Identiteit
Andere namen
Justitie
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1942
Einddatum
2010
Functies en activiteiten

Dit ministerie hield zich bezig met rechtshandhaving (waaronder criminaliteitsbestrijding) en met het bewaken van de kwaliteit van de wetgeving. Het ministerie was belast met wetgeving op het gebied van privaatrecht, bestuursrecht, vreemdelingenzaken, rechtshulp, jeugdbescherming en delinquentenzorg.

Per 22 februari werden de aangelegenheden met betrekking tot integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden overgenomen door het ministerie van VROM. De aangelegenheden met betrekking tot de Rijkswet op het Nederlanderschap bleven achter bij Justitie.

Structuur

De taken van het departement werden per 14 oktober 2010 ondergebracht bij het ministerie van Veiligheid en Justitie

Relaties
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (Justitie) 1989 tot 2010
Commissie voor Georganiseerd Overleg in Politieambtenarenzaken (Justitie, BZK, V&J) 1975 tot 1993
Landelijk Overleg Minderheden (BZK, Justitie, VROM, BZK, SZW) 2003 tot 2007
Beleidsoverleg OM-CJIB (Justitie, V&J) 1994 tot 2010
Commissie Insolventierecht (Justitie) 2003 tot 2009
Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit (Justitie, V&J) 1975 tot 2010
Examencommissie Buitengewoon Opsporingsambtenaar (Justitie, V&J) 1985 tot 2010
Centrale Politie Verkeerscommissie (Justitie) 1969 tot 1992
Staatscommissie voor de Nederlandse Burgerlijke Wetgeving (Justitie) 1975 tot 1990
Adviescommissie Burgerlijk Procesrecht (Justitie, V&J) 1986 tot 2010
Commissie transactie in handen der politie (Justitie) 1975 tot 1988
Adviescommissie Vennootschapsrecht (Justitie, V&J) 1975 tot 2010
Adviescommissie tot eventuele herziening van de Faillissementswet (Justitie) 1986 tot 1989
Adviescommissie Extern Wetenschappelijk Onderzoek (Justitie) 1985 tot 1989
Staatscommissie Herziening Rechterlijke Organisatie (Justitie) 1976 tot 1985
Coördinatiecommissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbescherming (Justitie) 1985 tot 1988
Staatscommissie inzake Bescherming Persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties (Justitie) 1972 tot 1976
Adviescommissie voor het Auteursrecht (Justitie) 1975 tot 1983
Nationale Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed 2009-03-25
Stuurgroep bestuurlijke preventie van criminaliteit 1985-07-15
Algemeen Secretariaat (Justitie) 1942 tot 1950
Bibliotheek (Justitie) 1942 tot 1950
Eerste afdeling (Justitie) 1942 tot 1955
Tweede afdeling (Justitie) 1942 tot 1973
Bureau Secretaris-Generaal (Justitie) 1949 tot 1975
Derde afdeling (Justitie) 1942 tot 1970
Vierde afdeling (Justitie) 1942 tot 1957
Zevende afdeling (Justitie) 1942 tot 1955
Burgerlijke Rechterlijke macht (Justitie) 1942 tot 1956
Zesde afdeling (Justitie) 1942 tot 1948
Bureau van de Gevolmachtigde bij het Departement van Justitie voor de reorganisatie van de Nederlandse Politie (Justitie) 1942 tot 1943
Administratiefrechtelijke colleges (Justitie) 1942 tot 1955
Notariaat 1942 tot 1955
Gevangeniswezen en rijkstucht- en opvoedingswezen, reclassering en psychopatenzorg (Justitie) 1942 tot 1965
Inspectie voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen (Justitie) 1942 tot 1943
Directoraat-generaal van Politie (Justitie) 1943 tot 1944
Afdeling Politie 1946 tot 1955
Raad voor het Rechtsherstel (Justitie) 1946 tot 1965
Kabinet onder Algemeen Secretariaat (Justitie) 1949 tot 1960
Militair Rechtelijke macht (Justitie) 1950 tot 1955
Bijzondere rechtspleging (Justitie) 1949 tot 1950
Achtste afdeling (Rechterlijke Macht) (Justitie) 1953 tot 1955
Korps Rijkspolitie (Justitie) 1942 tot 1975
Verzekeringskamer (Justitie, Financiën) 1923 tot 1987
Commissie ter opvolging van de Commissie Rechtsverkeer in Oorlogstijd (Justitie) 1967 tot 1981
Kinderbescherming (Justitie) 1974
Strafrechtstoepassing (Justitie) 1974
Directoraat-generaal Bijzondere Rechtspleging 1945-01-11 tot 1948-12-31
Openbaar Ministerie 1942 tot 2010
Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie 1985
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Justitie en Veiligheid 2010
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 2007-02-22 Taken met betrekking integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden
Programmaministerie voor Jeugd en Gezin 2007-02-22
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Commissie voor de Contrôle van Radio-uitzendingen in Oorlogstijd 1954-05-13
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4a081c63-7d29-401f-9e33-574c7631ab08
Bronnen

Besluit departementale herindeling integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0021348&z=2007-02-22&g=2007-02-22

Besluit departementale herindeling inzake jeugd en gezin https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0028852&z=2010-10-20&g=2010-10-20