Overzicht relaties

Hierarchisch bovenliggend
Voorgangers en opvolgers
Identiteit
Parallelle namen
Voorlopige Interdepartementale Waddenzeecommissie
Andere namen
IWC
Beschrijving
Bestaansperiode
Begindatum
1977
Einddatum
2004
Geschiedenis

<br>

Functies en activiteiten

Ingesteld bij kb 5 augustus 1977 (voorlopige commissie) Ingesteld bij k.b. van 21 juni 1980. Aan de Raad van ministers of aan enige ministers, desgevraagd of eigener beweging, advies uitbrengen of voorstellen doen omtrent het inzake de Waddenzee te voeren beleid en omtrent de nadere uitwerking van het beleid zoals dat is neergelegd in de Nota over de hoofdlijnen van de ontwikkeling van de Waddenzee alsmede voorstellen doen omtrent een algemene visie op het beheer van de Waddenzee.Coördineren van het beheer van de Waddenzee, voor zover dit door het Rijk geschiedt.Voorbereiden van het overleg met provincies en gemeenten in het Coördinatiecollege Waddengebied.Adviezen uitbrengen aan de Coördinatiecommissie Internationale Milieuvraagstukken inzake de hoofdzaken van de tot stand te brengen internationale samenwerking met betrekking tot de Waddenzee en de in het kader van die internationale samenwerking gemaakte afspraken uitwerken.Desgevraagd of uit eigener beweging advies uitbrengen aan de Rijksplanologische Commissie omtrent streekplannen, structuurplannen, bestemmingsplannen en andere voor de ruimtelijke ordening van betekenis zijnde maatregelen.

Structuur

van 1997 tot 1980 heette de commissie 'Voorlopige Interdepartementale Waddenzeecommissie'.

Relaties
Bovenliggend niveau
Naam Periode Beschrijving
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu 1982 tot 2004
Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne 1977 tot 1982
Beheer
Identificatiecode van de instelling
Doc-Direkt
Publicatiestatus
Definitief
Niveau van detaillering
Gedeeltelijk
URL (permalink)
https://hdl.handle.net/10648/11c67d02-0a56-48b0-be04-c703d1e97395