Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Inspraakpunt
Andere namen
CPP
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2000
Einddatum
2013
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Het Centrum Publieksparticipatie heeft de volgende taken:a.het verlenen van advies en ondersteuning bij de inrichting, afbakening, uitvoering en doorwerking van publieksparticipatie als onderdeel van het besluitvormingsproces van plannen en projecten;b. het coördineren en uitvoeren van vormvrije consultatietrajecten en wettelijke voorbereidings-procedures; en c.het bundelen van kennis en ervaring op het gebied van publieksparticipatie en het op basis daarvan ontwikkelen van handvatten op het gebied van publieksparticipatie en het uitdragen en bewaken ervan.Het CPP werkt voor opdrachtgevers bij de ministeries Infrastructuur en Milieu (IenM) en Economie, Landbouw en Innovatie (EL&amp;I). Projecten op deze beleidsterreinen hebben vaak een grote impact op de omgeving, en dus op de belangen van omwonenden, gebruikers en organisaties. De kennis van het CPP is ook beschikbaar voor ambtenaren van andere ministeries en overheden. Het CPP leert ook van ervaringen en praktijkvoorbeelden van anderen. Het CPP is verder nauw betrokken bij de uitvoering van de Sneller en Beter-aanpak.De dagelijkse leiding van het CPP legt periodiek verantwoording af aan een Opdrachtgevend Beraad, met daarin vertegenwoordigers van de deelnemende departementen. Het Opdrachtgevend Beraad waarborgt dat het CPP voorziet in een behoefte van de departementen en denkt mee over de ontwikkeling van het CPP.

Structuur

Het CPP komt voort uit het Inspraakpunt Verkeer en Waterstaat. Dat speelde een belangrijke rol in de interdepartementale werkgroep die het advies Inspraak Nieuwe Stijl uitbracht. Het Inspraakpunt heeft vervolgens dat advies bij een aantal projecten praktisch toegepast en laten onderzoeken. Bij de definitieve vaststelling van de nieuwe aanpak heeft het kabinet het CPP ingesteld en de opdracht meegegeven om ambtenaren en bestuurders bij de nieuwe aanpak te adviseren en te ondersteunen.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2000 tot 2010
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2010 tot 2013
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/2fd41948-d3b7-4d81-a0b5-712cd7c4ee50
Bronnen

Stcrt. 2014-10192