Overzicht relaties

Nationale Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
Regiegroep
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2009-03-25
Functies en activiteiten

De Regiegroep heeft bij d einstelling in 2009 als taken:

– Het opstellen van een actieplan, op basis van de brief van 3 november 2008 over de bestrijding van misbruik en criminaliteit rond vastgoed aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2008–2009, 29 911, nr. 16) met duidelijk omschreven acties en producten van de deelnemende partijen

– Het monitoren van de voortgang van dit actieplan en het bij onvoldoende voortgang fungeren als aanjager

– Het in voorkomende gevallen (doen) evalueren van maatregelen of acties die voortvloeien uit het actieplan

– Het aanvullen van het actieplan indien nieuwe ontwikkelingen daaroe aanleiding geven en voorzover de leden van de Regiegroep daarmee hebben ingestemd

– Het bevorderen van een geïntegreerde en evenwichtige inzet van het beschikbare handhavingsinstrumentarium.

– Het bewaken van de samenhang tussen de (uitvoering van) diverse maatregelen

– Het adresseren van in de uitvoering ervaren knelpunten of belemmeringen en het waar nodig doen van voorstellen voor aanpassing van beleid, wet- en regelgeving

– Het informeren van de Ministers over de voortgang van de werkzaamheden van de Regiegroep en de uitvoering van de maatregelen uit het actieplan, in de vorm van een jaarlijks vóór 1 september op te stellen rapportage ten behoeve van de Tweede Kamer.

 

Bij de wijziging van het instellingsbesluit in 2012 kreeg de Regiegroep als taken:

De Regiegroep heeft als taken:

− Het opstellen van een actieprogramma, op basis van de agenda voor de toekomst uit de brief van 7 maart 2012 van de ministers van Veiligheid en Justitie en van Financiën over de voortgang bij de bestrijding van misbruik en criminaliteit rond vastgoed aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2011-2012, 29 911, nr. 63), met duidelijk omschreven acties en producten van de deelnemende partijen.

− Het monitoren van de voortgang van dit actieprogramma en het bij onvoldoende voortgang fungeren als aanjager.

− Het in voorkomende gevallen (doen) evalueren van maatregelen of acties die voortvloeien uit het actieprogramma.

− Het aanvullen van het actieprogramma indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven en voor zover de leden van de Regiegroep daarmee hebben ingestemd.

− Het bevorderen van een gezamenlijke en evenwichtige inzet van het beschikbare handhavingsinstrumentarium, binnen een geïntegreerde aanpak door toezichthouders, handhavings-, opsporings- en vervolgingsdiensten.

− Het bewaken van de samenhang tussen de (uitvoering van) diverse maatregelen.

− Het adresseren van in de uitvoering ervaren knelpunten of belemmeringen en het waar nodig doen van voorstellen voor aanpassing van beleid, wet- en regelgeving.

− Het informeren van de bewindslieden over de voortgang van de werkzaamheden van de Regiegroep en de uitvoering van de maatregelen uit het actieplan, in de vorm van een jaarlijks vóór 1 februari op te stellen rapportage, op basis waarvan de bewindslieden de Tweede Kamer kunnen informeren.

− Het vóór eind 2014 opstellen van een eindevaluatie van de werkzaamheden over de periode 2009–2015, waarin in ieder geval inzichtelijk wordt gemaakt welke resultaten zijn bereikt, in welk stadium eventuele nog lopende initiatieven zich bevinden en welke eventuele resterende of nieuwe knelpunten zijn geconstateerd. Op basis van deze eindevaluatie adviseert de Regiegroep de minister van Veiligheid en Justitie en de staatssecretaris van Financiën over eventuele vervolgstappen.

Mandaten/Gezagsbronnen

Instellingsbesluit Nationale Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed.

Structuur

2012: De Regiegroep zal onder gezamenlijk voorzitterschap staan van de ministeries van Veiligheid en Justitie en van Financiën. Co-voorzitters, tevens leden van de Regiegroep zijn:

− drs A. IJzerman MPA, plv. directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving, Ministerie van Veiligheid en Justitie

− drs. H. R. Blokpoel, Algemeen Directeur Belastingregio’s, directoraat-generaal Belastingdienst, Ministerie van Financiën

Van de volgende organisaties zal een vertegenwoordiger met voldoende mandaat en beslissingsbevoegdheid deelnemen als lid van de Regiegroep:

− ministerie van Veiligheid en Justitie

− Belastingdienst

− Autoriteit Financiële Markten

− Bureau Financieel Toezicht

− ministerie van BZK

− ministerie van I&M

− ministerie van Financiën/directie Financiële Markten

− Nationale politie i.o.

− De Nederlandsche Bank

− Nederlandse Mededingings Autoriteit

− Openbaar Ministerie, Functioneel Parket

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Justitie II 2009-03-25
Ministerie van Financiën 2009-03-25
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/f7099f2e-8c9c-4286-93d1-30f768b0b991
Bronnen

Instellingsbesluit Nationale Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed, Stcrt. 2009-70, gewijzigd bij Instellingsbesluit Nationale Regiegroep Aanpak Misbruik Vastgoed, Stcrt. 2012-10502