Overzicht relaties

Commissie voor de Contrôle van Radio-uitzendingen in Oorlogs...

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
CCRO
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1954-05-13
Geschiedenis

De CCRO is opvolger van de per 13 mei 1954 door de minister van Oorlog en van Marine opgeheven Commissie ad hoc voor de contrôle van radio-uitzendingen in oorlogstijd. De CCRO werd ingesteld als permanente commissie verbonden met de Nationale Telecommunicatie Raad.

Functies en activiteiten

De CCRO had als taak:

a. een plan te ontwerpen voor de controle van alle radio-uitzendingen in Nederland in tijd van oorlog, oorlogsgevaar of andere buitengewone omstandigheden, teneinde te voorkomen dat deze uitzendingen door een (potentiële) vijand voor navigatiedoeleinden gebruikt konden worden;

b. dit plan te onderhouden;

c. de commandant van het Commando Luchtverdediging ter zake van de uitvoering van het plan gevraagd en ongevraagd van advies te dien.

De voorzitter had in het bijzonder tot taak de werkzaamheden van de CCRO te coördineren met die van de NTR. Bij de uitvoering van die taak kon hij zich laten bijstaan de de secretaris van de NTR.

Mandaten/Gezagsbronnen

Instellingsbesluit van de Minister-President, minister van Algemene Zaken, van 21 juli 1954, nr. JJ/4018/17-Geheim

Structuur

Voorzitter, tevens lid: de voorzitter of de wnd. voorzitter van de NTR;

Vice-voorzitter, tevens lid: de chef of de wnd. chef Verbindingsdienst Koninklijke Landmacht;

Leden:

a. één vertegenwoordiger van elke van de ministeries van Algemene Zaken, van Justitie (Politieverbindingsdienst), van Marine (Bureau Verbindingen van de Marinestaf), van Oorlog (Inspectie Verbindingsdienst der Koninklijke Landmacht) en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen;

b. twee vertegenwoordigers van elk van de ministeries van Binnenlandse Zaken (één namens de algemene leiding van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid en één namens de bureaus Bescherming Bevolking van dezelfde afdeling) en van Verkeer en Waterstaat (één van de Rijksluchtvaartdienst en één van het Staatsbedrijf der P.T.T.);

c. de Nederlandse vertegenwoordiger in de Radio Transmitter Control Panel (RTCP) van de NATO;

d. secretaris, tevens lid: een door de minister van Oorlog aangewezen vertegenwoordiger van het ministerie van Oorlog (Verbindingsdienst der Koninklijke Luchtmacht).

De leden konden zich in de vergaderingen laten bijstaan door één of meer deskundigen.

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/fc8871a9-e2d1-49e8-b43f-1c07699800da
Bronnen

Instellingsbesluit van de Minister-President, minister van Algemene Zaken, van 21 juli 1954, nr. JJ/4018/17-Geheim