Identiteit
Parallelle namen
Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid
Sociale Zaken
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1933-06-12
Einddatum
1976
Geschiedenis

Het Ministerie van Sociale Zaken werd opgericht in 1933. Bij de oprichting werden de volksgezondheid en alle arbeidstaken gebundeld. De instelling van een afzonderlijk Ministerie van Sociale Zaken was enerzijds een teken dat de regering de ernst van de toegenomen werkloosheid als gevolg van de economische depressie onderkende. Anderzijds hoopte minister H. Colijn dat Sociale Zaken zichzelf zo spoedig mogelijk overbodig zou maken en weer zou kunnen worden opgeheven.[1]                                                               

Om kosten te besparen werkten de beheersafdelingen Algemeen Secretariaat en Comptabiliteit van het Ministerie van Economi­sche Zaken ook voor Sociale Zaken. Het nieuwe ministerie begon met vijf beleidsafde­lingen: Arbeid, Arbeidersverzekering, Werkloosheidsverzekering/Arbeidsbemiddeling, Werkverschaffing/Steunverlening en  Volksgezondheid. Vanaf 1934 fungeerde tevens een afdeling Algemene Dienst. Minister C.P.M. Romme (1937-1939) verving in 1939 de afdeling Werkverschaffing door een drietal nieuwe afdelingen: Werkverruiming, Steunverlening en Culturele zorg en sociale jeugdzorg.[2][3]

Functies en activiteiten

Het Ministerie van Sociale Zaken had taken omtrent de volksgezondheid en arbeid.[3]

Relaties
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Afdeling Algemeen Secretariaat (EZ, SZ) 1933 tot 1935
Afdeling Algemeen Secretariaat (HNS, SZ, L&V) 1935 tot 1937
Afdeling Comptabiliteit (HNS, SZ, L&V) 1935 tot 1937
Afdeling Comptabiliteit (EZ, SZ) 1933 tot 1935
Afdeling Algemene Dienst (SZ) 1934 tot 1940
Afdeling Arbeid (SZ) 1933 tot 1940
Afdeling Arbeidersverzekering (SZ) 1933 tot 1940
Afdeling Werkloosheidsverzekering en Arbeidsbemiddeling (SZ) 1933 tot 1940
Afdeling Volksgezondheid (SZ) 1933 tot 1940
Afdeling Volkshuisvesting (SZ) 1936 tot 1937
Afdeling Werkverschaffing en Steunverlening (SZ) 1933 tot 1939
Afdeling Werkverruiming (SZ) 1939 tot 1940
Afdeling Steunverlening (SZ) 1939 tot 1940
Afdeling Culturele zorg en sociale jeugdzorg (SZ) 1939 tot 1940
Afdeling Algemeen (SZ) 1939 tot 1940
Centrale Afdeling Organisatie (SZ) 1961 tot 1976
Centrale Afdeling Financiële Zaken (SZ) 1951 tot 1976
Centrale Afdeling Personeel (SZ) 1951 tot 1976
Stafafdeling Wetgeving en Juridische Aangelegenheden (SZ) 1966 tot 1976
Bureau Algemene Leiding (SZ) 1951 tot 1955
Afdeling Algemene Zaken (SZ) 1951 tot 1959
Afdeling Economische Aangelegenheden (SZ) 1956 tot 1965
Directoraat-generaal voor sociale voorzieningen en arbeidsverhoudingen (SZ) 1966 tot 1976
Directie Emigratie (SZW) 1976
Emigratiedienst in het buitenland (SZW) 1951 tot 1959
Afdeling sociale bijstand en complementaire arbeidsvoorzieningen (SZ) 1951 tot 1955
Directoraat-Generaal van Volksgezondheid (SZ, V&M) 1960 tot 1972
Afdeling Arbeidersbescherming (SZ) 1951 tot 1965
Arbeidsinspectie (SZ) 1951 tot 1955
Inspectie van de havenarbeid (SZ) 1951 tot 1955
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid 1971 tot 1975
Afdeling Arbeidsverhoudingen (SZ) 1951 tot 1965
Afdeling Sociale Verzekering 1951 tot 1965
Afdeling Internationale Zaken (SZ) 1956 tot 1965
Afdeling Volksgezondheid I (Nationale Gezondheidszaken) (SZ) 1951 tot 1959
Afdeling Volksgezondheid I (Nationale Gezondheidszaken) (SZ) 1951 tot 1959
Directie Volksgezondheid (SZ) 1960 tot 1965
Afdeling Volksgezondheid II (Internationale Gezondheidszaken) (SZ) 1951 tot 1959
Afdeling Sociale Bijstand (SZ) 1951 tot 1955
Regeringscommissaris voor de Emigratie (SZ) 1952 tot 1965
Raad voor de emigratie (SZ) 1952 tot 1967
Adviescommissie Warenwet (V&M, WVC, VWS, SZ) 1960
Centrale Raad voor de Volksgezondheid 1958 tot 1975
Centrale Commissie voor de Volksgezondheid 1945 tot 1959
Nationale Raad voor de Volksgezondheid (V&M, WVC, VWS, SZ) 1976
Centraal College voor Bevolkingsonderzoek op Tuberculose (V&M, WVC, SZ) 1960
Raden van Arbeid (SZ) 1960 tot 1975
Sociale Verzekeringsraad (SZ) 1960 tot 1975
Algemeen Werkloosheidsfonds (SZ) 1960 tot 1975
Kinderbijslagvereveningsfonds (SZ) 1960
Praeventiefonds (V&M, WVC, VWS, SZ) 1960 tot 1975
Bureau van de Ziekenfondsraad (SZ) 1956 tot 1959
Commissie voor aanvulling of wijziging van de Nederlandse Farmacopee (SZ) 1956 tot 1965
Centraal College voor Bevolkingsonderzoek (SZ) 1956 tot 1959
Centrale Commissie van Advies voor de Arbeidsvoorziening (SZ) 1956 tot 1965
Coördinatie-college voor Openbare Werken (SZ) 1956 tot 1965
Commissie van advies voor de beroepenclassificatie (SZ) 1956 tot 1959
Commissie voor de organisatie van de beroepskeuze voorlichting (SZ) 1956 tot 1959
Sociale Commissie voor Zeelieden (SZ) 1956 tot 1959
Raad voor Revalidatie 1954 tot 1968
Colleges voor medisch tuchtrecht en oplossing van geschillen (SZ) 1956 tot 1965
Algemene Leiding (SZW) 1976 tot 1981
Bureau Secretaris-Generaal (SZ) 1956 tot 1975
Centrale Afdeling Kabinets- en Administratieve Zaken (SZ) 1960 tot 1976
Kabinet van de Minister 1951 tot 1959
Administratieve Dienst 1951 tot 1959
Centrale Afdeling Gebouwen en Materiaal (SZ) 1960 tot 1976
Stafafdeling Externe Betrekkingen (V&M, SZ) 1966 tot 1972
Directoraat-Generaal voor Algemene Beleidsaangelegenheden (SZ) 1966 tot 1976
Directie Arbeidsverhoudingen (SZW) 1960 tot 1965
Directie Internationale Zaken (SZ) 1966 tot 1975
Directoraat-Generaal van de Arbeid (SZ) 1966 tot 1975
Directoraat-Generaal Arbeidsvoorziening (SZ) 1951 tot 1976
Nederlandse Emigratiedienst (SZ) 1952 tot 1959
Sociale Verzekeringsbank (SZ) 1960 tot 1975
Ziekenhuiscommissie (V&M, SZ) 1956 tot 1965
Ziekenfondsraad (V&M, WVC, VWS, SZ) 1956 tot 1975
Commissie Drinkwatervoorziening (V&M, VROM, SZ) 1956
Commissie Grondwaterwet Waterleidingbedrijven (V&M, VROM, SZ) 1960 tot 1965
Destructieraad (V&M, WVC, VWS, SZ) 1956
Geneeskundige Verdedigingsraad (V&M, WVC, VWS, SZ) 1960 tot 1965
Keuringsdienst van Waren (SZ) 1960
Voedingsraad (V&M, WVC, VWS, SZ) 1952 tot 1965
Directoraat-Generaal Volksgezondheid (SZ, V&M, WVC, VWS) 1960 tot 1972
Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening (SZ, V&M, VROM) 1956
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (V&M, WVC) 1971 tot 1975
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Economische Zaken en Arbeid 1933
Ministerie van Binnenlandse Zaken 1932-1940 1933 De afdelingen ‘werkloosheidsverzekering en de arbeidsbemiddeling’ en ‘volksgezondheid’ zijn afgesplitst naar het Ministerie van Sociale Zaken.
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1981
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1971
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Nationale Telecommunicatie Raad 1953-07-03
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Nationaal Archief
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/39f74cbe-3cc8-4a14-a2e7-9cfa89eb77ab
Bronnen

[1] F.J.M. Otten, Gids voor de archieven van de ministeries en de Hoge Colleges van Staat 1813-1940 (Den Haag 2004) 428.

[2] Ibidem

[3] Staatsalmanak 1951, 1956, 1960, 1966, 1971, 1976