Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Andere namen
V&J
J&V
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2010
Functies en activiteiten

Het ministerie van Veiligheid en Justitie houdt zich bezig met de rechtsorde in alle stadia. Dit omvat onder meer wetgeving, preventie, handhaving, strafoplegging en slachtofferzorg.

In 2010 zijn de taken op het terrein van jeugd en gezin waarmee voor 22 februari 2007 uitsluitend Onze Minister van Justitie was belast en die van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010 behoorden tot het aan Onze Minister voor Jeugd en Gezin opgedragen programma overgegaan naar de minister van Veiligheid en Justitie, behoudens de gesloten jeugdzorg voor jongeren buiten het strafrechtelijk kader.

Per 1 juni 2013 zijn de aangelegenheden betreffende de verlening van visa met het oog op de toegang voor een verblijf met een duur van meer dan drie maanden, voor zover deze de zorg was vanBuiZa, overgegaan naar de minister van Veiligheid en Justitie.

Structuur

Het directoraat-generaal Veiligheid, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid zijn per 14 oktober 2010 overgegaan van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar het ministerie van Justitie. Deze overdracht is samengegaan met een naamsverandering tot ministerie van Veiligheid en Justitie. Per 26 oktober 2017 is de naam van het ministerie gewijzigd in Ministerie van Jusititie en Veiligheid.

Relaties
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (VenJ) 2010
Commissie voor Georganiseerd Overleg in Politieambtenarenzaken (Justitie, BZK, V&J) 2010
Beleidsoverleg OM-CJIB (Justitie, V&J) 2010
Examencommissie Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Justitie, V&J) 2010
Cyber Security Raad (V&J) 2011-07-01
Adviescommissie Burgerlijk Procesrecht (Justitie, V&J) 2010
Adviescommissie Vennootschapsrecht (Justitie, V&J) 2010
Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit (Justitie, V&J) 2010
Kansspelautoriteit (V&J) 2012
Nationaal Cyber Security Centrum 2019-01-01
Openbaar Ministerie 2010
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Justitie II 2010
Programmaministerie voor Jeugd en Gezin 2010-10-14
Ministerie van Buitenlandse Zaken 2013-06-01 Taken mbt visa lang verblijf
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Landelijk Informatie en Expertise Centrum (V&J) 2011
Commissie Dossier J.A. Poch 2019-12-09 tot 2021-03-01 Instellende minister; Het Ministerie van Justitie en Veiligheid verleent de commissie de verlangde medewerking en toegang tot alle informatie die de commissie nodig acht
Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen 2018-03-19 tot 2020-06-30 De Minister van Rechtsbescherming kan de leden van de TCMB schorsen of ontslaan
Instituut Mijnbouwschade Groningen 2020-07-01 De Minister van Rechtsbescherming doet de voordracht voor benoeming, schorsing en onslag van de leden van het IMGn van het IMG
Autoriteit Persoonsgegevens 2016 De relatie met de minister van Justitie en Veiligheid is vormgegeven in de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen.
Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn 1986 De stichting voert taken uit onder verantwoordelijkheid van de minister van J&V
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/1a5ada27-20f2-45f0-880b-3de2e56694c1
Bronnen

Besluit departementale herindeling inzake jeugd en gezin https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0028852&z=2010-10-20&g=2010-10-20

Besluit departementale herindeling met betrekking tot visa lang verblijf https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0033565&z=2013-06-21&g=2013-06-21

Besluit van 26 oktober 2017 nr. 2017001801, houdende naamswijziging van het ministerie van Veiligheid en Justitie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-62719.html