Identiteit
Parallelle namen
Commissie van Advies voor de uitvoering van de Woonwagenwet
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1968
Einddatum
1987
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De commissie heeft tot taak zich bezig te houden met datgene, wat in het belang is voor de bevordering van de deelneming van de woonwagenbevolking aan het maatschappelijk en cultureel leven in het algemeen en voor de uitvoering van de woonwagenwet in het bijzonder.

Structuur

<p>Ingesteld in 1968 bij wet (Stbl. 98, 1968).</p><p>In het kader van het minderhedenbeleid is in 1980 de coördinatie van het beleid inzake woonwagenbewoners overgegaan van het toenmalige ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar het ministerie van Binnenlandse Zaken, welk ministerie belast is met de coördinatie van het minderhedenheid. De zorg voor de huisvesting van woonwagenbewoners werd in 1980 aan het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening overgedragen. Om pragma-tische redenen is met die overdracht de zorg voor de commissie eveneens naar laatstbedoeld ministerie overgegaan.</p><p>Bij koninklijk besluit van 17 mei 1985 (Stb. 291) is de zorg voor deze commissie van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer overgebracht naar de minister van Binnen-landse Zaken.</p><p>In 1987 is de commissie opgeheven en vervangen door een breed inspraakorgaan voor minderheden ter advisering en voor overleg, het Landelijke Advies- en Overlegstructuur Minderhedenbeleid.</p>

Relaties
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/a417babc-2edb-4a99-a078-affa5181b152