Identiteit
Andere namen
VROM
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1982
Einddatum
2010-10-14
Functies en activiteiten

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) was het Nederlandse ministerie voor zaken betreffende huisvesting, de ruimtelijke ordening en het beheer van het milieu.

Het grotestedenbeleid werd per 22 februari 2007 overgenomen van het ministerie van BZK.

Per 22 februari werden de aangelegenheden met betrekking tot integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden overgenomen van het ministerie van Justitie. De aangelegenheden met betrekking tot de Rijkswet op het Nederlanderschap bleven achter bij Justitie.

Structuur

In 1982 werd het Directoraat-Generaal Milieuhygiëne door het Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening overgenomen van het Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne waardoor VROM ontstond.

Per 22 februari 2007 werden de taken van de minister van BZK op het beleidsterrein grotestedenbeleid overgenomen door het ministerie van VROM.

Per 14 oktober 2010 is het ministerie opgeheven en zijn de beleidsterreinen Ruimte en Milieu samengevoegd met het ministerie van Verkeer en Waterstaat tot het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De Rijksgebouwendienst en het onderdeel Wonen, Wijken en Integratie, waaronder ook de bouwregelgeving, maken nu deel uit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Energie en de Nederlandse Emissieautoriteit zijn naar het ministerie van Economische Zaken gegaan.

In de periode tussen 2008 tot 2010 is er een bestuursraad, die met de overgang naar het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is opgeheven.

Relaties
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Commissie van Advies ex artikel 38 van de Woonwagenwet (CRM, VRO, VROM, BZK) 1982 tot 1985
Algemene Leiding (VROM) 1982 tot 2010
Planbureau voor de Leefomgeving (VROM, IenM) 2008 tot 2010
Raad voor ruimtelijk, milieu- en natuuronderzoek (VROM) 1982 tot 2009
Technische Commissie Bodem (VRO, VROM, IenM) 1982 tot 2010
Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (VROM, IenM) 2004 tot 2010
Landelijk Overleg Minderheden (BZK, Justitie, VROM, BZK, SZW) 2003 tot 2007
Landelijke Coördinatie Commissie Milieuwethandhaving (VROM) 1992 tot 2004
Rijksmilieuhygïenische Commissie (VROM) 1984 tot 2004
Raad voor de Drinkwatervoorziening (V&M, VROM) 1982 tot 2004
Commissie schadebeoordeling beleidslijn Ruimte voor de rivier (VROM) 1999 tot 2009
Interdepartementale Waddenzeecommissie (VRO, VROM) 1982 tot 2004
Raad voor de Wadden (VROM, IenM) 1996 tot 2010
VROM-raad (VROM, IenM) 1996 tot 2010
Interdepartmentale Commissie Groeikernen en Groeisteden (VRO, VROM) 1982 tot 1999
De Rijksplanologische Commissie (VRO, VROM) 1982 tot 2008
Coördinatie-Commissie voor Metingen in het Milieu (V&M, VROM) 1982 tot 1999
Rijkscommissie voor de volkshuisvesting en de stadsvernieuwing (VROM) 1984 tot 1998
Raad voor de Ruimtelijke Ordening (VRO, VROM) 1982 tot 1997
Raad voor de Volkshuisvesting (VenB, VRO, VROM) 1982 tot 1997
Raad voor het milieubeheer (V&M, VROM) 1982 tot 1997
Waddenadviesraad (VROM) 1990 tot 2003
Commissie Gezondheidsaspecten Chemicaliën en Materialen Drinkwatervoorziening (V&M, VROM) 1982 tot 1997
Centrale Raad voor de Milieuhygiëne (V&M, VROM) 1982 tot 1993
Commissie genetische modificatie (VROM, IenM) 1990 tot 2010
Adviescommissie afgewerkte olie (V&M, VROM) 1982 tot 1991
Commissie van Advies inzake Bescherming Waterleidingbedrijven (V&M, VROM) 1982 tot 1991
Commissie Milieu & Industrie (V&M, VROM) 1982 tot 1991
Commissie ad hoc recombinant DNA werkzaamheden (V&M, VROM) 1982 tot 1990
Programmeringsoverleg Ruimtelijk Onderzoek (VRO, VROM) 1982 tot 1988
Commissie voor de Milieueffectrapportage (V&M, VROM) 1982 tot 1991
Raad voor het Milieu- en Natuuronderzoek (V&M, VROM) 1982 tot 2000
Voorlopige Raad van Advies voor het onderzoek betreffende de gebouwde omgeving (VRO, VROM) 1982 tot 1984
Commissie Drinkwatervoorziening (V&M, VROM, SZ) 1982 tot 1986
Coördinatiecollege Waddengebied (VRO, VROM) 1982 tot 2004
Commissie Grondwaterwet Waterleidingbedrijven (V&M, VROM, SZ) 1982 tot 1996
Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening (SZ, V&M, VROM) 1982 tot 2004
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening 1982
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2007-02-22 Beleidsterrein grotestedenbeleid is per 22-02-2007 overgegaan van BZK naar VROM.
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1982
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2007-02-22 Beleidsterrein grotestedenbeleid is per 22-02-2007 overgegaan van BZK naar VROM.
Ministerie van Justitie II 2007-02-22 Taken met betrekking integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2010-10-14
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2010-10-14
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid 2000-06-22 tot 2003-02-14 Medeverantwoordelijk voor de instelling
Commissie deskundigen vliegtuiggeluid 2003 2003-05-18 tot 2006-07-01 De commissie rapporteerde aan de minister van VROM
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/0487a8eb-e1eb-4290-a3ff-67829f0086e7
Bronnen

Besluit van 22 februari 2007, nr. 07.000672, houdende departementale herindeling met betrekking tot het grotestedenbeleid https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0021349&z=2007-02-22&g=2007-02-22

Besluit departementale herindeling integratie, inburgering en coördinatie integratie minderheden https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0021348&z=2007-02-22&g=2007-02-22

Besluit houdende opheffing van de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat en instelling van een ministerie van Infrastructuur en Milieu https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2010-16525.html