Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1965
Einddatum
1982
Functies en activiteiten

Het stellen en bewaken van inhoudelijke strategische kaders en sturing geven op politiek gevoelige en strategisch belangrijke onderwerpen.

Algemene sturing geven aan het departement (toezicht, coaching, monitoring, prioriteiten, planning, voortgangsbewaking)

Bewaken en bevorderen van een samenhangend en consistent beleid.

Inrichten en onderhouden van een infrastructuur voor de bedrijfsvoering.

Coördineren van directie overstijgende zaken.

Structuur

De verzamelterm Algemene Leiding omvat de Secretaris-Generaal, de plaatsvervangend Secretaris-Generaal, de Directeurs-Generaal en (indien functie is ingevuld) de Loco-Secretaris-Generaal. Ook zijn hier de secretariaten behorende bij deze functies in opgenomen.

M.b.t. alternatieve naam Bestuursraad: Op basis van voorstel oktober 1994 invoering op 29 februari 1996 van nieuw sturingsmodel voor het departement waarbij kolommenstructuur met DG's en centrale diensten is vervangen door een centrale bestuursraad met beleidsdirecties, stafeenheden en facilitaire diensten. Per 7 april 1997 is dit model door problemen rond coördinatie en een onduidelijke verdeling van verantwoordelijkheden weer vervangen door het voorgaande SC/DG-besturingsmodel.

Gedurende bestaansperiode programmaministerie Jeugd en Gezin (2007-2010) was de SG van VWS tevens via (onder)mandaat aangewezen als SG voor het programmaministerie Jeugd en Gezin.

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Algemene Leiding (WVC) 1982
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 1975 tot 1982
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Sociaal en Cultureel Planbureau (CRM, WVC, VWS) 1975 tot 1982
Directoraat-Generaal Welzijn (CRM, WVC, VWS) 1975 tot 1982
Directoraat-Generaal voor Culturele Zaken (CRM, WVC, OCW) 1975 tot 1982
Directoraat-Generaal voor Natuurbehoud, Recreatie en Media (CRM) 1976 tot 1982
Directoraat-Generaal voor Volksontwikkeling en Recreatie (CRM) 1975 tot 1976
Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burger-oorlogsgetroffenen (CRM, WVC, VWS) 1979 tot 1982
Centrale Afdeling Algemene Zaken (CRM) 1975 tot 1982
Centrale Directie Financiële en Economische Zaken (CRM) 1975 tot 1982
Accountantsdienst (CRM) 1975 tot 1982
Centrale Directie Organisatie en Efficiency (CRM) 1975 tot 1982
Centrale Directie Wetgeving en Juridische Zaken (CRM) 1975 tot 1982
Centrale Directie Voorlichting, Documentatie en Bibliotheek (CRM) 1975 tot 1982
Centrale Directie Internationale Betrekkingen (CRM) 1975 tot 1982
Centrale Afdeling Civiele Verdediging en Bescherming (CRM) 1975 tot 1982
Centrale Directie Personeelszaken en Arbeidsvoorwaarden (CRM) 1975 tot 1982
Centrale Directie Planning en Coördinatie (CRM) 1977 tot 1982
Hoofdbureau Landelijk Contact (CRM, WVC) 1975 tot 1982
Rijksarchiefdienst (CRM, WVC, OCW) 1975 tot 1982
Rijksarchiefschool (CRM, WVC, OCW) 1975 tot 1982
Rijksdienst voor de Monumentenzorg (CRM, WVC, OCW) 1975 tot 1982
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (CRM, WVC, OCW) 1947 tot 1982
Directie Bijstandszaken (CRM, SZW) 1975 tot 1982
Centrale afdeling Voorlichting, Documentatie en Bibliotheek (CRM) 1975 tot 1982
Centrale Afdeling Internationale Betrekkingen (CRM) 1975 tot 1982
Dienst Verspreide Rijkscollecties 1965 tot 1982
Bureau Beeldende Kunst Buitenland 1974 tot 1982
Adviescommissie voor de Programmering van Collecties van Tentoonstellingen in Nederland (CRM, WVC) 1972 tot 1982
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/0a127d57-001a-49f2-bc3e-0194e3dce9ef
Bronnen

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/organisatie/geschiedenis (laatst geraadpleegd op 10-06-2021)