Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Departement van Verkeer en Waterstaat
Andere namen
VenW
V&W
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1947
Einddatum
2010-10-14
Functies en activiteiten

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat was verantwoordelijk voor de aanleg en onderhoud van de rijkswegen, spoorwegen, hoofdvaarwegen en waterbeheersing. Eén van de belangrijkste diensten was Rijkswaterstaat.[1]

De aangelegenheden op het terrein van innovatie die waren opgedragen aan de minister van V&W zijn per 14 oktober 2010 overgegaan naar de minister van ELI.

 

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2010-10-14
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2010-10-14
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Raad voor de Transportveiligheid 1999 tot 2005-01-31 De inkomsten van de raad bestaan uit een jaarlijkse bijdrage ten laste van de begroting voor het Ministerie van V&W. De minister van V&W keurt het bestuursreglement goed.
Commissie voor de Contrôle van Radio-uitzendingen in Oorlogstijd 1954-05-13
Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid 2000-06-22 tot 2003-02-14 Instellend ministerie
Commissie deskundigen vliegtuiggeluid 2003 2003-05-18 tot 2006-07-01 De commissie rapporteerde aan de minister van Verkeer en Waterstaat
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (VenW) 1985 tot 2010
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (VenW, IenM) 2006 tot 2010
Commissie Interdepartementaal Overleg Zeegaande Vaartuigen (VenW, IenM) 1987 tot 2010
Nationaal Comité voor het International Hydrological Programme van UNESCO en het Hydrology and Water Resources Programme (VenW, IenM) 1975 tot 2010
Nationale Havenraad (VenW, IenM) 1986-05-14 tot 2010
Raad voor de Scheepvaart (VenW, IenM) 1975 tot 2010
Adviescommissie Water (VenW) 2004-02-10 tot 2017-12-31
Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (VenW, IenM) 1998 tot 2010
Veiligheidsadviescommissie Schiphol (VenW) 1999 tot 2007
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (VenW) 1975 tot 2006
Air Traffic Incident Commission (VenW) 1993 tot 2004
Commissie Integraal Waterbeheer (VenW) 1995 tot 2004
Facilitatie Commissie voor het Luchtvervoer (VenW) 1991 tot 2004
Overlegorganen Verkeer en Waterstaat (VenW) 1996 tot 2004
Centrum Publieksparticipatie (VenW, IenM) 2000 tot 2010
Commissie van Advies inzake werk-rustijden van de leden van de bemanning van Nederlandse vliegtuigen, welke verkeersvluchten uitvoeren/ Commissie werk- en rusttijden (VenW) 1992 tot 2002
Staatscommissie voor de Waterstaatswetgeving (VenW) 1951 tot 1960
Centrale Commissie voor de Verkeersveiligheid (VenW) 1975 tot 1999
Interdepartementale Coördinatiecommissie voor Noordzee-Aangelegenheden (VenW) 1977 tot 1999
Technische Commissie Grondwaterbeheer (VenW) 1987 tot 2003
Commissie Binnenvaartrampenwet (VenW) 1975 tot 1999
Raad voor de Verkeersveiligheid (VenW) 1981 tot 1988
Vaste Commissie Opervlaktedelftstoffen, Waterbeheer en Noordzee-aangelegenheden (VenW) 1992 tot 1997
Vaste Commissie Verkeersinfrastructuur (VenW) 1992 tot 1997
Vaste Commissie Personenvervoer (VenW) 1992 tot 1997
Vaste Commissie Goederenvervoer (VenW) 1992 tot 1997
Vaste Commissie Post en Telecommunicatie (VenW) 1988 tot 1997
Commissie rubricering nieuwe gevaarlijke stoffen van de open klassen (VenW) 1986 tot 1996
Adviescommissie Structuurverbetering Zeescheepvaart (VenW) 1994 tot 1996
Adviescommissie Steunverlening Zeescheepvaart (VenW) 1991 tot 1995
Commissie van advies omtrent de geschiktheid als scheepsvrachter (VenW) 1975 tot 1993
Permanente Contactgroep voor de Verkeersveiligheid (VenW) 1975 tot 1992
Vaste Commissie voor Vervoersaangelegenheden ex artikel 6 van de Wet Gevaarlijke Stoffen (VenW) 1975 tot 1992
Adviescommissie Goederenvervoer ex artikel 6 Wet Autovervoer Goederen / Wet Goederenvervoer Binnenscheepvaart/ Adviescommissie Goederenvervoer (VenW) 1975 tot 1992
Adviescommissie Sloopregeling Binnenvaart (VenW) 1976 tot 1992
Raad voor de Periodieke Veiligheidskeuringen Voertuigen / Raad Periodieke Keuring (VenW) 1980 tot 1992
Commissie Vervoer over Zee (VenW) 1982 tot 1992
Raad voor Verkeer en Waterstaat (VenW, IenM) 1986 tot 2010
Voorlopige Raad voor Vervoer (VenW) 1987 tot 1992
Voorlopige Raad van Advies inzake Post en Telecommunicatie (VenW) 1988 tot 1992
Kustwacht Samenwerkingsorganisatie (VenW) 1987 tot 1991
Permanente Kontaktgroep Dienstverleningstaken Noordzee (VenW) 1988 tot 1991
Commissie Grondwaterbeheer (VenW) 1981 tot 1990
Nationale Telecommunicatie Raad 1953-07-03 tot 2001
Rijkswerkgroep Lauwerszeegebied (VenW) 1975 tot 1989
Verkeer en Waterstaat/Defensie Overlegcommissie Maritieme SAR-zaken (Overlegcommissie Maritieme SAR-Zaken) (VenW, Defensie) 1975 tot 1989
Commissie van Advies voor het Staatsvissersbedrijf (VenW) 1975 tot 1988
PTT-Raad (VenW) 1975 tot 1988
Bevrachtingscommissie ex artikel 2 Reglement voor het sluiten van overeenkomsten voor ongeregeld vervoer (Beursreglement) (VenW) 1981 tot 1999
Raad voor de Luchtvaart (VenW) 1951 tot 1960
Interdepartementale Facilitation Commissie / Facilitation Commissie (VenW) 1975 tot 1991
Raad van de Waterstaat (VenW) 1975 tot 1992
Radiostoringscommissie (VenW) 1975 tot 1990
Permanente Commissie Gevaarlijke Stoffen (VenW) 1975 tot 1991
Commissie voor het onderzoeken van bijna-botsingen tussen burger- en militair luchtverkeer / Airmiss Commissie 1975 tot 1992
Commissie van Advies arbeids- en rusttijden zeescheepvaart (VenW) 1975 tot 1997
Bureau Secretaris-Generaal (VenW) 1961 tot 1985
Bijzondere Aangelegenheden (VenW) 1961 tot 1985
Hoofdafdeling Voorlichting (VenM) 1951 tot 1976
Directie Organisatie (VenW) 1959 tot 1978
Directie Financieel-Economische Zaken (VenW) 1976 tot 1985
Afdeling Comptabiliteit (VenW) 1951 tot 1955
Coördinatie Kernenergie-aangelegenheden (VenW) 1966 tot 1977
Defensievoorbereiding (VenW) 1966 tot 1985
Studie-Afdeling (VenW) 1971 tot 1985
Afdeling Comptabiliteit en Algemene Personeelszaken (VenW) 1956-1960 1956 tot 1960
Afdeling Comptabiliteit (VenW) 1961 tot 1975
Directie Verkeersveiligheid (VenW) 1975 tot 1985
Rijksdienst voor het Wegverkeer (VenW) tot 1985
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (VenW, IenM) 1951 tot 1976
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (VenW) 1963-02-28 tot 1985
Staatsvissershavenbedrijf (VenW) 1951 tot 1985
Directoraat-Generaal voor het Vervoer (VenW) 1951 tot 1985
Directoraat-Generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken (VenW) 1951 tot 1985
Scheepvaartinspectie (VenW) 1956 tot 1960
Directoraat-Generaal Luchtvaart (VenW) 1951 tot 1985
Hoofddirectie van de Waterstaat (VenW) 1951 tot 1976
Rijkswaterstaat (VenW, IenM) 1951 tot 1985
Dienst van de Zuiderzeewerken (VenW) 1951 tot 1955
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (VenW) 1951 tot 1965
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (VenW) 1951 tot 1976
N.V. Nederlandse Spoorwegen (VenW, Financiën) 1956 tot 1960
KLM (VenW) 1951 tot 1960
Afdeling Algemene Zaken en Kabinet (VenW) 1961 tot 1976
Directie Personeelszaken (VenW) 1961 tot 1976
Afdeling Kabinet en Secretarie (VenW) 1951 tot 1960
Afdeling Juridische en Economische Zaken (VenW) 1956 tot 1960
Afdeling Algemene Juridische Zaken (VenW) 1951 tot 1955
Afdeling Economische Zaken (VenW) 1951 tot 1955
Onderafdeling I (VenW) 1951 tot 1960
Onderafdeling II (VenW) 1951 tot 1960
Onderafdeling III (VenW) 1951 tot 1960
Onderafdeling IV (VenW) 1951 tot 1960
Afdeling Waterstaatrecht (VenW) 1956 tot 1960
Secretariaat Commissie Vervoersvergunningen (VenW) 1976
Directoraat-Generaal van de Rijkswaterstaat (VenW) 1956 tot 1975
Inspecteur-Generaal voor de Scheepvaart (VenW) 1961 tot 1970
Scheepsmetingsdienst (VenW) 1956 tot 1960
Commissie van advies: zee- en luchtvaartverzekeringswet (VenW) 1951 tot 1960
Centrale Commissie voor de Rijnvaart (VenW) 1956 tot 1976
Maatschappij ter behartiging van de nationale scheepvaartbelangen NV te ’s-Gravenhage in liquidatie (VenW) 1951 tot 1960
Het nationaal zeemansfonds (VenW) 1951 tot 1960
Reddingswezen (VenW) 1951 tot 1960
Dienst van de Noordoostpolderwerken (VenW) 1951 tot 1960
Zuiderzeeraad (VenW) 1951 tot 1976
Raad voor de Waterhuishouding (VenW) 1951 tot 1960
Commissie inzake Waterverontreiniging (VenW) 1951 tot 1976
Commissie voor overleg over de wegen (VenW) 1951 tot 1976
Departementale Auditdienst (VenW) 1982 tot 1985
Directie Communicatie (VenW) 1975 tot 1985
Directie Organisatie en Informatie (VenW) 1979 tot 1985
Hoofddirectie Juridische Zaken (VenW) 1984 tot 1985
Directie Facilitaire Zaken (VenW) 1975 tot 1985
Directie Personeel en Organisatie (VenW) 2002 tot 2003
Stuurgroep Verkeer en Vervoer (VenW) 1977 tot 1983
Vertegenwoordiging in het Buitenland voor het Ministerie van VenW (VenW) 1982 tot 1985
Wegenverkeerswetgeving (VenW) 1982 tot 1985
Commissie Vervoervergunningen (VenW) 1975 tot 1985
Wegbouwkundige Dienst (VenW) tot 1984
Directie Besturing en Strategie (VenW) 2002 tot 2005
Directie Algemeen Beleidsadvies (VenW) 2005-07-01 tot 2010-08-20
Directie Organisatie en Automatisering (VenW) 1978 tot 1985
Stafafdeling Juridische en Bestuurlijke Zaken 1985
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/4f786268-bedd-430a-8a41-87e542dbe9e2
Bronnen

Staatsalmanak 1951, 1956, 1961, 1966, 1971, 1976

Besluit houdende opheffing van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat en instelling van een ministerie van Infrastructuur en Milieu https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-16525.html

Besluit houdende departementale herindeling met betrekking tot innovatie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-16530.html