Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
NTR
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1953-07-03
Einddatum
2005-01-18
Geschiedenis

De NTR is opgeheven in 2005.

Functies en activiteiten

Per 1953:

Ter bevordering van de samenwerking tussen de militaire en de burgerlijk verbindingsdiensten in in vredestijd en een doelmatige snelle en voortvarende coördinatie en distributie van verbindingen in geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden:

In vredestijd:

a. al die maatregelen voor te stellen, welke nodig zijn voor de uitvoering van de oorlogstaak;

b. overleg te plegen met de departementen en interdepartementale colleges;

c. het noodzakelijk contact te onderhouden met geallieerde en intergeallieerde autoriteiten.

In oorlogstijd:

a. overleg te plegen met de Nederlandse, geallieerde en intergeallieerde autoriteiten en organen, voor zover het Militair Gezag dat nodig vindt;

b. zich voor de uitvoering van zijn taak door de noodzakelijke bureaus te laten bijstaan.

In artikel 4 van de instellingsbeschikking staat als taak zoals onder a. bedoeld: onder de algemene leiding van het Militair Gezag te adviseren inzake de coördinatie en de distributie van de beschikbare verbindingen alsmede het doen tot stand brengen van nieuwe dan wel aanvullende verbindingen, zodat aan de eisen van de algemene oorlogvoering van het Koninkrijk en de met Nederland verbonden mogendheden doelmatig, snel en voortvarend wordt voldaan.

Per 1990:

De NTR heeft tot taak overleg te plegen over het te voeren beleid inzake op grond van de Telecommunicatiewet en de Postwet te geven voorschriften, aanwijzingen en regels met betrekking tot het functioneren van het telecommunicatie- en postverkeer onder buitengewone omstandigheden, waaronder grootschalige rampen e vergelijkbare calamiteiten in vredestijd, en bijzondere omstandigheden in verband met de handhaving van de internationale rechtsorde, alsmede over de ter zake te treffen voorbereidingen.

De NTR is voorts belast met het plegen van overleg over een zo effectief mogelijk gebruik van de in voornoemd kader getroffen en te treffen telecommunicatie- en postvoorzieningen.

De NTR overlegt over de ontwerpinstructie voor het onder buitengewone omstandigheden te activeren Nationaal Telecommunicatiebureau, dat in die situatie belast is met het nemen van maatregelen teneinde een zo efficiënt mogelijk beheer en gebruik van de telecommunicatieinfrastructuur, het frequentiespectrum en het postvervoer te bevorderen.

Mandaten/Gezagsbronnen

Instellingsbesluit: Besluit Minister-President, Minister van Algemene Zaken,  van 3 juli 1953, nr. 35684.

Instellingsbesluit Nationale Telecommunicatieraad van 28 december 1990, Stcrt. 1991-10

Structuur

Bij de instelling in 1953 werd

a. tot voorzitter benoemd de directeur-generaal van het Staatsbedrijf der P.T.T.;

b. tot militaire leden de hoofden van de verbindingsdiensten van de krijgsmachtdelen;

c. tot burgerleden vertegenwoordigers van de ministeries van Algemene Zaken, van Verkeer en Waterstaat, van Buitenlandse Zaken, van Binnenlandse Zaken, van Justitie, van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van Economische Zaken, van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Het ministerie van Algemene Zaken wees een secretaris aan.

Per 1 oktober 1954 deze mutatie:

a. de voorzitter, tevens lid, werd door de Minister-President aangewezen;

b. vice-voorzitter werd de directeur generaal van het Staatsbedrijf der P.T.T.;

c. militaire leden: de hoofden van de verbindingsdiensten der krijgsmachtdelen;

d. aangevuld met een vertegenwoordiger van het Ministerie van Buitenlandse Zaken als adviserend lid en een vertegenwoordiger van het Ministerie van Algemene Zaken als adviserend lid en secretaris;

e. burgerleden vertegenwoordigers van de ministeries van Verkeer en Waterstaat, van Binnenlandse Zaken, van Justitie, van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van Economische Zaken, van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en van Sociale Zaken en Volksgezondheid als adviseurs die, als dit nodig is, geraadpleegd worden.

Per 19 januari 1956 werd de wijziging van 1 oktober 1954 teruggedraaid met deze mutatie:

tot burgerleden vertegenwoordigers van de ministeries van Algemene Zaken, van Buitenlandse Zaken, van Justitie, van Binnenlandse Zaken, van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van Financiën, van Verkeer en Waterstaat, van Economische Zaken, van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, van Sociale Zaken en Volksgezondheid en van Overzeese Rijskdelen.

Relaties
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Defensie 1953-07-03 tot 2005-01-18
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1953-07-03 tot 2005-01-18
Ministerie van Buitenlandse Zaken 1953-07-03 tot 2005-01-18
Ministerie van Algemene Zaken (MinAZ) 1953-07-03 tot 2005-01-18 Instellend ministerie
Ministerie van Landbouw en Visserij 1953-07-03
Ministerie van Sociale Zaken 1953-07-03
Commissie voor de Contrôle van Radio-uitzendingen in Oorlogstijd 1954-05-13
Nationale Telefoon- en Telegraafcommissie 1957-04-12
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 1953-07-03 tot 2001
Ministerie van Economische Zaken (I) 1953-07-03 tot 2005-01-18
Archieven
Archiefbewaarplaats Toegangsnummer Titel
Nationaal Archief 2.06.188 Inventaris van de Nationale Telecommunicatie Raad, 1953-1984
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/604e674f-4fbf-49fb-bd49-41be7808074a
Bronnen

Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 3 juli 1953 nr. 35684, tot instelling van een Nationale Telecommunicatieraad

Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 1 oktober 1954 nr. 39093 inzake de samenstelling van de NTR

Instellingsbesluit Nationale Telecommunicatieraad van 28 december 1990, Stcrt. 1991-10

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 18 januari 2005 nr. WJZ 5002067 tot intrekking beschikking Nationale Telecommunicatieraad en Nationaal Telecommunicatie Bureau, Stcrt. 2005-17