VROM, BZK, SZW) 2012
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken 1981
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2010-10-14 Beleidsterrein kinderopvang is van OCW naar SZW gegaan
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2012-11-05 De taken op het gebied van integratie en inburgering zijn per 5 november 2012 overgenomen van BZK.
Programmaministerie voor Jeugd en Gezin 2010-10-14 Taken kindgebonden budget, de kinderbijslag en de tegemoetkoming ouders thuiswonende gehandicapte kinderen zijn naar SZW gegaan
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2013-03-07 Taken op het terrein van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie zoals deze voortvloeien uit de Wet op de bedrijfsorganisatie, Tweede hoofdstuk (Van de bedrijfslichamen)
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/01f2289f-a1fc-41d1-a400-91a2e4882384
Bronnen

Staatsalmanak 1951, 1956, 1960, 1966, 1971, 1976

Besluit van 22 februari 2007, nr. 07.000671, houdende departementale herindeling met betrekking tot de emancipatie en kinderopvang https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0021355&z=2007-02-22&g=2007-02-22

Besluit departementale herindeling kinderopvang https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0028850&z=2010-10-20&g=2010-10-20

Besluit departementale herindeling kindregelingen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0028851&artikel=1&z=2010-10-20&g=2010-10-20

Besluit departementale herindeling integratie en inburgering https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032187&z=2012-11-09&g=2012-11-09

Besluit van 31 oktober 2019, nr. 2019002267, houdende departementale herindeling met betrekking tot schuldbemiddeling https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0042760&z=2019-11-13&g=2019-11-13