Overzicht relaties

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
BuZa
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1946
Functies en activiteiten

Het ministerie had taken omtrent:
-audiënties ministers en staatssecretaris: schriftelijk aan te vragen onder opgaaf van redenen;
-het uitvoeren van de door de ministers en de staatssecretaris te geven opdrachten;
-de zorg voor de stukken van de Ministerraad en de commissies uit de Ministerraad;
-verzorging persoonlijke correspondentie van de minister;
-het regelen van zijn reizen en het maken van afspraken.[1]

Verder had het ministerie als taak de voorbereiding, de coördinatie en de uitvoering van het buitenlands beleid. Daaronder viel onder meer de Europese samenwerking en het vrede- en veiligheidsbeleid. Ook de coördinatie en bevordering van het Europees en internationaal milieugebied en ontwikkelingssamenwerking vielen onder dit ministerie.

Structuur

Het ministerie werd wederom in 1946 ingesteld. Vanaf 1956 tot 2010 was er ook steeds een staatssecretaris voor Europese Zaken benoemd. Van 1965 tot heden was er tevens een minister zonder portefeuille voor ontwikkelingssamenwerking, met uitzondering van de kabinetten Balkenende-I en Rutte-I toen een staatssecretaris belast was met ontwikkelingssamenwerking. Bij aantreden van het kabinet Rutte-II in 2012 werd een minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aangesteld.

Relaties
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Nationale Telecommunicatie Raad 1953-07-03 tot 2005-01-18
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (BuZa) 1951
Coördinatiecommissie voor Europese Integratie- en Associatieproblemen (BuZa) 1975
Coördinatiecommissie voor Internationale Milieuvraagstukken (BuZa) 1971
Coördinatiecommissie Internationale Culturele Betrekkingen (BuZa) 1967 tot 1996
Coördinatiecommissie voor de Verenigde Naties en de Gespecialiseerde Organisaties (BuZa) 1948 tot 1996
Commissie voor uniforme interpretatie EG-Verdragen en het Unie-Verdrag (BuZa) 1960 tot 1997
Bezwaarschriftencommissie (BZ) 1990
Commissie van Bezwaar (BZ) 1996
Commissie van Beroep (BZ) 1986 tot 1996
Adviescommissie Bezwaarschriften Consulaire Zaken (BZ) 2001 tot 2004
Adviescommissies overplaatsbare ambtenaren DBZ (BZ) 1986 tot 2002
Adviescommissie plaatsingen en benoemingen in topfuncties bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) 1986 tot 2002
Adviescommissie Personeelsbeleid (BZ) 2002
Adviescommissie bezwaren beoordelingen (BZ) 1990 tot 2006
Adviesraad Vrede en Veiligheid (BZ) 1985 tot 1996
Commissie van bijstand voor personeelszaken voor de buitenlandse dienst (BZ) 1951 tot 1986
Nationaal Comité inzake de V.N. Organisatie voor Industriële Ontwikkeling (BuZa) 1966 tot 1984
Adviescommissie inzake vraagstukken van ontwapening en internationale veiligheid en vrede (BuZa) 1965 tot 1985
Interdepartementale Coördinatiecommissie Ontwikkelingssamenwerking (BZ) 1975 tot 1996
Algemeen Secretariaat (BuZa) 1946 tot 1946
Inwendige dienst (BuZa) 1946 tot 1949
Archief (BuZa) 1946 tot 1946
Directie Politieke Zaken (BuZa) 1946 tot 1950
Directie Duitsland (BuZa) 1946 tot 1946
Directie Administratieve en Juridische Zaken (BuZa) 1946 tot 1950
Directie van Economische Zaken (BuZa) 1946 tot 1950
Directie Buitenlandse Dienst (BuZa) 1946 tot 1950
Directie van Verkeer en Rivieren (BuZa) 1946 tot 1950
Directie Voorlichting Buitenland (BuZa) 1946 tot 1950
Regeringsadviseur in internationale opiumzaken (BuZa) 1946 tot 1950
Staatscommissie tot voorbereiding van de te nemen maatregelen ter bevordering van de codificatie van het internationaal privaatrecht (BuZa) 1946 tot 1975
Permanent Bureau van de Haagse Conferentie betreffende het internationaal privaatrecht (BuZa) 1946 tot 1954
Commissarissen voor Nederland bij de Centrale Commissie voor de Rijnvaart (BuZa) 1946 tot 1949
Buitenlandse Paspoorten (BuZa) 1946 tot 1949
Directie Verre Oosten (BuZa) 1949 tot 1950
Bureau Administratie Duitsland (BuZa) 1949 tot 1950
Regeringscommissaris voor het Europees Herstelprogramma (BuZa) 1949 tot 1950
Commissie tot onderzoek naar de geschiktheid en bekwaamheid voor de buitenlandse dienst (BuZa) 1950 tot 1965
Commissie voor het afnemen van het examen voor benoembaarheid tot ambtenaar van de Buitenslandse dienst van de vijfde klasse (BuZa) 1950 tot 1975
Regeringscommissaris voor Indonesische aangelegenheden (BuZa) 1955 tot 1965
Bureau Secretaris-Generaal (BuZa) 1949 tot 1975
Vertegenwoordigers van vreemde mogendheden en van de heilige stoel in Nederland (BuZa) 1946 tot 1975
Nederlandsche militaire missie bij de geallieerden bestuursraad (allied control council) in Duitsland, te Berlijn (BuZa) 1946 tot 1955
Vertegenwoordigers van Nederland bij vreemde mogendheden (BuZa) 1946 tot 1955
Consulaire ambtenaren van vreemde landen, gevestigd in Nederland, Nederlands-Indië, Suriname en Curaçao (BuZa) 1946 tot 1975
Permanent hof van arbitrage (BuZa) 1946 tot 1955
Het internationale gerechtshof (BuZa) 1946 tot 1955
Permanente vertegenwoordiging van Nederland bij de Verenigde Naties (BuZa) 1950 tot 1965
Nederlandse Missie in Japan, te Tokio (BuZa) 1950 tot 1950
Garantiewetcommissie (BuZa) 1965 tot 1965
Adviescommissie ad hoc inzake de Herziening van het Handvest der Verenigde Naties (BuZa) 1965 tot 1965
Commissie voor Internationale Technische Hulp (BuZa) 1965 tot 1965
Interdepartementale Commissie voor Vluchtelingenzaken (BuZa) 1965 tot 1975
Gecombineerde Nederlandse permanente vertegenwoordiging bij de E.E.G. en bij de EURATOM (BuZa) 1965 tot 1965
Coördinatiecommissie inzake Hulpverlening aan Minder-ontwikkelde landen (BuZa) 1970 tot 1975
Interdepartementale Commissie inzake Burgerluchtvaartaangelegenheden (BuZa) 1970 tot 1975
Permanente vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden in het buitenland (BuZa) 1970 tot 1975
Subcommissie Algemene Ontwikkelingssamenwerking (BuZa) 1975
Subcommissie Hulpverleningsprogramma (BuZa) 1975
Raad van Advies, ingesteld tot bijstand van de algemene leiding van het korps van deskundigen ter beschikking voor de technische hulp aan ontwikkelingslanden (BuZa) 1975
Overlegorgaan voor het Medefinancieringsprogramma (BuZa) 1975
Raad van Advies van het Centrum tot bevordering van de import uit ontwikkelingslanden (BuZa) 1975
Interdepartementale Commissie inzake naleving van sancties tegen Rhodesië (BuZa) 1975
Commissie van Advies inzake Volkenrechtelijke Vraagstukken (BuZa) 1946
Hoofdafdeling Verbindingen en Materiële Zaken (BuZa) 1946 tot 1950
Carnegie Stichting (BuZa) 1946
Gecombineerde Nederlandse Permanente vertegenwoordiging bij de Noord-Atlantische raad, bij de organisatie voor Europese economische samenwerking en bij de interim-commissie voor de Europese defensiegemeenschap (BuZa) 1955 tot 1965
Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (BuZa) 1964 tot 1996
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/99a92361-2e15-4fa0-a945-9a9308f10a92
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1970