Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
J&G
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2007
Einddatum
2010
Geschiedenis

Bij het aantreden van kabinet-Balkenende IV is een Programmaministerie voor Jeugd en Gezin (J&G) ingesteld en een programmaminister voor J&G benoemd (Benoeming kabinet-Balkenende IV, Staatscourant, 2007a). Het gaat om een minister die niet belast is met de leiding van een ministerie. De programma-minister is belast met aangelegenheden betreffende jeugd en gezin.

In 2010 zijn de taken op het terrein van jeugd en gezin waarmee voor 22 februari 2007 uitsluitend Onze Minister van Justitie was belast en die van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 behoorden tot het aan Onze Minister voor Jeugd en Gezin opgedragen programma overgegaan naar de minister van Veiligheid en Justitie, behoudens de gesloten jeugdzorg voor jongeren buiten het strafrechtelijk kader.

Functies en activiteiten

De programma-minister is belast met aangelegenheden betreffende jeugd en gezin. Verantwoordelijk voor coördinatie en aansturing van organisatie-onderdelen:

Programmadirectie Jeugd en Gezin (Onder VWS); Deze programmadirectie is het eerste aanspreekpunt voor de uitvoering van het beleid (100% mandaat).

Diverse beleidsdirecties binnen Justitie, OCW, SWZ en VWS via ondermandaat (zie organisatorische context)

Diverse stafdirecties en facilitaire diensten binnen Justitie, SWZ, OCW en VWS via ondermandaat (zie organisatorische context)

 

Structuur

Het beleidsterrein van de minister voor J&G strekt zich uit over vier departementen, te weten: de Ministeries van Justitie, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en van van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Er zijn dertien beleidsterreinen van de vier betrokken ministeries ondergebracht in het programma voor Jeugd en Gezin (Rijksvoorlichtingsdienst, 2007). Verantwoordelijkheden en taken voor deze terreinen zijn geïntegreerd in het programmaministerie.

De secretaris-generaal (SG) van VWS en de directeur-generaal (DG) Jeugd en Maatschappelijke Zorg (van VWS) zijn ook de SG en de DG van Jeugd en Gezin. De programmadirectie Jeugd en Gezin is het eerste aanspreekpunt voor de uitvoering van het beleid, met de DG Jeugd en Maatschappelijke Zorg als eindverantwoordelijke.

De volgende functionarissen hebben mandaat ten aanzien van stukken die liggen op het gebied van Jeugd en Gezin en die tot hun werkterrein behoren:

van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

de directeur Jeugd;

de directeur Jeugd en Gezin;

de hoofdinspecteur Jeugdzorg;

de directeur Sport;

de directeur Maatschappelijke Ontwikkeling;

de directeur Langdurige Zorg;

de directeur Curatieve Zorg;

de directeur Voeding, Gezondheidsbescherming en Preventie;

de directeur Internationale Zaken;

de directeur Publieke Gezondheid;

de directeur Zorgverzekeringen;

de directeur Markt en Consument;

de directeuren van de stafdirecties of facilitaire eenheden;

van het Ministerie van Justitie:

de directeur Justitieel Jeugdbeleid;

de algemeen directeur van de Raad

van de Kinderbescherming;

de directeur Wetgeving;

de directeuren van de ondersteuning departementsleiding en bedrijfsvoering;

van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

de directeur Primair Onderwijs;

de directeur Voortgezet Onderwijs;

de directeur Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie;

de directeur Emancipatie;

de directeur Voortijdig Schoolverlaten;

de directeur Media, Letteren en Bibliotheken;

de hoofddirecteur Centrale Financiën Instellingen;

de directeuren van de ondersteunende directies;

van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:

de directeur Sociale Verzekeringen;

de directeur Arbeidsmarkt;

de directeur Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden;

de directeur Uitvoeringsbeleid;

de directeuren van de ondersteunende directies.

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/1b023e9c-3084-403a-9fbe-556e19edcc7b
Bronnen

Kabinet Balkenende IV (2007-2021) op www,rijksoverheid.nl (laatst geraadpleegd 12-08-2021)

Regeling mandaat, volmacht en machtiging Jeugd en Gezin; Besluit van de Minister voor Jeugd en Gezin van 20 september 2007, nr. DWJZ/BWJP-2787256, houdende regeling van mandaat, volmacht en machtiging.

Rapport Rekenkamer: Inrichting Programmaministerie voor Jeugd en Gezin, Tweede Kamer, vergaderjaar 2007–2008, 31 445, nr. 2

Besluit departementale herindeling inzake jeugd en gezin https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0028852&z=2010-10-20&g=2010-10-20

Besluit departementale herindeling kindregelingen https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0028851&artikel=1&z=2010-10-20&g=2010-10-20