Identiteit
Parallelle namen
Ministerie van Economische Zaken (II)
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
Andere namen
EZ
ELI
EZK
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2010-10-14
Geschiedenis

Het voormalige ministerie van Economische Zaken werd in 2010 samengevoegd met het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit.

In de periode oktober 2010-november 2012 was de naam van het ministerie: Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI).

Tot 2012 behoorde ook buitenlandse handel tot het takenpakket van het ministerie, deze portefeuille is bij Rutte-II verschoven naar Buitenlandse Zaken waar het valt onder de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Per 26 oktober 2017 zijn de taken die betrekking hebben op landbouw overgegaan naar het nieuw opgerichte Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn de milieutaken overgekomen naar het Ministerie van Economische Zaken dat bij die gelegenheid als naam kreeg Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Functies en activiteiten

Dit ministerie is verantwoordelijk voor de bevordering van een evenwichtige economische groei, voor de ordening van het economisch leven, voor de landbouwsector en voor technologische innovatie. ELI werd belast met de behartiging van alle aangelegenheden die voor 14 oktober 2010 waren opgedragen aan de Minister van Economische Zaken en aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Bij de instelling van het Ministerie van LNV in 2017 werden de taken op de terreinen van landbouw, visserij, natuur, voedselkwaliteit en regionale economische ontwikkeling  opgedragen aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De Minister van BZK wordt, voor zover dit voor 16 oktober 2019 was opgedragen aan Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat en met uitzondering van de verantwoordelijkheid voor de normstelling ten aanzien van de veiligheid in het kader van de gaswinning in het Groningenveld, belast met:

a. de zorg voor het versterken van gebouwen in Groningen, voor zover dit voortvloeit uit artikel 52g, derde lid, van de Mijnbouwwet,

b. de zorg voor de Dienst NationaalVolgende zoekterm markering CoördinatorVolgende zoekterm markering Groningen, en

c. het bieden van een toekomstperspectief voor de regio, waarvoor het Nationaal Programma Groningen is ingericht.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Economische Zaken (I) 2010-10-13
Ministerie van Landbouw en Visserij 2010-10-13
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2010
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (II) 2017-10-26
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2019-10-16
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
N.V. Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij 2010 Het ministerie van EZ is aandeelhouder
Staatsbosbeheer 2010 tot 2017-10-13
Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium De minister van EZK is de verantwoordleijke minister.
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (EZ) 2010
Raad voor het Landelijk Gebied (LNV, EZ) 2010 tot 2012
Consumentenplatform (LNV, EZ) 2010 tot 2012
Centrale Economische Commissie (EZ) 2010
Interdepartementale Raad voor de Handelspolitiek (EZ) 2010
Interdepartementale Commissie Ruimtevaart (EZ) 2010
Commissie voor Economie, Kennis en Innovatie (EZ) 2010 tot 2012
Nationaal Coördinator Groningen (EZ) 2015-06-01 De Coördinator is zelfstandig maar werkt onder verantwoordelijkheid van de Minister van Economische Zaken
Raad van Arbiters Aardbevingsschade 2016-05-01 tot 2017-04-15 De Raad adviseerde de minister over geschillen omtrent aardbevingsschade
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/e0ed6d59-0131-4bb8-a8f6-77f4a9521f1a
Bronnen

Besluit houdende opheffing van de ministeries van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en instelling van een ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Stcrt. 2010, 16584) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-16584.html

Besluit instelling ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit http://wetten.overheid.nl/BWBR0040169/2017-11-05

Besluit van 26 oktober 2017 nr. 2017001803, houdende naamswijziging van het ministerie van Economische Zaken https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-62722.html

Besluit van 31 oktober 2019, houdende departementale herindeling met betrekking tot versterking gebouwen en toekomstbestendig maken van Groningen, https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0042759&z=2019-11-13&g=2019-11-13