Identiteit
Parallelle namen
Directie Kernfysische Dienst
Andere namen
KFD
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
2014
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De taken van de Kernfysische Dienst onder VROM en IenM zijn:<p>het uitvoeren van door de Kernenergiewet en de daarmee samenhangende internationale verdragen bij dec. minister van VROM belegde taken:</p><p>het houden van toezicht op de nucleaire veiligheid, beveiliging, safeguards (non-prolieratie), stralingsbescherming voor omgeving en arbeidsplaats en milieubescherming;</p><p>het adviseren aan beleidsonderdelen over technische aangelegenheden die samenhangen met de toezichtstaken;</p><p>de voorbereiding op incidenten en ongevallen in Nederland en in het buitenland;</p><p>internationale samenwerking ter bevordering van de mondiale veiligheid en ter verbetering van kennis en ervaring.</p>Onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid behelst het takenpakket van dit organisatieonderdeel: Ontwikkelen van een nucleair veiligheidsbeleid en zorgdragen voor de uitvoering en het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op dit terrein. De KFD draagt ook zorg voor de opsporing van strafbare feiten op dit gebied.- beoordelen van aanvragen voor vergunningen en adviseren over het verlenen van de Kernenergiewet en toezicht houden op de naleving daarvan.- adviseren in uitzonderlijke gevallen, de bewindspersonen ongevraagd over bijzondere aangelegenhedeen op KFD terrein.

Structuur

<p>KFD maakt overgang naar VROM in het jaar 1999-2000.In 2012 overgegaan in de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Een van de onderdelen van ILT is het domein Risicovolle bedrijven. De Kernfysische Dienst is hiƫrarchisch binnen dit domein geplaatst.</p><p>Met ingang van 1 januari 2015 zijn de taken van de Kernfysische Dienst (a.k.a. de afdeling Handhaving Nucleair en Straling I en de afdeling Handhaving Nucleair en Straling II) overgegaan naar de directie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). </p>

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal van de Arbeid (SZ) 1971 tot 1982
Algemene Leiding (SZW) 1983 tot 1999
Algemene Leiding (IenM) 2011 tot 2011
Hoofddirectie Uitvoering (VROM, IenM) 2008 tot 2011
VROM-Inspectie (VROM, IenM) 2002 tot 2007
Algemene Leiding (VROM) 2000 tot 2001
Risicovolle Bedrijven (IenM) 2012 tot 2014
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (IenM) 2015
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/95185ae5-38ed-4c49-a471-1d0b4d620138
Bronnen

<p>Bijlage Besluit van de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport, van 14 december 2011, nr. IENM/IVW-2011/15058, houdende inrichting van de organisatie en verlening van mandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport 2012 (Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2012) (Stcrt. 2011-23208)</p><p>Besluit van de Minister van Economische Zaken van 17 maart 2015, nr. WJZ/14213095, tot wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders en taakvervulling Kernenergiewet 2013 (Stcrt. 2015-7963)</p>