Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1982
Einddatum
1994
Functies en activiteiten

Het stellen en bewaken van inhoudelijke strategische kaders en sturing geven op politiek gevoelige en strategisch belangrijke onderwerpen.

Algemene sturing geven aan het departement (toezicht, coaching, monitoring, prioriteiten, planning, voortgangsbewaking)

Bewaken en bevorderen van een samenhangend en consistent beleid.

Inrichten en onderhouden van een infrastructuur voor de bedrijfsvoering.

Coördineren van directie overstijgende zaken.

Structuur

De verzamelterm Algemene Leiding omvat de Secretaris-Generaal, de plaatsvervangend Secretaris-Generaal, de Directeurs-Generaal en (indien functie is ingevuld) de Loco-Secretaris-Generaal. Ook zijn hier de secretariaten behorende bij deze functies in opgenomen.

M.b.t. alternatieve naam Bestuursraad: Op basis van voorstel oktober 1994 invoering op 29 februari 1996 van nieuw sturingsmodel voor het departement waarbij kolommenstructuur met DG's en centrale diensten is vervangen door een centrale bestuursraad met beleidsdirecties, stafeenheden en facilitaire diensten. Per 7 april 1997 is dit model door problemen rond coördinatie en een onduidelijke verdeling van verantwoordelijkheden weer vervangen door het voorgaande SC/DG-besturingsmodel.

Gedurende bestaansperiode programmaministerie Jeugd en Gezin (2007-2010) was de SG van VWS tevens via (onder)mandaat aangewezen als SG voor het programmaministerie Jeugd en Gezin.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Algemene Leiding (CRM) 1982
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Algemene Leiding (VWS) 1994
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur 1982 tot 1994
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (V&M, WVC, VWS) 1982 tot 1994
Sociaal en Cultureel Planbureau (CRM, WVC, VWS) 1982 tot 1994
Directoraat-Generaal Volksgezondheid (SZ, V&M, WVC, VWS) 1982 tot 1994
Directoraat-Generaal Welzijn (CRM, WVC, VWS) 1982 tot 1994
Inspectie Jeugdzorg (WVC, VWS) 1988 tot 1994
Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (V&M, WVC) 1982 tot 1984
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (VWS) 1984 tot 1994
Directoraat-Generaal voor Recreatie en Media (WVC) 1982 tot 1984
Directoraat-Generaal voor Culturele Zaken (CRM, WVC, OCW) 1982 tot 1994
Directie Verzetsdeelnemers, Vervolgden en Burger-oorlogsgetroffenen (CRM, WVC, VWS) 1982 tot 1985
Centrale Directie Bedrijfsvoering en Facilitaire Ondersteuning (WVC) 1992 tot 1994
Centrale Directie Financiële en Economische Zaken (WVC) 1982 tot 1994
Centrale Directie Voorlichting, Documentatie en Bibliotheek (WVC) 1982 tot 1994
Centrale Directie Personeelszaken en Arbeidsvoorwaarden (WVC) 1982 tot 1983
Centrale Directie Apparaatzorg (WVC) 1982 tot 1992
Bureau Secretaris-Generaal (WVC) 1982 tot 1994
Centrale Directie Personeelsmanagement/Personeelsafdeling Centrale Diensten (WVC) 1994 tot 1994
Centrale Directie Personeelsmanagement (WVC) 1983 tot 1994
Personeelsafdeling Centrale Diensten (WVC) 1991 tot 1994
Centrale Directie Informatievoorziening (WVC) 1991 tot 1994
Centrale Directie Organisatie en Informatie (WVC) 1982 tot 1991
Centrale Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WVC) 1982 tot 1983
Centrale Directie Planning en Coördinatie (WVC) 1982 tot 1983
Centrale Directie Juridische en Bestuurlijke Zaken (WVC) 1983 tot 1994
Accountantsdienst (WVC) 1982 tot 1994
Centrale Directie Arbeidsvoorwaarden en Werkgelegenheid (WVC) 1983 tot 1986
Directie Internationaal Beleid (WVC) 1982 tot 1983
Hoofdbureau Landelijk Contact (CRM, WVC) 1982 tot 1985
Geneeskundige Inspectie van de Volksgezondheid (V&M, WVC, VWS) 1982 tot 1994
Geneeskundige Inspectie voor de Geestelijke Volksgezondheid (V&M, WVC, VWS) 1982 tot 1994
Inspectie voor de Geneesmiddelen (V&M, WVC, VWS) 1982 tot 1994
Inspectie Gezondheidsbescherming (VWS) 1989 tot 1994
Rijkskeuringsdienst van Waren (WVC) 1986 tot 1989
Inspectie voor de Drankwetgeving (V&M, WVC) 1982 tot 1989
Inspectie Levensmiddelen (V&M, WVC, VWS) 1982 tot 1989
Veterinaire Inspectie van de Volksgezondheid (V&M, WVC, VWS) 1982 tot 1994
Rijksinstituut voor het Geneesmiddelenonderzoek (V&M, WVC, VWS) 1982 tot 1994
Rijksopleidingscentrum voor verloskundigen (SZ, V&M, WVC) 1982 tot 1990
Centrum Gezondheidszorg Vluchtelingen (V&M, WVC) 1982 tot 1993
Rijksarchiefdienst (CRM, WVC, OCW) 1982 tot 1994
Rijksarchiefschool (CRM, WVC, OCW) 1982 tot 1994
Rijksdienst voor de Monumentenzorg (CRM, WVC, OCW) 1982 tot 1994
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (CRM, WVC, OCW) 1982 tot 1994
Rijksdienst Beeldende Kunst (WVC, OCW) 1985 tot 1994
Dienst Verspreide Rijkscollecties 1982 tot 1984
Bureau Beeldende Kunst Buitenland 1982 tot 1984
Adviescommissie voor de Programmering van Collecties van Tentoonstellingen in Nederland (CRM, WVC) 1982 tot 1984
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/396d4bc1-80a1-4969-95e5-24cd11be8ea9