Overzicht relaties

Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
CDV
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2000-06-22
Einddatum
2003-02-14
Functies en activiteiten

De commissie had tot taak met betrekking tot de geluidbelasting ten gevolge van het luchtverkeer op Schiphol:

a) een oordeel te geven over de te volgen systematiek voor de gelijkwaardige overgang van Ke naar Lden, zoals die omschreven is in de nota Toekomst van de Nationale Luchthaven, binnen de randvoorwaarden die de Ministerraad daaraan in de nota Toekomst van de Nationale Luchthaven gesteld heeft;

b) een oordeel te geven over een voorstel voor de te volgen procedure voor de overgang van berekende naar gemeten geluidbelasting zoals die is omschreven in de nota Toekomst van de Nationale Luchthaven, binnen de randvoorwaarden die de Ministerraad daaraan in de nota Toekomst van de Nationale Luchthaven gesteld heeft;

c) een oordeel te geven over de vaststelling van gelijkwaardige grenswaarden van geluidbelasting conform de onder a) genoemde systematiek;

d) een oordeel te geven over een voorstel van het Kabinet betreffende het aantal handhavingspunten geluidbelasting en de ligging ervan;

e) een evaluatie op te stellen over de gelijkwaardige overgang van Ke naar Lden op basis van vergelijking tussen berekende geluidbelasting in Ke en Lden gedurende de periode 2000-2005 op basis van modelberekeningsresultaten van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium;

f) op basis van onderzoeksresultaten met betrekking tot meten en berekenen van geluidbelasting die in de periode 2000 tot 2005 beschikbaar zullen komen een evaluatie op te stellen over de gevolgde procedure voor de overgang van berekende naar gemeten geluidbelasting.

De commissie diende haar eindrapport zo mogelijk voor 31 december 2005 uit te brengen. De commissie werd bovendien gevraagd op de volgende vijf momenten een oordeel te geven in de vorm van een rapportage aan de Minister van Verkeer en Waterstaat, telkens op basis van haar door de Minister van Verkeer en Waterstaat voor te leggen voorstellen:

a) mei/juni 2000

Een oordeel over de systematiek vanuit het oogpunt van gelijkwaardigheid voor de overgang van Ke naar Lden.

b) begin 2001

Een oordeel over:

- het aantal handhavingspunten en de ligging ervan

- de grenswaarden van geluid

ten behoeve van opname in het Luchthavenverkeerbesluit, bedoeld in de nota Toekomst van de nationale luchthaven.

c) begin 2003

Bij de ingebruikname van het nieuwe stelsel een oordeel over hoe verder met de overgang van berekenen naar meten zal worden omgegaan. Dit op basis van de eerste resultaten uit onderzoek naar meetsystemen.

d) 2005

Eindoordeel in het kader van de eerste evaluatie die twee jaar na ingebruikname van het nieuwe stelsel zal plaatsvinden over:

- de overgang van Ke naar Lden (dit op basis van jaarlijks beschikbaar te stellen informatie over de berekende Ke en Lden waarden);

- de overgang van berekenen naar meten.

De commissie werd opgeheven voordat de beoogde producten waren opgeleverd.

Mandaten/Gezagsbronnen

Instellingsbesluit https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011415&z=2000-06-22&g=2000-06-22

Structuur

De commissie bestond uit zes leden, die allen deskundigheid bezaten op het vlak van vliegtuiggeluid. Als leden werden benoemd:

a) prof. dr. ir. A.J. Berkhout (Technische Universiteit, College van Bestuur)

b) ir. C.M. van Luijk (DHV Milieu en Infrastructuur BV)

c) dr. B.J.M. Ale (RIVM, Laboratorium voor Stralingsonderzoek)

d) ir. P.H.J. Koers (TNO Technisch Physische Dienst, Divisie Geluid)

e) prof. dr. ir. J.A. Mulder (Technische Universiteit, Faculteit Luchtvaart- & Ruimtevaarttechniek)

f) dr. ir. M.E.S. Vogels (NLR, afdeling Milieu- en effectstudies).

Voorzitter werd A.J. Berkhout, secretaris C.M. van Luijk.

Algemene context

Het Kabinet had op 17 december 1999 een besluit genomen over de toekomst van de nationale luchthaven (nota Toekomst Nationale Luchthaven, kamerstuknummers 26 959 1 en 26 959 2).  In de nota was opgenomen dat er een onafhankelijke commissie zou worden ingesteld, die tot taak zou krijgen het toetsen van elementen van het nieuwe stelsel voor geluidsnormen voor het luchtverkeer op Schiphol

Relaties
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2000-06-22 tot 2003-02-14 Instellend ministerie
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 2000-06-22 tot 2003-02-14 Medeverantwoordelijk voor de instelling
Commissie deskundigen vliegtuiggeluid 2003
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/247407a5-95b7-4db5-8b76-753a62154174
Bronnen

Instellingsbesluit Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0011415&z=2000-06-22&g=2000-06-22

Intrekking Instellingsbesluit Commissie deskundigen vliegtuiggeluid https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2003-30-p14-SC38543.html