Identiteit
Parallelle namen
Directie Kernfysische Dienst
Andere namen
KFD
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1975
Einddatum
2014
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

De taken van de Kernfysische Dienst onder VROM en IenM zijn:<p>het uitvoeren van door de Kernenergiewet en de daarmee samenhangende internationale verdragen bij dec. minister van VROM belegde taken:</p><p>het houden van toezicht op de nucleaire veiligheid, beveiliging, safeguards (non-prolieratie), stralingsbescherming voor omgeving en arbeidsplaats en milieubescherming;</p><p>het adviseren aan beleidsonderdelen over technische aangelegenheden die samenhangen met de toezichtstaken;</p><p>de voorbereiding op incidenten en ongevallen in Nederland en in het buitenland;</p><p>internationale samenwerking ter bevordering van de mondiale veiligheid en ter verbetering van kennis en ervaring.</p>Onder het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid behelst het takenpakket van dit organisatieonderdeel: Ontwikkelen van een nucleair veiligheidsbeleid en zorgdragen voor de uitvoering en het toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving op dit terrein. De KFD draagt ook zorg voor de opsporing van strafbare feiten op dit gebied.- beoordelen van aanvragen voor vergunningen en adviseren over het verlenen van de Kernenergiewet en toezicht houden op de naleving daarvan.- adviseren in uitzonderlijke gevallen, de bewindspersonen ongevraagd over bijzondere aangelegenhedeen op KFD terrein.

Structuur

<p>KFD maakt overgang naar VROM in het jaar 1999-2000.In 2012 overgegaan in de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Een van de onderdelen van ILT is het domein Risicovolle bedrijven. De Kernfysische Dienst is hiƫrarchisch binnen dit domein geplaatst.</p><p>Met ingang van 1 januari 2015 zijn de taken van de Kernfysische Dienst (a.k.a. de afdeling Handhaving Nucleair en Straling I en de afdeling Handhaving Nucleair en Straling II) overgegaan naar de directie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). </p>

Relaties
Opvolgers
Naam Jaar van overgang Beschrijving
Directie Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (IenM) 2015
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Directoraat-Generaal van de Arbeid (SZ) 1971 tot 1982
Algemene Leiding (SZW) 1983 tot 1999
Algemene Leiding (IenM) 2011 tot 2011
Hoofddirectie Uitvoering (VROM, IenM) 2008 tot 2011
VROM-Inspectie (VROM, IenM) 2002 tot 2007
Algemene Leiding (VROM) 2000 tot 2001
Risicovolle Bedrijven (IenM) 2012 tot 2014
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/95185ae5-38ed-4c49-a471-1d0b4d620138
Bronnen

<p>Bijlage Besluit van de inspecteur-generaal Leefomgeving en Transport, van 14 december 2011, nr. IENM/IVW-2011/15058, houdende inrichting van de organisatie en verlening van mandaat, volmacht en machtiging Inspectie Leefomgeving en Transport 2012 (Organisatie- en mandaatbesluit Inspectie Leefomgeving en Transport 2012) (Stcrt. 2011-23208)</p><p>Besluit van de Minister van Economische Zaken van 17 maart 2015, nr. WJZ/14213095, tot wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders en taakvervulling Kernenergiewet 2013 (Stcrt. 2015-7963)</p>