Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1951
Functies en activiteiten

- Uitvoeren van de regelgeving Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet (ANW) en Algemene Kinderbijslagwet (AKW), alsmede wetten die de uitvoering van deze wetten beheersen; - beheren en administreren van het Ouderdomsfonds, het Nabestaandenfonds en het algemeen kinderbijslagfonds; - op verzoek van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verstrekken van inlichtingen die nodig zijn voor de beoordeling van de uitvoerbaarheid van beleidsvoornemens en wettelijke voorschriften (voorzover die betrekking hebben op de hiervoor genoemde wetten; - in opdracht van de Minister of uit eigen beweging verrichten van onderzoek met betrekking tot de wettelijke taken van SVB; - zorgdragen voor informatievoorziening in verband met de uitvoering van wetten door de SVB; - uitvoeren van de Remigratiewet; - uitvoeren van de bijdrageregelingen Fonds Voorheffing Pensioenverzekering (FVP); - beheren en administreren van het FVP-fonds; - uitvoeren van de regeling 'Tegemoetkoming onderhoudskosten thuiswonende gehandicapte kinderen'; - uitvoeren van vrijwillige premieregeling AWBZ; - financieel-administratieve uitvoering van de Regeling persoonsgebonden budget (College voor Zorgverzekeringen); - uitvoeren van de Regeling tegemoetkoming Asbestslachtoffers.[1]

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/c9af7278-f572-447f-bc2a-fe48a26fdba2
Bronnen

[1] Staatsalmanak 1951, 1956, 1960, 1966, 1971, 1976