Identiteit
Parallelle namen
Bestuursraad
Andere namen
AL-VROM
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1982
Einddatum
2010
Functies en activiteiten

Het stellen en bewaken van inhoudelijke strategische kaders en sturing geven op politiek gevoelige en strategisch belangrijke onderwerpen.

Algemene sturing geven aan het departement (toezicht, coaching, monitoring, prioriteiten, planning, voortgangsbewaking)

Bewaken en bevorderen van een samenhangend en consistent beleid.

Inrichten en onderhouden van een infrastructuur voor de bedrijfsvoering.

Coördineren van directie overstijgende zaken.

Structuur

Bestuursraad van 2008 tot 2010. De secretaris-generaal is belast met de ambtelijke leiding van het Ministerie, zoals geregeld in het koninklijk besluit van 18 oktober 1988, Stb. 1988, 499, houdende regeling van de functie en verantwoordelijkheid van de secretaris-generaal.2. De plaatsvervangend secretaris-generaal vervangt de secretaris-generaal bij zijn afwezigheid.3. Tot de taken van de secretaris-generaal behoren in ieder geval:

het informeren en adviseren van de Ministers over hen of het Ministerie betreffende aangelegenheden;

het zorgen voor de coördinatie en integratie van beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering;

het uitoefenen van de algemene beheer- en controlfunctie;

het geven van leiding aan de plaatsvervangend secretaris-generaal, de directeuren-generaal, de inspecteur-generaal, de directeur Nederlandse emissieautoriteit in oprichting en de directeur Planbureau voor de leefomgeving;

het nemen van besluiten over en het geven van algemene aanwijzingen ten aanzien van het algemene beleid en beheer inzake de bedrijfsvoering;

het voeren van overleg met de Groepsondernemingsraad en het Departementaal Georganiseerd Overleg, bedoeld in artikel 113 van Algemeen Rijksambtenarenreglement;

het optreden als gemachtigd ambtenaar in de zin van de Regeling ter uitvoering van de Wet openbaarheid van bestuur Volkshuisvesting Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Relaties
Voorgangers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directoraat-Generaal Ruimte (VROM) 2008
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directoraat-Generaal Ruimte en Water (IenM) 2010
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 1982 tot 2010
Onderliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Rijksgebouwendienst (WenV, VenB, VRO, VROM, BZK) 1982 tot 2010
Directie Bestuursondersteuning (VROM) 2008 tot 2010
Directie Financiële en Economische Zaken (VROM) 1982 tot 2010
Centrale Strategie en Kenniseenheid (VROM) 2008 tot 2010
Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken (VROM) 1982 tot 2010
Directie Communicatie (VROM) 1982 tot 2010
Directie Facilitair Management (VROM) 1982 tot 2010
Programmadirectie Omgevingsvergunning (VROM) 2006 tot 2008-04-29
Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie (VROM) 2007 tot 2010
Directoraat-Generaal Wonen (VRO, VROM) 1982 tot 2006
Directoraat-Generaal Milieubeheer (V&M, VROM) 1982 tot 2007
Programmadirectie Nieuwe huisvesting VROM (VROM) 2008 tot 2010
Programmadirectie Duurzaam Inkopen (VROM) 2008 tot 2010
Programmabureau Luchtkwaliteit (VROM) 2007 tot 2008-04-29
Programmadirectie Schoon en Zuinig (VROM) 2008 tot 2010
Projectdirectie Biobrandstoffen (VROM) 2008 tot 2010
Directie Gebiedsontwikkeling (VROM) 2008 tot 2010
Directie Nationale Ruimtelijke Ordening (VROM) 2008 tot 2010
Directie Leefomgevingskwaliteit (VROM) 2008 tot 2010
Programmadirectie Mooi Nederland (VROM) 2008 tot 2010
Programmadirectie Verstedelijking (VROM) 2008 tot 2010
Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (VROM) 2008 tot 2010
Directie Kennis en Verkenningen (VROM, BZK) 2008 tot 2010
Programmadirectie Wijken (VROM, BZK) 2008 tot 2010
Directie Financiën, Control en Inkoop (VROM) 2008 tot 2008
Directie Stad en Bouw (VROM) 2008 tot 2010
Dienst van de Huurcommissie (VROM, BZK) 2008 tot 2010
Directoraat-Generaal Milieubeheer (V&M, VROM) 1982 tot 2007
Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie (VROM) 2007 tot 2010
Directoraat-Generaal Ruimte (VROM) 2002 tot 2007
Bureau Secretaris-Generaal (VROM) 1982 tot 2007
Gemeenschappelijke Dienst (VROM) 2004 tot 2007
Auditdienst (VROM) 1982 tot 2007
Directie Aandachtsgroepen, Betaalbaarheid en Corporaties (VROM) 2008 tot 2010
Directie Inburgering en Integratie (VROM) 2008 tot 2010
Ruimtelijk Planbureau (VROM) 2002 tot 2008
Directie Kwaliteit en Ketens (VROM) 2008 tot 2009
Directie Bronnen en Emissies (VROM) 2008 tot 2009
Directie Risicobeleid (VROM) 2008 tot 2010
Directie Personeel, Organisatie en Informatie (VROM) 2004 tot 2007
Directie Informatiemanagement en Organisatie (VROM) 1982 tot 2003
Directie Personeel en Organisatie (VROM) 2008 tot 2010
Directie Personele Zaken (VROM) 1982 tot 2003
Directie Externe Veiligheid (VROM) 2005 tot 2007
Dienst Documentaire Informatie (VROM) 2000 tot 2004
Interface Kadaster (VROM) 2000 tot 2004
Recherchezaken (VROM) 1990 tot 2002
VROM P-winkel (VROM) 2000 tot 2002
Interim Management VROM 1994 tot 2004
Informatie- en communicatietechnologie Dienst (VROM) 1995 tot 2004
VROM OpleidingsCentrum (VROM) 1998 tot 2002
VROM Loopbaanadvies Centrum (VROM) 1998 tot 2002
VROM Formatie advies Centrum (VROM) 1998 tot 2002
Bureau van de Adviseur ten behoeve van de Raad van State (VROM) 1982 tot 1996
Bureau Adviseur Beroepen (VROM) 1993 tot 1996
Directie Coördinatie Bouwbeleid (VROM) 1983 tot 1992
Personeelzaken Centrale Sector (VROM) 1983 tot 1991
Financiële Zaken Centrale Sector (VROM) 1990 tot 1992
Informatiemanagement Centrale Sector (VROM) 1990 tot 1992
Coördinator Civiele Verdediging en Rampenbestrijding (VROM) 1982 tot 1990
Rijksplanologische Dienst (VRO, VROM) 1982 tot 2001
Kernfysische Dienst (SZW, VROM, IenM) 2000 tot 2001
Hoofddirectie Milieukwaliteit en Emissiebeleid (VROM) 1991 tot 1996
Hoofddirectie Algemeen Milieubeleid (VROM) 1991 tot 1996
Hoofddirectie Ketenbeheer en Milieuzorg (VROM) 1991 tot 1996
Staatstoezicht op de Volksgezondheid, Inspectie van de Volksgezondheid, belast met het toezicht op de Hygiëne van het Milieu (V&M, VROM) 1990 tot 2002
Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers (VRO, VROM) 1982 tot 1994-04-30
Bureau van de Inspecteur-Generaal van de Volkshuisvesting (VRO, VROM) 1982 tot 1986
Dienst VROM Systeemontwikkeling en Ondersteuning (VROM) 1988 tot 1992
Dienst VROM Computercentrum 1988 tot 1992
De Nederlandse Emissieautoriteit (VROM, IenM) 2001 tot 2010
Milieu- en Natuurplanbureau (VROM) 2005 tot 2007
VROM-Inspectie (VROM, IenM) 2002 tot 2010
Bestuursraad (VROM) 2008-04-30
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/dfa954e9-b34d-43ba-a128-9ca095e896c5
Bronnen

Organisatiebesluit VROM 2008 https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0023797&z=2010-04-23&g=2010-04-23