Identiteit
Parallelle namen
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Andere namen
I&M
I&W
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2010
Functies en activiteiten

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water.

Per 1 mei 2015 is I&M belast met aangelegenheden op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming en de daarmee samenhangende crisisvoorbereiding, de daarmee samenhangende beveiliging en waarborgen en de verantwoordelijkheid voor de Kernenergiewet, voor zover deze waren opgedragen aan de minister van Economische Zaken.

Per 26 oktober 2017 zijn de taken op het terrein van de ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening met inbegrip van onder meer de Wet ruimtelijke ordening en de Crisis- en herstelwet, de Omgevingswet, het Kadaster en de Kadasterwet overgegaan naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Per 26 oktober 2017 zijn de taken op de terreinen van klimaatmitigatie, emissierechten, de Nederlandse emissieautoriteit en luchtemissies industrie overgegaan naar de minister van EZK.

Per 26 oktober 2017 zijn de taken op het terrein van elektrisch vervoer voortvloeiend uit de Europese en nationale regels voor elektrisch vervoer en de Green Deal Elektrisch Vervoer 2016-2020 overgenomen van de minister van EZK.

Structuur

Per 14 oktober 2010 zijn het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (V&M) en het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) gefuseerd tot het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). Per 26 oktober 2017 is de naam van het ministerie gewijzigd in Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 2010-10-14
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2010-10-14
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2015-05-01 Vwb nucleaire veiligheid en stralingsbescherming en de daarmee samenhangende crisisvoorbereiding, de daarmee samenhangende beveiliging en waarborgen en de verantwoordelijkheid voor de Kernenergiewet
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2017-10-26 BZK heeft een aantal taken overgenomen
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Algemene Leiding (IenM) 2010
Deltacommissaris (IenM) 2010
Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (VenW, IenM) 2010
Departementaal Coördinatiecentrum Crisisbeheersing (IenM) 2010
Commissie Interdepartementaal Overleg Zeegaande Vaartuigen (VenW, IenM) 2010
Nationaal Comité voor het International Hydrological Programme van UNESCO en het Hydrology and Water Resources Programme (VenW, IenM) 2010
Nationale Havenraad (VenW, IenM) 2010 tot 2012-01-01
Raad voor de Scheepvaart (VenW, IenM) 2010
Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (IenM) 2012
Raad voor de Wadden (VROM, IenM) 2010
VROM-raad (VROM, IenM) 2010 tot 2011
Planbureau voor de Leefomgeving (VROM, IenM) 2010
Raad voor Verkeer en Waterstaat (VenW, IenM) 2010 tot 2012
Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (VROM, IenM) 2010 tot 2012
Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (VenW, IenM) 2010
Technische Commissie Bodem (VRO, VROM, IenM) 2010
Commissie genetische modificatie (VROM, IenM) 2010
Centrum Publieksparticipatie (VenW, IenM) 2010 tot 2013
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/9530f118-c76d-4aa9-93ee-fb091112db80
Bronnen

Besluit departementale herindeling Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0036541&z=2015-05-01&g=2015-05-01

Besluit van 26 oktober 2017 nr. 2017001802, houdende naamswijziging van het ministerie van Infrastructuur en Milieu https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-62720.html

Besluit van 26 oktober 2017 nr. 2017001806, houdende departementale herindeling met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, de Omgevingswet en het Kadaster https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-62725.html

Besluit van 26 oktober 2017 nr. 2017001809, houdende departementale herindeling met betrekking tot klimaat https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040151&z=2018-04-04&g=2018-04-04

Besluit departementale herindeling m.b.t. elektrisch vervoer https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040650&z=2018-02-24&g=2018-02-24