Identiteit
Andere namen
PBL
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2008
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De kerntaken van het PBL zijn:<p>Het in beeld brengen van de actuele kwaliteit van milieu, natuur en ruimte en het evalueren van het gevoerde beleid.</p><p>Het verkennen van de toekomstige maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de kwaliteit van milieu, natuur en ruimte, en het evalueren van mogelijke beleidsopties.</p><p>Het signaleren en agenderen van maatschappelijke vraagstukken die van belang zijn voor milieu, natuur en ruimte.</p><p>Het identificeren van mogelijke strategische opties voor het bereiken van overheidsdoelen op het gebied van milieu en natuur en ruimte.</p>Het planbureau heeft tenminste de volgende taken:<p>het verkennen en signaleren van relevante maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van milieu, natuur en ruimte;</p><p>het maken van prognoses van de behoefte aan en het gebruik van de in Nederland beschikbare ruimte en van toekomstverkenningen met betrekking tot die onderwerpen;</p><p>het monitoren en analyseren van ontwikkelingen op het gebied van milieu, natuur en ruimte;</p><p>het analyseren van relevant beleid op het gebied van milieu, natuur en ruimte en van besluitvormingsprocessen met betrekking tot dat beleid;</p><p>het ontwikkelen van beleidsvarianten en scenario's.</p>Het PBL is een inhoudelijk onafhankelijk onderzoeksinstituut op het gebied van milieu, natuur en ruimte, dat organisatorisch onderdeel is van de Rijksoverheid. Het PBL ressorteert onder het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Naast dit ministerie kunnen ook andere departementen - met name het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Buitenlandse Zaken - het planbureau verzoeken onderzoek te verrichten naar vraagstukken op het gebied van milieu, natuur en ruimte.

Structuur

Het Planbureau voor de Leefomgeving is in mei 2008 ontstaan door een samenvoeging van het Ruimtelijk Planbureau (RPB) en het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). Deze samenvoeging is het gevolg van een kabinetsbesluit in het kader van het programma Vernieuwing van de Rijksdienst. De functies van het RPB en MNP zijn ondergebracht in het PBL.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ruimtelijk Planbureau (VROM) 2008
Milieu- en Natuurplanbureau (VROM) 2008
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2010
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 2008 tot 2010
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/b946fadf-fd21-4b41-b536-44cad402f37d