Identiteit
Parallelle namen
Ministerie van Economische Zaken (II)
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Andere namen
EZ
ELI
EZK
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2010-10-14
Geschiedenis

Het voormalige ministerie van Economische Zaken werd per 14-10-2010 samengevoegd met het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.

In de periode oktober 2010-november 2012 was de naam van het ministerie: Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI).

Per 26 oktober 2017 zijn de taken die betrekking hebben op landbouw overgegaan naar het nieuw opgerichte Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn de milieutaken overgekomen naar het Ministerie van Economische Zaken dat bij die gelegenheid als naam kreeg Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Functies en activiteiten

Dit ministerie is verantwoordelijk voor de bevordering van een evenwichtige economische groei, voor de ordening van het economisch leven, voor de landbouwsector en voor technologische innovatie. ELI werd belast met de behartiging van alle aangelegenheden die voor 14 oktober 2010 waren opgedragen aan de Minister van Economische Zaken en aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Tevens werden per 14 oktober 2010 de aangelegenheden op het terrein van innovatie, voor zover deze waren opgedragen aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Onze Minister van Verkeer en Waterstaat, bij ELI neergelegd.

Eveneens per 14 oktober 2010 werden de aangelegenheden op het terrein van energie, met inbegrip van kernenergie, de verantwoordelijkheid voor de Kernenergiewet en de aansturing van de bijbehorende onderdelen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en het Agentschap NL en van de Kernfysische dienst en de aangelegenheden op het terrein van de Nederlandse Emissieautoriteit opgedragen aan de minister van ELI.

De taken van de minister van Financiën op het terrein van de coördinatie van de vermindering van administratieve lasten voor het bedrijfsleven zijn per dezelfde datum overgegaan naar ELI.

Per 05-11-2012 zijn de taken mbt buitenlandse handel overgegaan naar BuZa, waar deze taken vallen onder de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Per 1 januari 2013 heeft de minister van Economische Zaken de taken van de minister van VWS op het terrein van dierproeven overgenomen.

Per 7 maart 2013 heeft de miniister van Economische Zaken de taken van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op het terrein van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie zoals deze voortvloeien uit de Wet op de bedrijfsorganisatie, Tweede hoofdstuk (Van de bedrijfslichamen) overgenomen.

Per 1 mei 2015 zijn de taken op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming en de daarmee samenhangende crisisvoorbereiding, de daarmee samenhangende beveiliging en waarborgen en de verantwoordelijkheid voor de Kernenergiewet, overgegaan naar de minister van I&M.

Bij de instelling van het Ministerie van LNV in 2017 werden de taken op de terreinen van landbouw, visserij, natuur, voedselkwaliteit en regionale economische ontwikkeling  opgedragen aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Groen onderwijs is naar OCW gegaan.

De Minister van BZK wordt, voor zover dit voor 16 oktober 2019 was opgedragen aan Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat en met uitzondering van de verantwoordelijkheid voor de normstelling ten aanzien van de veiligheid in het kader van de gaswinning in het Groningenveld, belast met de zorg voor het versterken van gebouwen in Groningen, voor zover dit voortvloeit uit artikel 52g, derde lid, van de Mijnbouwwet, de zorg voor de Dienst Nationaal Coördinator Groningen en het bieden van een toekomstperspectief voor de regio, waarvoor het Nationaal Programma Groningen is ingericht.

Per 26 oktober 2017 zijn de taken op de terreinen van klimaatmitigatie, emissierechten, de Nederlandse emissieautoriteit en luchtemissies industrie overgegaan van de minister van I&M naar de minister van EZK.

Per 26 oktober 2017 zijn de taken op het terrein van elektrisch vervoer voortvloeiend uit de Europese en nationale regels voor elektrisch vervoer en de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020 overgegaan naar de minister van I&W.

Per 26 oktober 2017 zijn de taken op het gebied van landbouwonderwijs ("groen onderwijs") overgegaan naar de minister van OCW.

Per 1 december 2017 zijn naar BZK gegaan:

a.het randvoorwaardelijke beleid ten aanzien van digitale informatievoorziening en dienstverlening van de overheid aan bedrijven en de daaruit voortvloeiende inrichting, beschikbaarstelling, instandhouding, werking en beveiliging van generieke digitale overheidsvoorzieningen waarmee ten behoeve van ondernemingen en rechtspersonen diensten kunnen worden verleend door bestuursorganen en instanties met een publieke taak;

b.de elektronische identificatie en authenticatie ten behoeve van de toegang tot diensten van bestuursorganen en instanties met een publieke taak.

Per 26 april 2018 is de Minister voor Medische Zorg (VWS) belast met de  aangelegenheden betreffende de beleidsontwikkeling en uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor op het terrein van de productie van medische radio-isotopen.

Per 13 november 2019 zijn de aangelegenheden op het terrein van schuldbemiddeling, met inbegrip van de Wet op het consumentenkrediet, overgegaan naar de minister van SZW.

Per 1 januari 2021 is de coördinatie van de uitvoeringswerkzaamheden voortkomende uit richtlijn nr. 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEU, L 255) overgegaan van de minister van OCW naar de minister van EZK.

Per 16 oktober 2019 gingen de volgende taken van EZK over naar BZK:

a. de zorg voor het versterken van gebouwen in Groningen, voor zover dit voortvloeit uit artikel 52g, derde lid, van de Mijnbouwwet,

b. de zorg voor de Dienst Nationaal Coördinator Groningen, en

c. het bieden van een toekomstperspectief voor de regio, waarvoor het Nationaal Programma Groningen is ingericht.

De verantwoordelijkheid voor de normstelling ten aanzien van de veiligheid in het kader van de gaswinning in het Groningenveld bleef bij EZK.

Per 10 januari 2022 zijn de aangelegenheden op het terrein van versterking en perspectief Groningen, voor zover deze voor 10 januari 2022 waren opgedragen aan de minister van BZK, overgegaan naar EZK.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Economische Zaken (I) 2010-10-14
Ministerie van Landbouw en Visserij 2010-10-14
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2010-10-14
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021-01-01 erkenning van beroepskwalificaties
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 2010-10-14
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013-03-07 Taken op het terrein van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie zoals deze voortvloeien uit de Wet op de bedrijfsorganisatie, Tweede hoofdstuk (Van de bedrijfslichamen)
Ministerie van Financiën 2010-10-14 Coördinatie van de vermindering van administratieve lasten voor het bedrijfsleven is overgegaam
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2013-01-01 aangelegenheden op het terrein van dierproeven
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021-01-01 erkenning van beroepskwalificaties
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2013-03-07 Taken op het terrein van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie zoals deze voortvloeien uit de Wet op de bedrijfsorganisatie, Tweede hoofdstuk (Van de bedrijfslichamen)
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (II) 2017-10-26
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019-10-16 tot 2022-01-10 Taken mbt tot versterken van gebouwen in Groningen, zorg voor de Dienst Nationaal Coördinator Groningen en het bieden van een toekomstperspectief voor de regio, waarvoor het Nationaal Programma Groningen is ingericht gingen van EZK naar BZK
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2015-05-01 Vwb nucleaire veiligheid en stralingsbescherming en de daarmee samenhangende crisisvoorbereiding, de daarmee samenhangende beveiliging en waarborgen en de verantwoordelijkheid voor de Kernenergiewet
Ministerie van Buitenlandse Zaken 2012-11-05 Buitenlandse handel is overgegaan naar BuiZa
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2015-05-01 Vwb nucleaire veiligheid en stralingsbescherming en de daarmee samenhangende crisisvoorbereiding, de daarmee samenhangende beveiliging en waarborgen en de verantwoordelijkheid voor de Kernenergiewet
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018-04-26 Beleidsontwikkeling en uitvoering van werkzaamheden ten behoeve van de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor op het terrein van de productie van medische radio-isotopen
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019-10-16 tot 2022-01-10 Taken mbt tot versterken van gebouwen in Groningen, zorg voor de Dienst Nationaal Coördinator Groningen en het bieden van een toekomstperspectief voor de regio, waarvoor het Nationaal Programma Groningen is ingericht gingen van EZK naar BZK
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019-10-16 tot 2022-01-10 Taken mbt tot versterken van gebouwen in Groningen, zorg voor de Dienst Nationaal Coördinator Groningen en het bieden van een toekomstperspectief voor de regio, waarvoor het Nationaal Programma Groningen is ingericht gingen van EZK naar BZK
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
N.V. Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij 2010 Het ministerie van EZ is aandeelhouder
Staatsbosbeheer 2010-10-14 tot 2017-10-13
Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium De minister van EZK is de verantwoordelijke minister.
Commissie bijzondere situaties 2016-04-22 De commissie is ingesteld door de Minister van Economische Zaken. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is. Zaken.
Onafhankelijke Raadsman 2013 tot 2021-12-31 De Onafhankelijke Raadsman was ingesteld door de Minister
Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen 2018-03-19 tot 2020-06-30 De TCMB is ingesteld door de Minister van Economische Zakenen Klimaat
Instituut Mijnbouwschade Groningen 2020-07-01 De Ministervan EZK is verantwoordleijk voor de financiering van het IMG
Centrale Grondkamer 2010 tot 2017 De Centrale Grondkamer is zelfstandig maar onder verantwoordelijkheid van de minister van EZK
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (EZ) 2010-10-14
Raad voor het Landelijk Gebied (LNV, EZ) 2010 tot 2012
Consumentenplatform (LNV, EZ) 2010 tot 2012
Centrale Economische Commissie (EZ) 2010
Interdepartementale Raad voor de Handelspolitiek (EZ) 2010
Interdepartementale Commissie Ruimtevaart (EZ) 2010
Commissie voor Economie, Kennis en Innovatie (EZ) 2010 tot 2012
Nationaal Coördinator Groningen (EZ) 2015-06-01 De Coördinator is zelfstandig maar werkt onder verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken
Raad van Arbiters Aardbevingsschade 2016-05-01 tot 2017-04-15 De Raad adviseerde de minister over geschillen omtrent aardbevingsschade
Auditdienst (EZK) 2010
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e0ed6d59-0131-4bb8-a8f6-77f4a9521f1a
Bronnen

Besluit houdende opheffing van de ministeries van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en instelling van een ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Stcrt. 2010, 16584) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-16584.html

Besluit houdende departementale herindeling met betrekking tot innovatie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-16530.html

Besluit departementale herindeling coördinatie van vermindering administratieve lasten voor het bedrijfsleven

Besluit departementale herindeling buitenlandse handel https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032185&z=2012-11-09&g=2012-11-09 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0028854&z=2010-10-20&g=2010-10-20

Besluit departementale herindeling met betrekking tot dierproeven https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0032759&z=2013-01-19&g=2013-01-19

Besluit van 23 februari 2013, no. 13.000336 houdende departementale herindeling met betrekking tot publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie Staatscourant 2013, 5669 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Besluit departementale herindeling Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0036541&z=2015-05-01&g=2015-05-01

Besluit instelling ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit http://wetten.overheid.nl/BWBR0040169/2017-11-05

Besluit van 26 oktober 2017 nr. 2017001803, houdende naamswijziging van het ministerie van Economische Zaken https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-62722.html

Besluit van 31 oktober 2019, houdende departementale herindeling met betrekking tot versterking gebouwen en toekomstbestendig maken van Groningen, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0042759&z=2019-11-13&g=2019-11-13

Besluit departementale herindeling energie en de Nederlandse Emissieautoriteit https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0028988&z=2010-11-27&g=2010-11-27

Besluit van 26 oktober 2017 nr. 2017001809, houdende departementale herindeling met betrekking tot klimaat https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040151&z=2018-04-04&g=2018-04-04

Besluit departementale herindeling met betrekking tot het groen onderwijs https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040149&z=2017-11-05&g=2017-11-05

Besluit departementale herindeling met betrekking tot generieke digitale overheid voor bedrijven https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040396&z=2017-12-20&g=2017-12-20

Besluit departementale herindeling m.b.t. elektrisch vervoer https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040650&z=2018-02-24&g=2018-02-24

Besluit departementale herindeling m.b.t. de Stichting Voorbereiding PALLAS-reactor https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0041815&z=2019-01-16&g=2019-01-16

Besluit van 31 oktober 2019, nr. 2019002267, houdende departementale herindeling met betrekking tot schuldbemiddeling https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0042760&z=2019-11-13&g=2019-11-13

Besluit van 16 september 2020 nr. 2020001673, houdende departementale herindeling met betrekking tot de coördinatie van de uitvoeringswerkzaamheden voortkomende uit richtlijn nr. 2005/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 7 september 2005 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties (PbEU, L 255) https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044130&z=2021-01-01&g=2021-01-01

Besluit departementale herindeling versterking gebouwen en toekomstbestendig maken Groningen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0042759&z=2019-11-13&g=2019-11-13

Besluit departementale herindeling versterking en perspectief Groningen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0046203&z=2022-01-19&g=2022-01-19