Identiteit
Andere namen
UBN
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2012
Einddatum
2015
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

<p>De directie Uitvoeringsbeleid en Naleving is verantwoordelijk voor:</p><p>het aansturen van de zelfstandige bestuursorganen van het ministerie, het maken van prestatieafspraken, het bewaken van de realisatie daarvan en - indien nodig - optreden;</p><p>het vervullen van een accountfunctie voor het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, de Sociale Verzekeringsbank, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Landelijke Cliëntenraad, het Bureau Keteninformatisering Werk en Inkomen, het Inlichtingenbureau en gemeenten;</p><p>de afwikkeling van de opgeheven Raad voor Werk en Inkomen;</p><p>de visieontwikkeling op de toekomstige uitvoering en het maken van beleid om verbeteringen door te voeren in het kader van innovatie;</p><p>het verkennen van organisatorische consequenties voor de uitvoering in het domein van de sociale zekerheid;</p><p>gegevensuitwisseling zowel binnen het domein van werk en inkomen als met aanpalende domeinen met als doel een betere dienstverlening, betere handhaving, minder bureaucratie en een efficiëntere overheid;</p><p>het ontwikkelen van een brede handhavingsstrategie van het ministerie, met systematische aandacht voor het verbeteren van de effectiviteit van de handhaving;</p><p>het geven van beleidsmatige sturing aan de naleving van wet- en regelgeving en het zorgen voor de voorbereiding, monitoring en verantwoording in dit kader;</p><p>het intra- en interdepartementaal coördineren van de regeldrukprogramma's voor bedrijven, burgers, professionals en medeoverheden (Stcrt. 2013-6710)</p><p></p><p>en Stcrt. 2013-14525</p>

Structuur

<p>De directie Uitvoeringsbeleid en Naleving (UBN) bestaat uit:</p><p>de afdeling Sturing ZBO's</p><p>de afdeling Naleving Gegevensuitwisseling en Regeldruk</p><p>de afdeling Ontwikkeling en Samenwerking SUWI</p><p>de RCN-unit Sociale Zaken, gevestigd te Bonaire, Sint Eustatius en Saba.</p><p>Door de reorganisatie van het dg Participatie en Inkomenswaarborg in 2015 zijn taken van deze directie overgegaan naar de directie Stelsel en Volksverzekeringen van het dg Sociale Zekerheid en Integratie.</p><p></p>

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Naleving (SZW) 2012
Directie Relatiebeheer, Uitvoeringsontwikkeling en Aansturing (SZW) 2012
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
directie Stelsel en Volksverzekeringen (SZW) 2015
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Programmaministerie voor Jeugd en Gezin
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal Participatie en Inkomenswaarborg (SZW) 2012 tot 2015
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4ce7d779-a2e4-421f-9353-a30af918b68d
Bronnen

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 mei 20132013-0000054457, houdende de inrichting van de directie Uitvoeringsbeleid en Naleving alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur Uitvoeringsbeleid en Naleving (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit UBN 2012))