Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2015
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De directie Stelsel en Volksverzekeringen is verantwoordelijk voor:</p><p>het formuleren van het beleid ten aanzien van de rechten en plichten van de volksverzekeringen en andere uitkeringsregelingen ten aanzien van ouderen, nabestaanden en ouders;</p><p>de visieontwikkeling op de toekomstige inrichting van de uitvoering van beleid op het gebied van werk en inkomen;</p><p>de visieontwikkeling op het stelsel van zorg, werk en inkomen en vastlegging in de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;</p><p>de coördinatie, kennisverspreiding en uitvoering van directieoverstijgend onderzoek van de directies die ressorteren onder de directeur-generaal naar het stelsel van zorg, werk en inkomen;</p><p>het vervullen van de rol van opdrachtgever van de Sociale verzekeringsbank, het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen, en het Inlichtingenbureau;</p><p>het ondersteunen van de secretaris-generaal in zijn rol van eigenaar van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen en de Sociale verzekeringsbank van het ministerie, het sturen op ICT-brede vraagstukken, het maken van prestatieafspraken met de uitvoeringsorganisaties, het bewaken van de realisatie daarvan en -indien nodig- optreden;</p><p>de gegevensuitwisseling binnen het domein van werk en inkomen en aanpalende domeinen;</p><p>het ontwikkelen van een brede handhavingsstrategie van het ministerie, met systematische aandacht voor het verbeteren van de effectiviteit van de handhaving;</p><p>het intra- en interdepartementaal coördineren van de regeldrukprogramma's voor bedrijven, burgers, professionals en medeoverheden.</p>

Structuur

De directie Stelsel en Volksverzekeringen is ontstaan doordat uit de reorganisatie van het directoraat-generaal Participatie en Inkomenswaarborg (DGPI) een nieuw dg is opgericht: het dg Sociale Zekerheid en Integratie (SZI). De directie heeft taken overgenomen van de voormalige directie Relatiebeheer, Uitvoeringontwikkeling en Aansturing en van de directie Naleving.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie (SZW) 2015
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (SZW) 2015
Sociale Verzekeringsbank (SZ) 2015
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Uitvoeringsbeleid en Naleving (SZW) 2015
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/08e3a187-73d2-4531-9642-7a3e2086b54c
Bronnen

Stcrt. 2015-47956