Overzicht relaties

Commissie deskundigen vliegtuiggeluid 2003

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
2003-05-18
Einddatum
2006-07-01
Functies en activiteiten

De commissie had tot taak voor de luchthaven Schiphol:

a. Voor het gebied tussen de 35 Ke en 20 Ke contouren zoals aangegeven in bijlage 1 bij dit besluit en voor het gebied tussen de 26 dB(A) LAeq-nacht en 20 dB(A) LAeq-nachtcontouren zoals aangegeven in bijlage 2 bij dit besluit, voorstellen te formuleren voor een handhavingssysteem in aanvulling op het handhavingssysteem zoals neergelegd in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol, alsmede een beschrijving te geven van de voor- en nadelen van die voorstellen;

b. Voorstellen te formuleren om gebruik te maken van geluidsmetingen in de handhaving van de geluidbelasting, al dan niet in combinatie met berekening van de geluidbelasting, alsmede een beschrijving te geven van de voor- en nadelen van die voorstellen. Deze voorstellen hebben betrekking op:

de in onderdeel a bedoelde voorstellen

de handhavingspunten voor Lden en Lnight zoals vastgelegd in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol

en bevatten ten minste een beschrijving van de benodigde meetsystemen en gegevensverwerkingssystemen, de meetlocaties, de wijze waarop grenswaarden kunnen worden bepaald voor de handhavingspunten in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het handhavingssysteem in het gebied bedoeld in onderdeel a, alsmede een kostenraming.

Voor het in het eerste lid bedoelde handhavingssysteem en het gebruik van geluidsmetingen in de handhaving golden de volgende uitgangspunten:

het systeem is juridisch handhaafbaar;

het systeem is operationeel uitvoerbaar;

de grenswaarden bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, worden zo vastgesteld dat de overgang van berekenen naar meten dan wel naar een combinatie van meten en rekenen, de ontwikkelingsmogelijkheden van de luchtvaart zal verkleinen noch verruimen.

De commissie had tot taak, op basis van de geluidbelastinggegevens over de jaren 2000 tot en met 2005, een evaluatie op te stellen over de overgang van Ke naar Lden en van LAeq-nacht naar Lnight. Voor de periode 2000 tot en met 2002 betrof dit de geluidbelastinggegevens in de netwerkpunten van de geluidszone van de Aanwijzing S4S2, bedoeld in het 'Handhavingsvoorschrift Schiphol' zoals dat luidde op 19 februari 2003. Voor de periode 2003 tot en met 2005 betrof dit de geluidbelastingsgegevens in de handhavingspunten zoals vastgelegd in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol.

Mandaten/Gezagsbronnen

De commissie was een onafhankelijke commissie van deskundigen die op basis van eigen kennis haar werkzaamheden verrichtte. Het stond de commissie vrij om kennis van derden aan te wenden voor zover dat voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig was.

Instellingsbesluit Commissie deskundigen vliegtuiggeluid 2003

Structuur

De commissie bestond uit de volgende leden:

drs. H. Eversdijk, tevens voorzitter;

dr. ir. B.M. Spee, Dutchspace;

prof. ir. G.J.J. Ruijgrok, Faculteit Lucht- en Ruimtevaarttechniek Technische Universiteit Delft;

prof. dr. J. Thoen, Laboratorium voor Akoestiek en Thermische Fysica, Katholieke Universiteit Leuven Belgiƫ,

met als toegevoegd onderzoeker:

ir. A.R. Eisses, TNO TPD, divisie geluid en trillingen.

De commissie werd ondersteund door een ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris had tot taak de commissie met raad en daad bij de uitvoering van de werkzaamheden bij te staan en de coƶrdinatie tussen de commissie enerzijds en de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer anderzijds te verzorgen.

Algemene context

De commissie rapporteerde aan de ministers van V&W en van VROM.

Relaties
Associatieve relaties
Naam Periode Beschrijving
Commissie Deskundigen Vliegtuiggeluid
Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2003-05-18 tot 2006-07-01 De commissie rapporteerde aan de minister van Verkeer en Waterstaat
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 2003-05-18 tot 2006-07-01 De commissie rapporteerde aan de minister van VROM
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/94f0ca70-8357-488b-aac8-f6d9d6238cc4
Bronnen

Instellingsbesluit Commissie deskundigen vliegtuiggeluid 2003, https://wetten.overheid.nl/BWBR0015083/2003-05-18

Wijziging Instellingsbesluit Commissie deskundigen vliegtuiggeluid 2003, https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2005-29-p15-SC68807.html