Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Andere namen
CRM
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1965
Einddatum
1982
Functies en activiteiten

Verantwoordelijk voor beleidsterreinen:

Cultuur

Recreatie en Sport

Volwasseneneducatie

Maatschappelijk Werk en Sociaal Cultureel Werk

Bijstand

Natuurbescherming

Emancipatie

Structuur

Opvolger van de ministeries van Maatschappelijk Werk en Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in 1965. In 1982 zijn Welzijn en Cultuur ondergebracht bij het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. Bijstand en Emancipatie werden ondergebracht bij SZW.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Maatschappelijk Werk 1965
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 1965
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1982
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (CRM) 1975 tot 1982
Harmonisatieraad Welzijnsbeleid (CRM, WVC) 1976 tot 1982
Interdepartementale Stuurgroep Bejaardenbeleid (CRM, WVC) 1975 tot 1982
Nederlandse Gezinsraad (CRM, WVC, OCW) 1975 tot 1982
Nederlandse Filmkeuring (CRM, WVC, OCW) 1975 tot 1982
Commissie Indisch Verzet (CRM, WVC, VWS) 1980 tot 1982
Commissie Intersectoraal Jeugdbeleid (CRM, WVC, VWS) 1975 tot 1982
Raad voor het Jeugdbeleid (CRM, WVC, VWS) 1979 tot 1982
Adviescommissie Bijzondere Voorzieningen dienst- en reserveplichtig personeel KNIL (CRM, WVC, VWS) 1981 tot 1982
Centrale Commissie voor de Bejaardenoorden (CRM, WVC) 1972 tot 1982
Werkcomité Internationaal Sociaal Welzijn (CRM) 1975 tot 1976
Raad voor de Jeugdvorming (CRM) 1975 tot 1979
Interdepartementale Stuurgroep Jeugdvragen (CRM) 1975 tot 1980
Commissie Vormings- en Ontwikkelingswerk voor volwassenen (CRM) 1975 tot 1982
Interdepartementale werkgroep voor aangelegenheden op het gebied van de lichamelijke vorming en de sport (CRM) 1970 tot 1079
Interdepartementale Commissie Bijzonder Regionaal Welzijnsbeleid (CRM) 1975 tot 1976
Adviescommissie onderzoek positie culturele minderheden in de Nederlandse samenleving (CRM) 1978 tot 1982
Contactcommissie voor Dagverblijven ten behoeve van Gehandicapten (CRM) 1975 tot 1976
Contactcommissie Bureaus voor Levens- en Gezinsvragen (CRM, WVC) 1975 tot 1982
Commissie van Advies inzake Sportieve Recreatie (CRM) 1975 tot 1977
Inspraakorgaan Welzijn Molukkers (CRM, WVC) 1976 tot 1982
Commissie Welzijn Molukkers (CRM) 1975 tot 1976
Commissie van Advies ex artikel 38 van de Woonwagenwet (CRM, VRO, VROM, BZK) 1975 tot 1980
Interdepartementale Commissie Woonwagenbeleid (CRM) 1975 tot 1977
Commissie voor Contact en Overleg inzake Surinamers in Nederland (CRM) 1975 tot 1977
Interdepartementale Commissie voor Beleidscoördinatie ten behoeve van Migranten uit Suriname en de Nederlandse Antillen (CRM) 1975 tot 1979
Commissie voor Contact en Overleg inzake welzijnsbeleid t.b.v. het welzijnsbeleid buitenlandse werknemers en hun familie (CRM, WVC) 1975 tot 1982
Nederlandse Vrouwenraad (CRM) 1975 tot 1981
Nationale Adviescommissie Emancipatie (CRM) 1980 tot 1981
Interdepartementale Coördinatiecommissie Emancipatiebeleid (CRM, SZW) 1977 tot 1981
Commissie Bijzonder Jeugdwerk in Internaatsverband (CRM) 1975 tot 1979
Voorlopige Commissie Nationale Parken (CRM, LNV) 1980 tot 1982
Commissie voor Natuurbeschermingseducatie (CRM, LNV) 1975 tot 1982
Directie Individueel Maatschappelijk Werk en Maatschappelijk Opbouwwerk (MaWe, CRM) 1966 tot 1970
Hoofdafdeling Individueel Maatschappelijk Werk (MaWe, CRM) 1966 tot 1970
Afdeling Maatschappelijk Opbouwwerk (MaWe, CRM) 1966 tot 1970
Directie Maatschappelijke Voorzieningen (MaWe, CRM) 1966 tot 1970
Hoofdafdeling Bijstandszaken (MaWe, CRM) 1966 tot 1976
Hoofdafdeling Bijzondere Voorzieningen (MaWe, CRM) 1966 tot 1970
Commissariaat van Ambonezenzorg (MaWe, CRM) 1966 tot 1970
Bureau Secretaris-Generaal (CRM) 1966 tot 1982
Assistent Secretaris-Generaal (CRM) 1966 tot 1975
Centrale hoofdafdeling Financiële en Economische Zaken (CRM) 1966 tot 1976
Centrale afdeling Organisatie en Efficiency (CRM) 1966 tot 1976
Centrale afdeling Personeelszaken (CRM) 1966 tot 1976
Centrale afdeling Algemene Zaken (CRM) 1966 tot 1982
Centrale afdeling Voorlichting, Documentatie en Bibliotheek (CRM) 1966 tot 1975
Accountantsdienst (CRM) 1975 tot 1982
Centrale Directie Wetgeving en Juridische Zaken (CRM) 1966 tot 1982
Centrale Afdeling Internationale Betrekkingen (CRM) 1971 tot 1975
Afdeling Internationale Betrekkingen (MaWe, CRM) 1966 tot 1970
Afdeling Internationale Betrekkingen, Cultuur en Recreatie (CRM) 1966 tot 1970
Directoraat-Generaal voor Maatschappelijke Ontwikkeling (CRM) 1971 tot 1976
Raadadviseur in Algemene Dienst (CRM) 1971 tot 1975
Centrale Afdeling Algemene Zaken (CRM) 1966 tot 1975
Centrale Directie Wetgeving en Juridische Zaken (CRM) 1966 tot 1975
Centrale Afdeling Civiele Verdediging en Bescherming (CRM) 1971 tot 1975
Directoraat-Generaal voor Culturele Zaken (CRM, WVC, OCW) 1966 tot 1975
Directoraat-Generaal voor Volksontwikkeling en Recreatie (CRM) 1965 tot 1975
Directie Bijstandszaken (CRM, SZW) 1971 tot 1975
Rijkscommissie van Advies voor bouw van Concertzalen en Schouwburgen 1965 tot 1982
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/74325859-b700-4991-b2bb-9844f61dd83a